Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”

Z dniem 30 października 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs

Przeczytaj więcej

Wirtualna edukacja dla każdego – Pierwsza polska platforma typu MOOC

  • 2Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Młodej Nauki i partnerami, uruchomiło pierwszą polską platformę edukacyjną Polski MOOC.
  • Platforma jest wiarygodnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
Przeczytaj więcej

Konkurs ERA-NET Bioenergy

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt.„Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”.

Przeczytaj więcej

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym niebem”.

Przeczytaj więcej

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA przepisy-interpretacje-rozwiązania-trendy 24-26 października 2018 r. Ustroń Jaszowiec

Doroczna Konferencja organizowana przez SITPChem Oddział Gliwice i Sekcję Ochrony Środowiska przy ZG SITPChem, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Federację SNT-NOT Radę Miejską w Gliwicach kierowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, w tym pracowników przemysłu i administracji państwowej i samorządowej.

Przeczytaj więcej

Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018-2022. Warszawa, 09 października 2018 r.

 

Obradom przewodniczył kol. Prezes Jerzy Klimczak.

Porządek obrad odejmował m. in. informację o XXXI WZ SITPChem; ukonstytuowanie się Zarządu Głównego SITPChem; wybór Prezydium Zarządu Głównego: wiceprezesów SITPChem; skarbnika; sekretarza generalnego; przedstawiciela SITPChem do Rady Krajowej FSNT-NOT oraz wyznaczenie osób wiodących do realizacji Uchwał XXXI Walnego Zjazdu SITPChem.

Przeczytaj więcej

Koncert Ekologiczny. 6 listopada 2018 r. godz. 13.00, Wrocław, Narodowe Centrum Muzyki

 

Wrocław, Plac Wolności 1

 

Spotkanie z Maciejem Orłosiem i Katarzyną Michniewską w ramach kampanii DO YOU KYOTO, 6 listopada 2018 roku o godzinie 13.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na Placu Wolności 1!

Przeczytaj więcej

Wrocław zaprasza na 44. Dni Nauki i Techniki. 2018 rok

 

Program wystąpień reprezentantów SITPChem na 44 Dniach Nauki i Techniki w 2018 roku

18 października 2018 r., s. 114, budynek Domu Technika NOT

16:00-16:20
Nowa inicjatywa badawcza w obszarze chemii konserwatorskiej- projekty naukowo-badawcze Krajowego Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski; Muzeum Narodowe w Krakowie

Krajowe Centrum Badan nad Dziedzictwem Kulturowym oferuje polskim placówkom muzealnym wielostronne badania z obiektów i zbiorów w zakresie zagadnień podejmowanych przez chemię konserwatorską.

Przeczytaj więcej

Andrzej Krześlak – Ostatnie pożegnanie

ANDRZEJ KRZEŚLAK
Nasz serdeczny Kolega, wybitny znawca i popularyzator prawodawstwa chemicznego.
Odszedł od nas 20 sierpnia 2018 r. w wieku 60 lat. Pogrzeb śp. Andrzeja

Przeczytaj więcej

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

Nałęczów, 9 – 11 maja 2018 r.

Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm zainteresowanych problemami granulacji są efektem konsekwentnego zainteresowania tą problematyką Puławskiego Oddziału SITPChem, a co za tym idzie z sukcesem organizowanego, co trzyletniego, Sympozjum GRANULACJA.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.