ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sympatyk SITPChem

1. Sympatykiem SITPChem mogą być:

1) Osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem), firmami, instytucjami, szkołami, uczelniami, władzami samorządowymi itp. zaangażowanymi w szeroko pojętą działalność na rzecz chemii i technologii chemicznej.

2) Osoby o dowolnym wykształceniu.

3) Osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, np. uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich.

2. Nadawanie tytułu „Sympatyka Stowarzyszenia”

1) Tytuł „Sympatyka Stowarzyszenia” przyznaje właściwy Zarząd Oddziału SITPChem na podstawie uchwały, albo pisemnej deklaracji, zatwierdzonej przez Władze Oddziału SITPChem.

2) Potwierdzeniem przyznania danej osobie tytułu „Sympatyka Stowarzyszenia” jest Certyfikat potwierdzający przyznanie takiego statusu.

3. Główne cele nadawania statusu „Sympatyka Stowarzyszenia”

1) Stworzenie szerokiej platformy dla rozwoju przedsiębiorczości, szerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń, kształcenia kadr dla przemysłu, instytutów, współdziałania władz samorządowych, szkół i uczelni działających na rzecz chemii oraz technik pokrewnych.

2) Zachęcenie do czynnego uczestniczenia w życiu SITPChem, wspierania inicjatyw podejmowanych przez SITPChem, wspierania i propagowania działalności SITPChem przez osoby reprezentujące np. władze samorządowe, zarządzające przedsiębiorstwami, reprezentujące różnego typu instytucje, w tym jednostki oświatowe oraz inne.

3) Zachęcenie do współpracy w zakresie dbania o dobre imię i pozycję społeczną oraz interesy materialne SITPChem.

4) Przestrzeganie zasad etyki oraz koleżeństwa we współpracy SITPChem z innymi podmiotami w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia.

4. Prawa i obowiązki „Sympatyka Stowarzyszenia”

1) Sympatycy Stowarzyszenia mają prawo do uczestniczenia w życiu SITPChem (w spotkaniach, imprezach integracyjnych, zjazdach Oddziału Stowarzyszenia).

2) Sympatykom Stowarzyszenia nie przysługuje prawo wyborcze.

3) Sympatykom przysługuje prawo do otrzymywania bieżących informacji dotyczących inicjatyw, realizacji zadań SITPChem, organizowanych imprez technicznych i brać w nich czynny udział.

4) Sympatyk Stowarzyszenia ma prawo reprezentować SITPChem w organach stowarzyszeniowych i pozastowarzyszeniowych – na podstawie upoważnienia władz Oddziału SITPChem.

5) Sympatyk Stowarzyszenia może wspierać działalność statutową SITPChem poprzez różne formy określone przez SITPChem, np. dobrowolne dowolne wpłaty środków pieniężnych z przeznaczeniem na cele statutowe SITPChem.

5. Status „Sympatyka Stowarzyszenia” wygasa na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Oddziału.

2) Skreślenie z listy osób, którym nadano status „Sympatyka Stowarzyszenia” na mocy uchwały Zarządu Oddziału w związku np. z zaprzestaniem współpracy z STIPChem, ze względów etycznych, np. w przypadku naruszenia przez zasad etyki zawodowej, społecznej, Statutu SITPChem, a także w związku z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, pozbawiającego praw publicznych, a także w wyniku orzeczenia Sądu Koleżeńskiego danego Oddziału SITPChem, stwierdzającego fakt rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego lub działania na szkodę SITPChem.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.