ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacja o wygranym Konkursie na realizacje Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

Informacja o wygranym Konkursie na realizacje Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

Sekretarz Generalny SITPChem, kol. Stanisław Oczkowicz przekazał informację, że 28 września2021 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, Prezes ZG SITPChem kol. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny SITPChem podpisali Umowę na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podpisanie Umowy poprzedziła wielomiesięczna praca związana z przygotowaniem i złożeniem Wniosku na realizację tego Projektu w marcu 2021 roku (nr Wniosku WND-POWR.02.15.00-00-1003/21), jak również wiele działań związanych z wymaganymi (koniecznymi) uzupełnieniami i modyfikacjami przez Zleceniodawcę ( okres od kwietnia do sierpnia 2021 roku)

Konkurs został rozstrzygnięty formalnie końcem sierpnia 2021 roku. Umowę podpisano, jak już wspomniano powyżej, w dniu 28 września 2021 roku

Czas realizacji Projektu, to okres od października 2021 do końca sierpnia 2022 roku.

ZG SITPChem, jest głównym Beneficjentem Projektu ( Liderem), natomiast głównym Partnerem w realizacji tego Projektu, jest firma EUROKREATOR z Krakowa.

Celem głównym Projektu, jest wsparcie kształcenia zawodowego w tzw. obszarze II, w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM), poprzez opracowanie we współpracy z pracodawcami 9 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) z branży CES i 7 z branży CHM. Programy DUZ będą opracowane z uwzględnieniem modelu realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego:

wariant szkoła – centrum kształcenia praktycznego – pracodawca oraz wariant szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca.

Projekt zakłada, że w okresie od 01.10.2021 do 31.08.2022, konsorcjum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) i spółki EUROKREATOR S.C., we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji sektora chemicznego, Związkiem Pracodawców Polskie Szkło i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, opracuje i zweryfikuje łącznie 16-tu programów nauczania DUZ .

Po wielu konsultacjach i weryfikacjach wybrano następujące propozycje DUZ dla branży ceramiczno-szklarskiej (CES):

 1. Przygotowywanie modeli wyrobów ceramicznych
 2. Odlewanie form matecznych i roboczych do produkcji wyrobów ceramicznych
 3. Wykonywanie szkliwienia wyrobów ceramicznych
 4. Projektowanie modeli ceramicznych
 5. Projektowanie grafiki stosowanej w wyrobach ceramicznych przy użyciu technologii informatycznych
 6. Produkcja szkła w piecach szklarskich z zastosowaniem najnowszych materiałów ogniotrwałych
 7. Optymalizacja i prowadzenie procesów produkcji szkła pod kątem wymogów środowiskowych
 8. Produkcja szkła z wykorzystaniem procesu recyklingu
 9. Produkcja szkieł do specjalnych zastosowań

Również po wielu konsultacjach i weryfikacjach, wybrano następujące propozycje DUZ dla branży chemicznej (CHEM) Propozycje DUZ dla branży CHM zgodne z Rekomendacjami Zwyczajnymi nr 2-2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego:

 1. Wykorzystanie robotyki i automatyzacji procesów w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 2. Monitorowanie oddziaływania zakładu przemysłu chemicznego na środowiska
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 4. Prowadzenie recyklingu w procesach chemicznych
 5. Wykorzystanie symulatorów procesowych w przemyśle chemicznym
 6. Wykonywania analiz związków chemicznych w kontroli jakości
 7. Obsługiwanie aparatury instrumentalnej analizy chemicznej w laboratoriach badawczych

Powyższe propozycje DUZ-ów uzyskały pozytywną opinię przedstawicieli właściwych branż.

Opracowane programy nauczania będą zawierać w szczególności:

 1. Założenia ogólne zawierające: krótki opis dodatkowej umiejętności zawodowej, uzasadnienie odnoszące się do potrzeb na rynku pracy.

 2. Założenia organizacyjne, w tym: liczbę godzin przewidzianych na realizację programu, wymagania kwalifikacyjne osób prowadzących zajęcia, wyposażenie dydaktyczne, ewentualne wymagania wobec osób kształconych zgodnie z programem.

 3. Cele kształcenia w formie zadań zawodowych (do wykonywania jakich zadań przygotowywana jest osoba kształcona zgodnie z programem).

 4. Plan nauczania.

 5. Treści nauczania w formie oczekiwanych efektów kształcenia, a także kryteria ich weryfikacji.

 6. Analizę kosztochłonności realizacji kształcenia w zakresie DUZ w określonych zawodach, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

DUZ zostaną opracowane dla min. 8 zawodów z ww. branż, 3 z branży CES i 5 z branży CHM. Programy nauczania będą zgodne z wymaganiami przepisów dot.: zawodów szkolnictwa branżowego, podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, praktycznej nauki zawodu, a także uwzględnią obowiązujące przepisy prawa oświatowego i oczekujące na wejście w życie. Liczba godzin w programach nauczania DUZ nie przekroczy różnicy pomiędzy liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin wynikającą z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie.

Działania realizowane przez SITPChem ( Beneficjent) w ostatnim okresie czasu, w ramach przygotowań do realizacji Konkursu na opracowanie programów Dodatkowych Umiejętności Zawodowych ( tzw. DUZ-ów ) dla branży ceramiczno-szklarskiej (CES) oraz branży chemicznej (CHM)

 1. Prowadzenie działań związanych z zakończeniem Karty Negocjacji Projektu

 2. Prowadzenie prac związanych z przygotowaniami do podpisania przez Beneficjenta Umowy z MEiN ( korespondencja, wyjaśnienia, uzupełnienia materiałów, wprowadzanie poprawek, weryfikacja, ostateczne uzgodnienia)

 3. Weryfikacja i modyfikacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania

 4. Określenie zasobów merytorycznych.

 5. Przygotowanie materiałów naukowych do wykorzystania w opracowywaniu DUZ-ów (wstępny wykaz literatury).

 6. Wstępne określenie środków i materiałów dydaktycznych.

 7. Prowadzenie rozpoznania rynkowego możliwości wykonania prac w określonych obszarach realizacji programów DUZ

 8. Zakończenie spraw związanych z Umową partnerską z firmą EUROKREATOR S.C ( łącznie z umową o prawach autorskich)

 9. Podpisanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie Umowy na realizację Projektu ( 28 wrzesień 2021 roku)

 10. Zapoznanie się ze specyfiką działania systemu SL2014
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.