ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prezydium – kadencja 2022-2026

Zarząd Główny wybiera spośród siebie: wiceprezesów, skarbnika, sekretarza generalnego i członków w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego. Organizację oraz tryb pracy Prezydium Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Prezydium Zarządu Głównego w kadencji 2022-2026:

Zakres działania Prezydium Zarządu Głównego:

1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,

2) kierowanie bieżącą działalnością SITPChem,

3) ocena działalności oddziałów, komitetów, komisji i sekcji SITPChem,

4) nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem,

5) występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków zgodnie z przedmiotowymi regulaminami,

6) przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów planów pracy działalności i preliminarzy budżetów SITPChem,

7) podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami Zarządu Głównego SITPChem,

8) opiniowanie wniosków o:

a) powołanie lub likwidację organizacyjnych jednostek terenowych,

b) nawiązanie współpracy lub przystąpienie do organizacji krajowych i zagranicznych oraz desygnowanie do nich przedstawicieli SITPChem

9) składanie wniosku do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.