ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXII Walny Zjazd SITPChem, Warszawa, 19-20 października 2022 – relacja

XXXII Walny Zjazd rozpoczął się 19 października br. w Warszawskim Domu Technika NOT w reprezentacyjnej Sali A. Zjazd otworzył Prezes, kończący teraz kadencję 2018-2022, wzywając do stawienia się Pocztu Sztandarowego. Powitał delegatów i Członków Honorowych – uczestników Zjazdu – 62 delegatów i 26 Członków Honorowych SITPChem.
Uczestnicy Zjazdu wybrali jednogłośnie Prezydium XXXII WZ SITPChem, w którym zasiedli: Anna Czumak-Bieniecka (O/Gliwice), przewodnicząca, prof. Zbigniew Wzorek (O/Kraków), wiceprzewodniczący oraz Teresa Wałga (O/Cieszyn) i Maria Więcek (O/Police) – sekretarze. Prezes przekazał prowadzenie Zjazdu Przewodniczącej.

Prezydium XXXII WZ SITPChem

Powołano Komisję Mandatową, która stwierdziła prawomocność XXXII WZ SITPChem.
Jedną z pierwszych decyzji WZ SITPChem było nadanie godności Członka Honorowego SITPChem sześciu Koleżankom i Kolegom: (na zdjęciu od lewej) Adamowi Tarniowemu (O/Oświęcim), prof. Witoldowi Gnotowi (O/Gliwice), kol. Teresie Tomaszek (O/Tarnów), kol. Annie Czumak-Bienieckiej (O/Gliwice); kol. Barbarze Prusak (O/Tarnów), kol. Stanisławowi Oczkowiczowi (O/Tarnów) i prof. Marii Zieleckiej (O/Cieszyn) (nieobecnej na Zjeździe). Fotografię uzupełnia Prezes Jerzy Klimczak.

Nowi Członkowie Honorowi SITPChem z Prezesem

Po nadaniu godności Członka Honorowego SITPChem, Komisja Mandatowa ponownie ogłosiła prawomocność Zjazdu. (liczba Członków Honorowych biorących udział w XXXII WZ SITPChem po nadaniu godności wynosiła 31). Uchwalono Regulamin i Ordynację Wyborczą XXXII WZ SITPChem i kolejno realizowano wszystkie procedury Zjazdowe.
Bardzo pomocna w sprawnym prowadzeniu Zjazdu była firma T.E. UnivComp Sp. z o.o., organizująca elektroniczne głosowania; w sumie było to prawie 100 głosowań podczas XXXII WZ SITPChem.

Po wyborze Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków zebrani wysłuchali sprawozdań władz SITPChem z mijającej kadencji: referatu sprawozdawczego Prezesa Jerzego Klimczaka oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Stanisława Gruszki i Głównego Sądu Koleżeńskiego, Wiesława Bartyzela.

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie przyjęli sprawozdania ustępujących władz i udzielili im absolutorium.

Wybrano Komisję Skrutacyjną.

Kolejnym działaniem Zjazdu było ustalenie i przyjęcie list do wyboru Prezesa Zarządu Głównego. Dopełniono procedur; jedynym kandydatem na prezesa nowej kadencji był kol. Jerzy Klimczak. Po Jego wystąpieniu-zaprezentowaniu projektów działań w nowej kadencji i dyskusji, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, w którym ze 100 procentową akceptacją wybrano kol. Jerzego Klimczaka na prezesa ZG SITPChem w kadencji 2022-2026. Gratulacje!

Delegaci z SITPChem Oddział Cieszyn na pierwszym planie i dalej Oddział Puławy

Po przerwie kontynuowano obrady XXXII WZ SITPChem ustalając i przyjmując listy do wyboru Zarządu Głównego w kadencji 2022-2026. Po głosowaniu okazało się, że pośród członków nowo wybranego Zarządu Głównego jest sporo członków po raz pierwszy zasiadających w tym gremium, co daje nadzieję na nowe działania w rozpoczynającej się kadencji.

Kolejno przeprowadzono głosowania nad listą kandydatów do GKR i GKS. Oba głosowania przebiegły sprawnie, a w ich wyniku ustalono składy GKR I GKS w nowej kadencji władz SITPChem.

XXXII WZ SITPChem zatwierdził Regulaminy Pracy Zarządu Głównego, GKR i GKS. w trzech kolejnych głosowaniach.

Pierwszy dzień obrad zamykało formułowanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków XXXII WZ SITPChem

Prezes Jerzy Klimczak (z prawej) i Sekretarz Generalny Stanisław Oczkowicz tworzyli przez całą mijającą kadencję znakomity tandem, zapewniając SITPChem objęcie swoją działalnością nowych obszarów, m. in dotyczących kształcenia – poprzez realizowane projekty i organizację, z wielkim sukcesem, Międzynarodowego Kongresu- ETCC2022 w Krakowie.

Drugi dzień obrad XXXII WZ SITPChem otwierał komunikat Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu. Pierwszym punktem było głosowanie nad ustanowieniem Medalu SITPChem im. Bogdana Kuranta i zamiar ten zyskał 100-procentowe poparcie zgromadzonych.

Uśmiechnięte Prezydium XXXII WZ SITPChem prowadzi drugi dzień obrad

Ważnym zadaniem Zjazdu było zaprezentowanie i przegłosowanie zmian w Statucie SITPChem. Organizatorzy przedstawili propozycje zmian; każdą propozycję dyskutowano i przegłosowywano, co znajduje potwierdzenie w odpowiedniej Uchwale XXXII WZ SITPChem.

Ostatnim zadaniem XXXII WZ SITPChem było sformułowanie Uchwały Zjazdowej, co poprzedziło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwałę XXXII WZ SITPChem przyjęto poprzez głosowanie.

Obrady XXXII Z SITPChem przebiegały bardzo sprawnie; wiele w tym zasługi zarówno osób przygotowujących wszystkie niezbędne procedury i materiały, jak i realizujących obrady. Słowa uznania dla Prezesa i Sekretarza Generalnego oraz dla kol. Justyny Fila, kierowniczki sekretariatu SITPChem. W realizacji procedur bardzo pomogła kol. Elżbieta Jarguz na bieżąco skupiająca wszystkie prezentacje, sprawnie przekazująca wszystkie informacje na ekranie wyświetlanym przed uczestnikami Zjazdu. Dziękujemy Elu!

Wyprowadzenie Sztandaru SITPChem zakończyło obrady XXXII WZ SITPChem.

Prezes Jerzy Klimczak zaprosił Delegatów i Członków Honorowych SITPChem na uroczystość 95-lcia SITPChem.

(opr. Anna Bieniecka, 2 listopada 2022)

Uroczystość 95-lecia SITPChem

 

Uroczystość 95-lecia SITPChem rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru SITPChem i odegranie Hymnu Państwowego. Na uroczystości obecni byli Delegaci na XXXII WZ SITPChem oraz Członkowie Honorowi SITPChem i zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Pani prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes PTChem, Pan prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk Wiceprezes FSNT-NOT, Pani Michalina Michniewicz, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Pan Grzegorz Kądzielawski Wiceprezes Grupy Azoty z Tarnowa, dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego, prof. dr hab. Marek Frankowicz, z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Elżbieta Gęca, Dyrektor Prozap Sp. z o.o., st. bryg dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB w Józefowie, Rafał Kunaszyk, Prezes Eurokreator s.c., dr Marlena Maślanka, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Robert Pietrzak, Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Chemii UAM (Wiceprezes PTChem), Anna Rybacka-Dybcio, Wiceprezes Wydawnictwa SIGMA-NOT, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, Redaktor Naczelna czasopisma „Ochrona przed Korozją”, dr hab. inż. Piotr Rusek, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

 

Prof. Izabela Nowak, Prezes PTChem

Prof. Piotr Młynarz, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Prezes Jerzy Klimczak z Chemikiem, pierwszym, wznowionym po 5 latach wydaniem czasopisma SITPChem Chemik, wydawanym teraz przez Wydział Chemiczny PWr

Prezes Jerzy Klimczak przyjmuje gratulacje od Dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego, st. bryg. dra inż. Piotra Janika

Bliscy współpracownicy SITPChem, wiceprezes FSNT-NOT Kamil Wójcik i prof. Piotr Młynarz – goście uroczystości 95-lecia SITPChem

W wystąpieniach Gości, obok gratulacji dla Stowarzyszenia, dominowała troska o wysokie kwalifikacje inżynierów i wspólne dla całego środowiska działania w interesie branży chemicznej. Były adresy gratulacyjne, prezenty, kwiaty; życzenia dobrych następnych lat pracy i wielu dokonań – z korzyścią dla chemii i przemysłu chemicznego w Polsce.

Ogromny tort uświetnił Jubileuszową uroczystość

Z okazji Jubileuszu 95-lecia SITPChem, zasłużonym członkom SITPChem przyznane zostały wyróżnienia: Medal FSNT-NOT im. Feliksa Kucharzewskiego otrzymała Pani Małgorzata Śmieszek-Glanc, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Ochrona przed Korozją. Diamentową Odznakę FSNT-NOT odebrał Jerzy Klimczak, Prezes ZG SITPChem; Złotą Honorową Odznakę NOT otrzymali: Ewelina Ortyl (O/Wrocław) i Roman Grycza (O/Poznań) dekoracji dokonywał prof. Stefan Góralczyk, wiceprezes FSNT-NOT oraz Honorową Odznakę SITPChem otrzymali: Jacek Nagórniewicz (O/Cieszyn) i Krzysztof Zuzański (O/Kędzierzyn-Koźle, które wręczał Prezes Jerzy Klimczak.

Delegaci z Wrocławia na pierwszym planie, na drugim Puławy

Delegaci z Oddziału SITPChem Gliwice i tuż za nimi z Oddziału Kędzierzyn-Koźle

Delegaci z SITPChem O/Tarnów i w następnym rzędzie Oddział Płock

Jubileusz 95-lecia SITPChem jeszcze raz pokazał, jak wielu Przyjaciół ma Stowarzyszenie, a także jak sami Członkowie SITPChem są dumni ze swojej organizacji.
Wyprowadzenie pięknego Sztandaru SITPChem zakończyło oficjalną część uroczystości.
Pozostała jeszcze uczta dla ducha, którą zapewnił znakomity pianista Robert Maciejowski (ur. 1998) – laureat wielu konkursów pianistycznych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jeden z trzech finalistów międzynarodowego konkursu „Livorno Piano Competition” (lipiec 2021). Zwycięzca konkursu im. Godowskiego w Warszawie. Uczestnik eliminacji do konkursu Chopinowskiego. Student akademii muzycznej im. Karola Szymanowskiego w klasie adt dr. Huberta Salwarowskiego.
Program koncertu: Fryderyk Chopin Etiuda cis moll opus 25 nr 7 5.; Fryderyk Chopin Ballada F dur opus 38 nr 2 ;Ignacy Jan Paderewski Nokturn op 16 nr 4 ; P.I.Czajkowski Wariacje F dur opus 19; Fryderyk Chopin Ballada F moll nr 11; Fryderyk Chopin Etiuda a moll op 25 nr 11.
Uczestnicy i Goście uroczystości prowadzili jeszcze długie rozmowy podczas wystawnego obiadu w restauracji Avangarda w Warszawskim Domu Technika NOT.

Spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem

 

W przeddzień Zjazdu, 18 października po południu odbyło się spotkanie Klubu Członków Honorowych SITPChem i zaproszonych gości. Spotkanie miało uroczysty charakter; było to pierwsze tak liczne spotkanie członków Klubu, a wielką atrakcją tego wydarzenia była  prezentacja książki Stefana Oborskiego i Jerzego Paprockiego oraz zaproszenie Rodziny śp. Jerzego Paprockiego – córki – Joanny Paprockiej-Gajek i syna Piotra Paprockiego – wydawcy książki. 

Kol. Stefan Oborski z pierwszym egzemplarzem książki

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz książki – 820-stronicowego wydawnictwa, przygotowanego z wielką starannością przez Piotra Paprockiego, przy cierpliwej i oddanej współpracy oraz szczególnym zaangażowaniu jej autora, kol. Stefana Oborskiego. Autorem I części pt. Przemysł chemiczny w Polsce w życiu Jerzego Paprockiego jest Stefan Oborski. Natomiast kolejne 500 stron zajmują biogramy – autorstwa Jerzego Paprockiego – chemików – polskich i europejskich. Biogramy, napisane wcześniej dla miesięcznika CHEMIK w latach 2009-2016. Niezwykłe życiorysy i dorobek wybitnych naukowców, a jednocześnie ludzi oddanych nauce, ludzi wielkiej pracy i odwagi, nieustająco ciekawych świata i zjawisk. 

Podkreślano, że wydawnictwo ukazało się w 5. rocznicę śmierci Jerzego Paprockiego i w roku Jubileuszu 95-lecia SITPChem. 

Dziękujemy Piotrowi Paprockiemu za tę piękną książkę. Będziemy jeszcze wielokrotnie do niej wracać, teraz informując tylko, ze jest ona dostępna w Wydawnictwie Cultura Animi (e-mail: piotr@cultura.org.pl tel. +48 503 073 808) oraz w ZG SITPChem w Warszawie (e-mail sekretariat@sitpchem.org.pl tel. (22) 826 78 96)

Obszerną relację z uroczystości znajdziecie Państwo w Przemyśle Chemicznym (11/2022). Zapraszamy do lektury.

(opr. Anna Bieniecka, 2 listopada 2022, foto SITPChem)

 
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.