ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SITPChem, który podlega bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych SITPChem ani pozostawać z członkami tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Główna Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy do roku. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym. Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin, uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026:
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.