ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Oficjalna strona: www.przemchem.pl

 

Zespół redakcyjny, Rada Programowa

Miesięcznikiem Przemysł Chemiczny kieruje dr Andrzej Szyprowski, Redaktor Naczelny z Zespołem Kolegium Redakcyjnego.
Wobec znacznego udziału w zgłaszanych publikacjach artykułów nt. ochrony środowiska naturalnego, technologii obróbki ścieków i odpadów, na redaktora działowego w tej specjalności powołano Panią prof. dr hab. inż. Annę M. Anielak z Politechniki Krakowskiej. Rada Programowa czasopisma zebrała się 5 marca 2013 r. w Ustroniu-Jaszowcu przed Konferencją „Szanse i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej”. Przez ostatnie cztery lata redakcja Przemysłu Chemicznego pracowała w składzie:

Redaktor Naczelny
Andrzej Jan Szyprowski
Z-ca Redaktora Naczelnego
Jerzy Polaczek
Redaktorzy działowi

Marek Cieślak

Anna N. Anielak

Andrzej Czerwiński

Aleksander Kołodziejczyk

Mirosława Koperska

Leszek Konopski

Zofia Machowska

Jacek Molenda / Krzysztof Biernat

Marian Paszkowski

Jerzy Polaczek

Wioletta Raróg-Pilecka

Ewa Spasówka

Andrzej Świątkowski

Jerzy Warych

Sekretarz Redakcji
Barbara Szyprowska
Rada Programowa:

Jacek Antoni Kijeński, przewodniczący

Walerian Arabczyk

Bogusław Buszewski

Zbigniew Florjańczyk

Henryk Górecki

Tadeusz Jakubas

Konrad Jaskóła

Bożenna Kawalec-Pietrenko

Jerzy Kropiwnicki

Jerzy Majchrzak

Bogdan Józef Marciniec

Andrzej Mianowski

Bożenna Pisarska

Józef Sas

Karol Marek Sęp

Eugeniusz Sutor

Witold Szczypiński

Janusz Zieliński

Działalność wydawnicza

Pismo wydawane jest w formule przyjętej przez zespół redakcyjny, który od 2001 r. kieruje pismem. Każdy numer pisma rozpoczyna część informacyjna, w której drukowane są wywiady, prezentacje firm chemicznych, sylwetki ludzi polskiej chemii, komentarze, wydarzenia, personalia, aktualności, internet. Przeciętna objętość zeszytu wynosiła nawet powyżej 200 stron, w 2012 r – 212,3 strony, w 2013 – 203,5 strony. Systematycznie przygotowywane są numery specjalne i wydawnictwa jubileuszowe firm i instytucji chemicznych.
Wydawanie numerów specjalnych stało się istotnym źródłem przychodów pisma, dzięki czemu możliwe było zwiększenie jego objętości i druk większej liczby publikacji naukowych w numerze. Część Autorów subsydiuje druk swoich publikacji naukowych, za co Redakcja rewanżuje się przyspieszeniem druku ich prac. Systematycznie maleją (od 2011 r.) przychody Redakcji z reklam i ogłoszeń; od 2011 r. miesięcznik nie otrzymuje dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyczyn formalnych. Od 2010 r. drukowane są w kolorze wykresy, rysunki i fotografie ilustrujące publikacje Naukowe; obecnie czasopismo drukowane jest w pełnym kolorze.

Jubileusz 100-lecia Miesięcznika „Przemysł Chemiczny”

Poziom naukowy i pozycja pisma

„Przemysł Chemiczny” od 1964 r. znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej najlepszych pism naukowych świata. Z polskich pism chemicznych na tej liście znajduje się tylko siedem tytułów, przy czym nasze pismo jest jedynym wydawanym całkowicie po polsku. Pismo od kilku lat posiada tzw. Impact Factor, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ilości cytowań publikacji z pisma do ilości opublikowanych artykułów. Nasz IF odpowiada poziomem narodowym pismom chemicznym lub o tematyce technologii chemicznej z USA, Niemiec, Kanady, Indii lub Izraela. Ostatni IF za 2012 r. wyniósł 0,344. Polimery mają za ten sam rok IF 0,470, Chemical and Process Engineering – 0,281, Polish Journal of Chemical Technology – 0,371. Na 138 polskich czasopism naukowych na tzw. liście filadelfijskiej nasze czasopismo jest na 108 miejscu ale jest na drugim miejscu pod względem liczby drukowanych publikacji. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. lista A czasopism punktowanych) czasopismo ma 15 punktów, podobnie jak Chemical and Process Engineering, Polish Journal of Chemical Technology i Acta Biochimica Polonica. Po 25 punktów uzyskały na tej liście Central European Journal of Chemistry (redaktor naczelny prof. Krzysztof Matyjaszewski) oraz Pharmacological Reports. Zmiany IF naszego pisma w ostatnich latach ilustruje wykres.

Nasze czasopismo jest referowane przez Chemical Abstract, Referativnyj Zhurnal, Verfahrenstechnische Berichte, SCOPUS, TEMA, RAPRA i BAZTECH. Rośnie zainteresowanie polskich Autorów publikowaniem w Przemyśle Chemicznym. W 2010 r. liczba zgłoszonych publikacji wyniosła 303, w 2011 r. – 385, w 2012 r. – 367, w 2013 r. – 472, w 2013 r. do 7 lipca br. zgłoszono 253 publikacji. Dla porównania, w 2001 r. zgłoszono 116 publikacji, w 2002 – 136. Liczba prac oczekujących na druk wynosi obecnie 134. Czas druku publikacji od zgłoszenia wynosi ok. 13 miesięcy.

Działalność marketingowa i promocyjna Redakcji

Kilka razy w roku (na jesieni i w styczniu) przeprowadzane są akcje pozyskiwania prenumeratorów przez samą Redakcję i Wydawnictwo „SIGMA-NOT”. Przedstawiciele redakcji co roku uczestniczą w około 30. targach, wystawach i konferencjach wykorzystując wyjazdy do promocji pisma oraz pozyskiwania ogłoszeń i reklam. Mimo to liczba prenumerowanych egzemplarzy pisma powoli spada i co roku jest niższa. Nieco rekompensuje ten spadek sprzedaż wersji elektronicznej czasopisma. Mimo, że czasopismo nasze jest 22. pod względem wysokości nakładu na 34 tytuły wydawane przez Wydawnictwo SIGMA, to od uruchomienia sprzedaży w wersji cyfrowej uzyskuje najwyższe przychody z tego tytułu wśród czasopism SIGMY. Na portalu Wydawnictwa można nabyć artykuły w postaci cyfrowej. Siłami własnymi redakcji zeskanowaliśmy doprowadziliśmy do postaci edytowalnej roczniki archiwalne z lat 1982-1992 i w postaci cyfrowej mamy 32 tomy. Prenumeratorzy naszego czasopisma (prenumerata PLUS) mają bezpłatny dostęp do bazy naszych publikacji z lat 1993-2015 z możliwością jej komputerowego przeszukiwania.

Inwestycje

Dzięki dodatnim wynikom finansowym pisma w ostatnich latach, Redakcja została wyposażona w profesjonalny zestaw do laserowego druku kolorowego Develop Ineo +35, który umożliwia dwustronny kolorowy druk, dwustronne kolorowe kopiowanie i skanowanie. Zestaw kosztował ok. 7500 zł netto, ale koszt druku strony czarnobiałej wynosi w nim tylko 3 grosze, a kolorowej 11 groszy. Od 4 lat pokój redakcji (nr 719) jest też wyposażony w klimatyzację. Przygotowujemy się do zakupu nowego komputera typu notebook. Cały proces przygotowania publikacji do druku jest obecnie prowadzony komputerowo, a skład i łamanie w technologii CTP (computer to plate). Prace edycyjne i redakcyjne przebiegają dzięki temu szybko i na wysokim poziomie technicznym.
Obecnie nasza redakcja zajmuje dwa pokoje nr 719 i 741 na VII piętrze budynku Instytutu Teleradiotechnicznego na ul. Ratuszowej 11. Są to trzy moduły po 17 m2 każdy.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.