ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek


Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek
 jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1952 roku (wcześniej od 1948 r. – organ MPCh). Podstawowym celem czasopisma – jako miesięcznika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – jest upowszechnianie krajowych i światowych osiągnięć nauki w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz identyfikowanie, prezentowanie i dyskusja o warunkach funkcjonowania firm i instytucji w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej w Polsce i na świecie, a także szerokie prezentowanie idei ruchu stowarzyszeniowego inżynierów chemików, jego celów i sposobów ich realizacji oraz dbałość o podnoszenie rangi i znaczenia całego środowiska.

Czasopismo jest wydawane i kolportowane przez ZW CHEMPRESS-SITPChem. Zakładem Wydawniczym CHEMPRESS-SITPChem kieruje, od początku pełniąc tę funkcję społecznie, mgr inż. Jerzy Kropiwnicki, zawsze oddający do dyspozycji redakcji swoje zainteresowanie, czas, pracę.

Dużym uznaniem i zainteresowaniem środowiska naukowych i przemysłowych cieszą się wydania tematyczne – przygotowywane pod patronatem i opieką merytoryczną członków Rady Programowej miesięcznika CHEMIK; czasopismo dzięki takiej współpracy zyskuje pewność prezentacji na najwyższym poziomie – zarówno w doborze tematów, jak i autorów publikacji.

Od numeru 1/2010 wszystkie artykuły merytoryczne publikowane są w języku polskim i w języku angielskim, czyniąc miesięcznik CHEMIK pierwszym takim czasopismem w Polsce. Obok prezentacji dorobku naukowego czasopismo pełni funkcję edukacyjną; dociera bowiem nie tylko do środowiska polskich chemików, ale także pokazujemy ich dorobek naukowcom i przedsiębiorcom za granicą oraz coraz liczniejszym na polskich uczelniach studentom zza granicy.

Działająca od czerwca 2010 witryna www.chemikinternational.com, na której prezentowane są angielskojęzyczne publikacje merytoryczne, dostępne w formule Open Access, w 2013 roku uległa znacznym modernizacjom i udoskonaleniom. Zarówno na stronie WWW.miesiecznikchemik.pl jak WWW.chemikinternational.com dostępna jest wyszukiwarka artykułów. Polskojęzyczna strona zmieniła się pod względem wizualnym z początkiem 2014 roku. Na www.miesiecznikchemik.pl są dostępne wszystkie archiwalne wydania miesięcznika CHEMIK okresu 1948–2010.

Do końca 2013 r. redakcja CHEMIK wydawała kwartalnik CHEMIKlight, który cieszył się ogromnym uznaniem nie tylko wśród uczniów, ale też pracowników firm chemicznych i przedstawicieli nauki.
Co roku redakcja kieruje zaproszenie do wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia – do współpracy, prenumeraty, prezentacji bieżących sukcesów i problemów, zachęcając jednocześnie do popularyzowania naszego miesięcznika w swoim środowisku.

Redakcja podtrzymuje kontakty z działami Public Relations firm chemicznych, co owocuje bieżącym serwisem informacyjnym wprost z firm pod specjalnie stworzoną winietą Aktualności z firm. Współpracujemy z największymi firmami chemicznymi w Polsce, publikujemy wywiady ze znanymi osobami świata nauki i przemysłu.
Systematycznie publikowane są informacje gospodarcze i statystyczne, dzięki znakomitej współpracy autorskiej z red. Jerzym Paprockim – wielkim Przyjacielem Chemika, od wielu lat członkiem Kolegium Redakcyjnego
Wszystkie publikacje naukowe i techniczne są recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach i zawierają artykuły polsko- i angielskojęzyczne. Publikacje są przygotowywane przez utytułowanych naukowców, ale także przez wybitnych inżynierów i menedżerów z przemysłu – niemal w równych proporcjach. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z blisko setką wspaniałych, cierpliwych, nieocenionych członków Zespołu Recenzentów naszego miesięcznika.

Ważne miejsce w pracy i funkcjonowaniu miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek zajmuje Rada Programowa.
ZW CHEMPRESS-SITPChem został powołany przede wszystkim dla wydawania miesięcznika CHEMIK, ale podejmuje także prace wydawnicze zlecone przez SITPChem i zewnętrznych klientów; w latach 2010–2014 wydano: Materiały Konferencyjne XIV Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopowego, Materiały Zjazdowe 53. Zjazdu PTChem-SITPChem, XX tom Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego oraz 6 innych pozycji książkowych
Miesięcznik CHEMIK patronuje wszystkim ważnym wydarzeniom naukowym, konferencjom i targom związanym z przemysłem chemicznym i szeroko rozumianą chemią w Polsce i za granicą, tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach były to: Polish Chemical Forum&Awards Gala, Targi EXPOCHEM 2013, PHARM Connect Congress, Targi CrimeLab, XVI Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, X Konferencja „Chromatografia Jonowa 2014”, XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, Kongres POLSKA CHEMIA 2014, 12-13.06.2014, Strategic Protein Formulation & Drug Delivery Forum, Advance S&OP for life Sciences, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Nanotechnologia i Zaawansowane Materiały dla Innowacyjnego Przemysłu INNO TECH EXPO, Konferencja Nano PL, PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, 29.10.2014, XVII Dolnośląski Festiwal Nauki – 2014,XVIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym Kongrec PIPC Polska Chemia oraz inne.

Wzrastający trend rozwojowy miesięcznika CHEMIK został zahamowany w 2016 r., kiedy resort nauki odstąpił od pomocy finansowej dla czasopism naukowo-technicznych nieposiadających Impact Factor. Jednocześnie, bezprecedensowo w historii, niedostępne dla czasopisma stały się fundusze promocyjne i reklamowe firm chemicznych.

Bez wsparcia MNSW i firm chemicznych nie jest możliwe utrzymanie czasopisma. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – właściciel tytułu – podjął decyzję o zawieszeniu wydawania miesięcznika CHEMIK w 2017 roku.

Miesięcznik CHEMIK finansowany był zawsze przez naszych prenumeratorów, z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z reklam i ogłoszeń. Roczny budżet redakcji nie przekracza 250 tysięcy zł. Mimo, że miesięcznik CHEMIK zmienił się w ostatnich latach w wysokiej klasy czasopismo naukowo-techniczne, indeksowane przez CAS, BazTech, IndexCopernicus; Google Scholar, SciFinder, SCOPUS – ze wzrastającymi z roku na rok notowaniami; ma 8 pkt MNiSW.

W opinii formułowanej m. in. przez Radę Programową czasopisma i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, miesięcznik CHEMIK powinien funkcjonować w zmienionej formule – czasopisma szeroko otwartego na przedsiębiorców i rynek, z ograniczoną częścią naukowo-techniczną, za to rozszerzoną ofertą informacyjno-promocyjną szeroko pojętej branży chemicznej. Taką formułą miesięcznika CHEMIK jest zainteresowane Wydawnictwo SIGMA NOT, które wstępnie wyraziło wolę przejęcia obowiązków wydawcy miesięcznika CHEMIK od stycznia 2018 roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozeznaniu wszystkich aspektów wydawniczych i warunków finansowych. Jeśli wypadną one pozytywnie, to nowy zespół redakcyjny powstanie w Warszawie.

CHEMIK 11-12/2016 był ostatnim w dotychczasowej formule. Skończył się kolejny etap istnienia miesięcznika CHEMIK i otwiera następny – dostosowany do nowych warunków.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.