ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Komisje kwalifikacyjne SITPChem

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne powoływane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji.
Komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia egzaminów powoływane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.