ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXI Walny Zjazd SITPChem – RELACJA

https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/XXXI-Walny-Zjazd-SITPChem-2-150x150.jpg
https://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/XXXI-Walny-Zjazd-SITPChem-1-150x150.jpg

XXXI Walny Zjazd SITPChem podczas trzydniowego spotkania – 58. Członków SITPChem-Delegatów na XXXI Walny Zjazd z 23. Oddziałów z całej Polski i 35. Członków Honorowych SITPChem – uczestniczących w Zjeździe z głosem stanowiącym – podsumował działalność w mijającej kadencji i wyznaczył nowe działania na kolejną; wybrał władze SITPChem i sformułował Uchwały.

Zjazd organizował Oddział SITPChem w Gliwicach – bardzo doświadczony w przygotowywaniu spotkań stowarzyszeniowych – profesjonalnie i w znakomitej atmosferze; tak było również w tym roku podczas Walnego Zjazdu w Ustroniu.

Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zjazdu SITPChem należy m. in. uchwalanie zasad i kierunków działalności SITPChem, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, wybór w głosowaniach tajnych prezesa Zarządu Głównego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, uchwalanie regulaminów organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, nadawanie członkostwa honorowego, na wniosek Zarządu Głównego.

Procedury Zjazdowe zostały dopełnione. Prezes ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński otworzył XXXI Walny Zjazd SITPChem. Poczet sztandarowy wprowadził Sztandar SITPChem, zabrzmiał hymn polski.

Poczet Sztandarowy: Jadwiga Przyłucka, Chorąży Grzegorz Florek, Małgorzata Curyło

Poczet Sztandarowy: Jadwiga Przyłucka, Chorąży Grzegorz Florek, Małgorzata Curyło

Poczet sztandarowy wprowadził Sztandar SITPChem, zabrzmiał hymn polski

Poczet sztandarowy wprowadził Sztandar SITPChem, zabrzmiał hymn polski

Zjazd jest najważniejszą okazją do wręczenia Medali i Odznaczeń. Podczas XXXI WZ SITPChem wręczono:

 • Najwyższe Odznaczenie SITPChem – Medal im. prof. Wojciecha Świętosławskiego, który otrzymał kol. dr inż. Tadeusz Słonka O/Wrocława.
Najwyższe Odznaczenie SITPChem – Medal im. prof. Wojciecha Świętosławskiego, otrzymał kol. dr inż. Tadeusz Słonka O/Wrocławia

Najwyższe Odznaczenie SITPChem – Medal im. prof. Wojciecha Świętosławskiego, otrzymał kol. dr inż. Tadeusz Słonka O/Wrocławia

 • Diamentową Odznakę Honorową NOT, którą otrzymali kol. kol.: Elżbieta Jarguz O/Gliwice, Roman Bajda O/Brzeg Dolny, Andrzej Puszyński O/Wrocław.
Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymali kol. kol.: Elżbieta Jarguz - O/Gliwice, Roman Bajda - O/Brzeg Dolny, Andrzej Puszyński - O/Wrocław

Diamentową Odznakę Honorową NOT otrzymali kol. kol.: Elżbieta Jarguz – O/Gliwice, Roman Bajda – O/Brzeg Dolny, Andrzej Puszyński – O/Wrocław

 • Złotą Odznakę Honorową NOT : kol. Anna Czumak-Bieniecka O/Gliwice, Tadeusz Twardzik O/Cieszyn.
 • Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymali: Grażyna Król – O/Gliwice, Jerzy Kropiwnicki – O/Gliwice, Erwin Sroka – O/Gliwice.
 • Honorową Odznakę SITPChem odebrali kol. kol.: Danuta Gillner – O/Gliwice, Edyta Hebda – O/Kraków i Krzysztof Pielichowski – O/Kraków
Honorową Odznakę SITPChem odebrali kol. kol.: Danuta Gillner – O/Gliwice, Edyta Hebda – O/Kraków i Krzysztof Pielichowski – O/Kraków

Honorową Odznakę SITPChem odebrali kol. kol.: Danuta Gillner – O/Gliwice, Edyta Hebda – O/Kraków i Krzysztof Pielichowski – O/Kraków

 

 • Listy gratulacyjne przyznawane za szczególnie wyróżniającą się pracę Koleżanek i Kolegów przekazane były jako wyraz wielkiego szacunku dla działań na rzecz naszego Stowarzyszenia; otrzymali je z rąk Prezesa prof. Jacka Kijeńskiego i Sekretarza Generalnego: Andrzej Szyprowski Przemysł Chemiczny; Henryka Bałabuch-Radtke O/Puławy; Jacek Nagórniewicz O/Cieszyn; Justyna Fila Biuro ZG; Kazimiera Tyczkowska O/Cieszyn; Jadwiga Przyłucka O/Gliwice; Krzysztof Dziarnowski O/Police; Małgorzata Rułka O/Puławy; Małgorzata Śmieszek-Glanc Ochrona przed Korozją; Prof. Witold Gnot O/Gliwice; Teresa Tomaszek O/Tarnów; Wioletta Wędrowczyk-Zamarska O/Cieszyn; Zbigniew Paprocki O/Tarnów; Lech Bartkowski O/Poznań.
List gratulacyjny dla kol. Zbigniewa Paprockiego O/Tarnów

List gratulacyjny dla kol. Zbigniewa Paprockiego O/Tarnów

 

List gratulacyjny dla kol. Justyny Fila – Biuro ZG SITPChem

List gratulacyjny dla kol. Justyny Fila – Biuro ZG SITPChem

 

List gratulacyjny dla kol. Krzysztofa Dziarnowskiego O/Police

List gratulacyjny dla kol. Krzysztofa Dziarnowskiego O/Police

 

List gratulacyjny dla kol. Jacka Nagórniewicza - O/Cieszyn

List gratulacyjny dla kol. Jacka Nagórniewicza – O/Cieszyn

 

List gratulacyjny dla kol. Andrzeja Szyprowskiego, „Przemysł Chemiczny”

List gratulacyjny dla kol. Andrzeja Szyprowskiego, „Przemysł Chemiczny”

 

List gratulacyjny dla kol. Małgorzaty Rułka - O/Puławy

List gratulacyjny dla kol. Małgorzaty Rułka – O/Puławy

 

List gratulacyjny dla kol. Henryki Bałabuch-Radtke – O/Puławy

List gratulacyjny dla kol. Henryki Bałabuch-Radtke – O/Puławy

 

List gratulacyjny dla kol. Jadwigi Przyłuckiej - O/Gliwice

List gratulacyjny dla kol. Jadwigi Przyłuckiej – O/Gliwice

 

List gratulacyjny dla kol. Teresy Tomaszek – O/Tarnów

List gratulacyjny dla kol. Teresy Tomaszek – O/Tarnów

 

List gratulacyjny dla kol. Lecha Bartkowskiego – O/Poznań

List gratulacyjny dla kol. Lecha Bartkowskiego – O/Poznań

 

Ustępujący Zarząd Główny zaproponował na Przewodniczącego XXXI WZ SITPChem – kol. Romana Bajdę O/Brzeg Dolny; na I Wiceprzewodniczącego – kol. Annę Czumak-Bieniecką; na II Wiceprzewodniczącego – kol. Lecha Bartkowskiego O/Poznań, a na Sekretarzy Zjazdu – kol. Krystynę Wojarską O/Gliwice i kol. Piotra Grzybowskiego O/Warszawa. Zjazd jednogłośnie przyjął te propozycje, a Prezes ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński, przekazał prowadzenie obrad Prezydium.

Rozpoczęła się II część Zjazdu, podczas której powołano Komisje Zjazdowe: Mandatową, Wyborczą i Komisję Uchwał i Wniosków. Przewodniczący Zjazdu stwierdził prawomocność Walnego Zjazdu w I terminie, oraz prawomocność uchwał zjazdowych podjętych w czasie obrad Walnego Zjazdu. Przegłosowano Regulamin Obrad oraz Ordynację wyborczą XXXI Walnego Zjazdu SITPChem.
Po ich przyjęciu XXXI WZ SITPChem i wybory do władz naczelnych Stowarzyszenia odbywały się zgodnie z zapisami zawartymi w tych dokumentach.

Nadanie godności Członka Honorowego

Prof. Jacek Kijeński , upoważniony przez Przewodniczącego Zjazdu, postawił wniosek o przyjęcie propozycji Zarządu Głównego (Uchwała ZG SITPChem z 26 czerwca 2018 r.) w sprawie nadania przez Walny Zjazd Członkostwa Honorowego następującym Koleżankom i Kolegom: Teresie Wałga – O/Cieszyn, Romanowi Bajdzie – O/Brzeg Dolny, Stefanowi Kiełtyce O/Gliwice, Stanisławowi Łasosze – O/Kędzierzyn-Koźle i Andrzejowi Puszyńskiemu – O/Wrocław. Sekretarz Generalny przedstawił krótkie charakterystyki osób obdarzonych godnością Członka Honorowego STTPChem.

Honorowi Członkowie SITPChem, kol. kol.: Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle; Teresa Wałga O/Cieszyn; Roman Bajda O/Brzeg Dolny; Stefan Kiełtyka O/Gliwice; Andrzej Puszyński O/Wrocław – z prof. Jackiem Kijeńskim

Honorowi Członkowie SITPChem, kol. kol.: Stanisław Łasocha O/Kędzierzyn-Koźle; Teresa Wałga O/Cieszyn; Roman Bajda O/Brzeg Dolny; Stefan Kiełtyka O/Gliwice; Andrzej Puszyński O/Wrocław – z prof. Jackiem Kijeńskim

 

Po nadaniu godności Członka Honorowego i ponownym komunikacie Komisji Mandatowej o liczbie osób uprawnionych do głosowania na XXXI WZ SITPChem, Przewodniczący Zjazdu poprosił Prezesa ustępującego Zarządu Głównego o wygłoszenie referatu sprawozdawczego z działalności Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2014-2018.

Kol. Jacek Kijeński omówił stan organizacyjny SITPChem w mijającej kadencji oraz ustosunkował się do realizacji poszczególnych punktów Uchwały XXX WZ SITPChem sprzed czterech lat w Cieszynie. Podkreślał, że Uchwała była realizowana przez wszystkich członków Stowarzyszenia w ciągu minionych czterech lat.

 1. Kontynuować współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi w Polsce m.in.PIPC, PTChem, Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej oraz z zagranicznymi CEFIC, EFCE, FATIPEC i DECHEMA.
  Prezes, prof. Jacek Kijeński prowadzi dialog z Polskim Towarzystwem Chemicznym. Reprezentuje SITPChem na forum Kongresów Technologii Chemicznej.
  Śp. Kol. Jerzy Paprocki utrzymywał stałe robocze kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym i Krajową Izbą Gospodarczą. kol. prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko koordynuje współpracę EFCE i SITPChem, a kol. Józef Kozieł z FATIPEC (jest także sekretarzem generalnym FATIPEC).
 2. Wobec niskiej wiedzy technicznej, jaką absolwenci wydziałów chemicznych politechnik wynoszą z uczelni, Stowarzyszenie powinno podjąć działania na rzecz rozszerzenia kształcenia w obszarze przedmiotów technicznych na tych wydziałach w celu lepszego niż obecnie przygotowania absolwentów do pracy w przemyśle oraz do realizacji prac naukowo-badawczych o charakterze innowacyjnym, rozwojowym oraz wdrożeniowym.
  Udział kol. prof. Bożenny Kawalec-Pietrenko i kol. Elżbiety Jarguz w Komitecie Doskonalenia Kadr FSNT NOT; wygłaszały wykłady i prezentacje na temat nowoczesnych metod aktywnego kształcenia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych.
  Temat kształcenia na politechnikach poruszany był w czasie dyskusji na uroczystościach 90-lecia SITPChem.
  W listopadzie 2014 r. zakończył się program zajęć technicznych dla gimnazjów; Krajowym Koordynatorem Merytorycznym była kol. Elżbieta Jarguz z Oddziału Gliwice. Opracowane materiały w dalszym ciągu służą uczniom i nauczycielom w Liceach i Gimnazjach w całej Polsce.
 3. Wypracować i podejmować różne sposoby zainteresowania działalnością SITPChem w celu pozyskiwania nowych członków.
  Organizowane są lokalne i ogólnopolskie konkursy na najlepszą pracę dyplomową. Laureatów nagradza się finansowo, wręczane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Prowadzona jest promocja laureatów w przemyśle i na uczelniach. Niektóre Oddziały organizujące konferencje, zapraszają laureatów na konferencje naukowo-techniczne; jest to „inwestycja” na przyszłość.
 4. Podjąć działania wspierające racjonalizację stanowiska administracji państwowej i gospodarczej wobec polityki klimatycznej.
  Podczas konferencji SITPChem m.in. „Przemysł Chemiczny – wzywania i bariery” oraz „Trendy Ekorozwoju”, omawiane są sprawy klimatyczne, towarzyszy im ożywiona dyskusja. Wnioski i rezolucje z konferencji przekazywane są do władz państwowych. W czasie dyskusji przewija się wiele opinii popierających teorię o ocieplaniu naszej ziemi. Zdarzają się opinie inne, krytykujące teorie o ocieplaniu naszego klimatu.
 5. Podjąć działania wspierające racjonalizację stanowiska administracji państwowej i gospodarczej wobec polityki klimatycznej.
  Podczas konferencji SITPChem m.in. „Przemysł Chemiczny – wzywania i bariery” oraz „Trendy Ekorozwoju”, omawiane są sprawy klimatyczne, towarzyszy im ożywiona dyskusja. Wnioski i rezolucje z konferencji przekazywane są do władz państwowych.
 6. Kontynuować działalność promującą i wspierającą stworzenie w Polsce krajowego systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw polimerowych.
  Problem jest wielowątkowy. Temat jest poruszany m. in. na forum komisji FSNT-NOT, również na konferencjach SITPChem. Uświadamiamy, że problem wymaga radykalnej zmiany polityki i sposobów pakowania oraz opracowania nowych technologii produkcji. W działaniach SITPChem próbujemy zmieniać mentalność społeczeństwa w tym zakresie.
 7. Kontynuować działania na rzecz stworzenia w Polsce realnej koncepcji wykorzystania dostępnych źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki.
  Temat ten przerósł możliwości stowarzyszeniowe. Przedstawiamy koncepcje ale kompetencje realnych zmian znajdują się poza Stowarzyszeniem. Poprzez wykłady i prezentacje na różnych forach SITPChem wpływa na rozwój świadomości społeczeństwa.
 8. Rozszerzyć działania edukacyjne i propagujące poprawę wiedzy o wiodącej roli chemii w życiu i w gospodarce, m.in. poprzez uruchomienie projektu „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”.
  Mimo podjętych starań SITPChem nie otrzymał dofinansowania na projekt „Słoneczna Chemia – bezpieczna chemia na co dzień”. Wciąż korzystamy z dorobku projektu „Słoneczna Chemia”, który jest dostępny w Internecie.
 9. Kontynuować działania Komisji Prawodawstwa Chemicznego przy ZG SITPChem z uwzględnieniem opiniowania nowych i zmienianych aktów prawnych polskich i europejskich.
  Komisja Prawodawstwa Chemicznego funkcjonuje bardzo aktywnie. Kol. Zbigniew Ślęzak, przewodniczący Komisji, prowadzi intensywną działalność i w konsultacji z członkami Komisji.
 10. Kontynuować konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni z opcją nagród w postaci staży w firmach chemicznych.
  Konkursy były organizowane w Oddziałach, umiejscowionych blisko uczelni, m. in. w Oddziałach: Wrocław, Gliwice, Toruń, Kraków, Gdańsk. Co roku odbywały się edycje regionalne i ogólnopolska – z udziałem przedstawicieli uczelni sygnujących prace konkursowe.
 11. Rozpocząć II etap tworzenia wirtualnego muzeum polskiego przemysłu chemicznego.
  Kol. Zbigniew Paprocki apelował o przesyłanie materiałów do kontynuowania prac nad tworzeniem II etapu muzeum. W październiku 2015 r. ustalono, że odpowiedzialnymi pozostają kol, kol. Zbigniew Paprocki i Zbigniew Ślęzak. Podstawowym konsultantem został prof. Jacek Kijeński.
 12. Podjąć starania o uchwalenie w Polsce Roku prof. Wojciecha Świętosławskiego w roku 2018 – w pięćdziesięciolecie śmierci uczonego.
  Temat zostanie podjęty z okazji 100 – lecia Niepodległości Rzeczpospolitej.
 13. Przygotować materiały niezbędne do sformułowania uprawnień do prowadzenia mikro-małej i średniej produkcji chemicznej.
  Prezydium ZG SITPChem zaproponowało rozważenie utworzenia firmy stowarzyszeniowej, której działalność przynosiłaby dochody dla SITPChem. Utworzono zespół, którego celem miało być przedstawienie możliwości, propozycji i ewentualnych założeń do założenia firmy. Niestety przedstawiono propozycje niepełne, nierealne i niekompletne. Ocena Prezydium była negatywna.
 14. Upowszechniać (także poprzez Biuletyn FSNT NOT) informacje o działaniach oraz kompetencjach i doświadczeniu SITPChem.
  Zadanie przyjęła kol. Anna Czumak Bieniecka –rzecznik prasowy SITPChem. W miarę możliwości i potrzeb ukazywały się informacje o działalności SITPChem w różnych czasopismach i biuletynach FSNT-NOT.
  Zmieniona została strona internetowa SITPChem. Powstały możliwości szerokiej współpracy/przekazywania informacji na www.sitpchem.org.pl
 15. Dokonać analizy możliwości zwiększenia liczby delegatów wybieranych przez Oddziały na Walne Zjazdy SITPChem, Statut & 21 pkt.3.1. SITPChem
  Zmieniona została w Statucie proporcja przy wybieraniu delegatów na Zjazd: z 1 na 50 na 1 na 40. Statut jest aktualnie w fazie zatwierdzania przez KRS.
 16. Zorganizować konferencję międzyzjazdową SITPChem w połowie kadencji 2014 – 2018 oraz zorganizować uroczystość Jubileuszu 90-lecia powstania SITPChem.
  Wobec konieczności zorganizowania Nadzwyczajnego Zjazdu SITPChem dla zatwierdzenia propozycji zmian w Statucie SITPChem, Nadzwyczajny Zjazd i Jubileusz 90-lecia zorganizowano w jednym dniu w Warszawie, dzieląc czas na Zjazd i uroczystości Jubileuszowe.
  W Nadzwyczajnym Zjeździe SITPChem wzięło udział 75 osób (65% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania: 66 delegatów i 50 Członków Honorowych – łącznie 116 osób). Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem w dniu 27 listopada 2017r. zaakceptowali dokonanie zaprezentowanych zmian w Statucie SITPChem i podjęli jednogłośnie Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem w sprawie zmian w statucie SITPChem. Projekt zmian w Statucie został przesłany do zatwierdzenia do KRS w Warszawie.
  Jubileusz 90-lecia był bardzo dobrze przyjęty w środowisku naszych gości ze Stowarzyszeń i FSNT-NOT, z firm chemicznych, nauki i członków naszego Stowarzyszenia. Przybyli licznie zaproszeni goście: Członkowie Honorowi i Prezesi 23 Oddziałów SITPChem z całej Polski oraz zaproszeni przedstawiciele przemysłu, jednostek naukowych, organizacji gospodarczych (PIPC) i naukowych (PTChem), stowarzyszeń (FSNT-NOT). Uroczystości towarzyszyło okolicznościowe Wydawnictwo, które otwierał tekst prof. Jacka Kijeńskiego. Na uroczystości obszernie zabierał głos prezes Grupy Azoty, dr Wojciech Wardacki. Grupa Azoty była Partnerem Głównym Jubileuszu. Informacje i fotografie z Jubileuszu 90-lecia są dostępne na www.sitpchem.org.pl.
Kol. prof. Jacek Kijeński wygłasza referat sprawozdawczy z działalności Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2014-2018

Kol. prof. Jacek Kijeński wygłasza referat sprawozdawczy z działalności Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2014-2018

 

Profesor, podsumowując mijającą kadencję władz Stowarzyszenia przedstawił także sukcesy, porażki i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem w kolejnej kadencji.

Kolejno swoje sprawozdania prezentowała Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.
W sprawozdaniu GKR, w podsumowaniu, Komisja przedstawiła opinię dotyczącą podsumowania działalności w Stowarzyszeniu za okres czteroletniej kadencji w układzie: pozytywy-negatywy-potencjały.

Pozytywy: Saldo dodatnie, samofinansowanie się Stowarzyszenia; Tradycja i rozwój konkursów na najlepsze prace dyplomowe; Rozszerzanie działalności i współpraca ze szkołami i uczelniami; Utworzenie nowego Oddziału w Policach; Wzrost rangi „Przemysłu Chemicznego” (lista filadelfijska); Utworzenie i rozwój wirtualnego muzeum historii przemysłu Chemicznego; Obchody Jubileuszu 90-lecia SITPChem.

Negatywy: Zaprzestanie wydawania czasopisma CHEMIK; Precedensowe odwołanie sztandarowej Konferencji SITPChem z cyklu Restrukturyzacja Przemysłu Chemicznego w 2017r.; Kolejny spadek liczby członków w SITPChem i trwający regres działalności w Gorzowie Wlkp. Częstochowie, Pionkach i Rzeszowie; Niewystarczająca komunikacja wewnętrzna, włączając w to funkcjonowanie strony internetowej jako wizytówki SITPChem; Krótka lista obecności działaczy funkcyjnych SITPChem na posiedzeniach i uroczystościach.

Potencjały: GKR uważa za niezbędne powołanie spec-komisji ds. rozwoju członkostwa w SITPChem, nie tylko indywidualnego, ale również instytucjonalnego; Skuteczne wdrożenie i monitorowanie funkcjonowania procedur poprawiających komunikację wewnętrzną, sprawozdania roczne i kadencyjne wg uzgodnionych formatów, nadzorowanie realizacji uchwał zjazdowych i in.; Dołożenie maksymalnych starań dla reaktywacji czasopisma CHEMIK; Uregulowanie współpracy z PTChem, PIPC oraz z organizacjami zagranicznymi; Zapewnienie dyfuzji empatii w całej organizacji SITPChem dla uzyskania większego progresu w działalności i zwiększenia stanu liczbowego; Wykorzystanie i upowszechnienie potencjału „dobrych praktyk”, które występują w wielu Oddziałach oraz w wielu aspektach działalności.

Wnioski:

 1. W związku z utrzymującym się malejącym trendem liczby członków, Główna Komisja Rewizyjna ponownie wnosi do XXXI Walnego Zjazdu o przeprowadzenie głębokiej dyskusji i podjęcia działań nadzwyczajnych wraz z zaproponowaniem formuły pozyskiwania nowych członków.
 2. Głowna Komisja Rewizyjna zwraca się do XXXI Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o przyjęcie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności za okres wrzesień 2014 – wrzesień 2018 r.
 3. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność statutową i ekonomiczno – finansową Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w kadencji 2014 – 2018 i wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego – wobec braku jakichkolwiek wniosków do GSK w trakcie całej kadencji – było krótkie i stwierdzające ten fakt.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowania osobno dla każdego sprawozdania: Prezesa ZG SITPChem, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Po przyjęciu sprawozdań, Przewodniczący Zjazdu, na wniosek GKR zarządził jawne głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd przegłosował jednogłośnie udzielenie absolutorium, co zostało przyjęte brawami.

Głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

Głosowanie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu

 

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął komunikat Komisji Mandatowej stwierdzający obecność odpowiedniej liczby osób uprawnionych do głosowania. Następnie powołano 5-osobową Komisję Skrutacyjną i przystąpiono kolejno do wyboru: Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Głównego, GKR i GSK w tajnych głosowaniach – na podstawie sporządzonych list wyborczych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów

 • Prezesem Zarządu Głównego został kol. Jerzy Klimczak – O/Cieszyn
 • Główna Komisja Rewizyjna: Cebulski Andrzej – O/Oświęcim; Grycza Roman – O/Poznań; Gruszka Stanisław – O/Cieszyn; Terelak Kazimierz – O/Kędzierzyn-Koźle; Tomaszek Teresa – O/Tarnów; Wojarska Krystyna – O/Gliwice.
 • Główny Sąd Koleżeński: Bałabuch-Radtke – O/Puławy; Bartyzel Wiesław – O/Oświęcim; Gurgul Adam – O/Kędzierzyn-Koźle; Kurzawa Marzanna – O/Toruń; Makarewicz Edwin – O/Bydgoszcz; Ruselewicz Danuta – O/Poznań; Zielińska Sonia – O/Wrocław.
 • Zarząd Główny SITPChem: Bartkowski Lech – O/Poznań; Bek Teodor – O/Kędzierzyn-Koźle; Curyło Małgorzata – O/Puławy; Czumak-Bieniecka Anna – O/Gliwice; Dąbrowska Stanisława – O/Oświęcim; Grzybowski Piotr – O/Warszawa; Kawalec-Pietrenko Bożenna – O/Gdańsk; Kozieł Józef – O/Cieszyn; Kropiwnicki Jerzy – O/Gliwice; Kucharski Janusz – O/Puławy; Kupiniak Jacek – O/Tarnów; Marcinko Jerzy – O/Puławy; Oczkowicz Stanisław – O/Tarnów; Paprocki Zbigniew – O/Tarnów; Sylwestrowicz Remigiusz – O/Puławy; Szczęśniak Tadeusz – O/Bydgoszcz; Ślęzak Zbigniew – O/Kędzierzyn-Koźle; Tarniowy Adam – O/Oświęcim; Wałga Teresa – O/Cieszyn.

Wszyscy wybrani zostali przyjęci gromkimi oklaskami. Po czterech kadencjach sprawowania funkcji Prezesa ZG SITPChem, prof. Jacek Kijeński ustąpił miejsca swojemu koledze z ZG SITPChem – Jerzemu Klimczakowi. Zatem rozpoczyna się nowy rozdział w działalności Stowarzyszenia.

Sala obrad XXXI WZ SITPChem; na pierwszym planie Koleżanki z Oddziału SITPChem we Wrocławiu – Ewelina Ortyl (z lewej) i Sonia Zielińska

Sala obrad XXXI WZ SITPChem; na pierwszym planie Koleżanki z Oddziału SITPChem we Wrocławiu – Ewelina Ortyl (z lewej) i Sonia Zielińska

 

Sala obrad XXXI WZ SITPChem; drugi z lewej kol. Jerzy Klimczak – nowo wybrany Prezes ZG SITPChem w kadencji 2018-2022

Sala obrad XXXI WZ SITPChem; drugi z lewej kol. Jerzy Klimczak – nowo wybrany Prezes ZG SITPChem w kadencji 2018-2022

 

Ostatnim akcentem XXXI WZ SITPChem było ogłoszenie przez Komisję Uchwał i Wniosków – Uchwały XXXI Walnego Zjazdu SITPChem, która będzie drogowskazem w aktywności Stowarzyszenia
w kadencji 2018-2022. Uchwała XXXI WZ SITPChem zawiera 16 punktów:

Uczestnicy XXXI Walnego Zjazdu składają podziękowania i wyrażają wdzięczność Profesorowi Jackowi Kijeńskiemu za pracę na rzecz Stowarzyszenia podczas pełnienia funkcji Prezesa ZG SITPChem przez 4 kadencje.

 1. Kontynuować starania o pozyskiwanie nowych członków SITPChem, zarówno zwyczajnych jak i wspierających.
 2. Wykorzystywać wszystkie możliwe obszary współpracy z PTChem, PIPC, uczelniami, szkołami i innymi organizacjami oraz przeanalizować warunki współpracy międzynarodowej.
 3. Kontynuować działania zmierzające do podpisania umowy z Grupą Azoty na przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne i szkoleń na warunkach rynkowych, przez miejscowe oddziały SITPChem – na podstawie podpisanego w maju 2018 r. w Krynicy Listu Intencyjnego.
 4. Kontynuować tworzenie wirtualnego muzeum przemysłu chemicznego.
 5. Wykorzystać nowoczesne sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności Stowarzyszenia.
 6. Wykorzystywać dobre praktyki poszczególnych oddziałów w działalności Stowarzyszenia.
 7. Kontynuować starania o wznowienie edycji miesięcznika CHEMIK.
 8. Podejmować różnorodne, nowe formy zainteresowania młodzieży chemią (np. Dni Chemii, zajęcia laboratoryjne, konkursy itp.).
 9. Wykorzystywać okolicznościowe imprezy do przybliżenia działalności Stowarzyszenia i ludzi zasłużonych dla chemii.
 10. Upowszechniać stanowiska SITPChem wypracowane na seminariach i konferencjach SITPChem.
 11. Podjąć starania o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej SITPChem, szczególnie z organizacjami produkcji chemicznej.
 12. Prowadzić skuteczne działania upowszechniające dorobek Stowarzyszenia.
 13. Zdefiniować we współpracy z firmami i instytutami naukowymi deficyty w kompetencjach zawodowych pracowników-absolwentów szkół i uczelni.
 14. Rozważyć powołanie klubu członków Honorowych przy ZG SITPChem.
 15. Podjąć działania mające na celu wpływanie na proces właściwego kształcenia kadr, w szczególności inżynierów.
 16. Rozwijać i upowszechniać koleżeńskie relacje w działalności stowarzyszeniowej.

Zatem przed nami nowe wyzwania i codzienne sprawy. Życzymy Koleżankom i Kolegom wytrwałości i radości we wspólnym działaniu. I sukcesów dla całego środowiska inżynierów i techników chemików w Polsce.

Wspólne zdjęcie uczestników XXXI Walnego Zjazdu SITPChem

Wspólne zdjęcie uczestników XXXI Walnego Zjazdu SITPChem

 


Autor relacji: Anna Bieniecka
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.