ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022 rozstrzygnięty

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022 rozstrzygnięty

Skład Jury Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii został ustalony na podstawie wskazań z tych Oddziałów, z których napłynęły zgłoszenia do Konkursu. Z siedmiu Oddziałów zgłoszono do składu Jury następujące osoby:
1) dr hab. inż. Tomasz Krawczyk O/Gliwice
2) prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek O/Kraków
3) dr inż. Magdalena Klakočar-Ciepacz O/Wrocław
4) dr hab. inż. Robert Przekop O/Poznań
5) dr hab. inż. Anna Masek O/Łódź
6) dr inż. Piotr Grzybowski O/Warszawa
7) mgr inż. Jerzy Marcinko O/Puławy (prace z UMCS w Lublinie)
Przewodniczącym jury Konkursu wybrano prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Wzorka, a sekretarzem jury kol. Annę Czumak-Bieniecką, członka Prezydium ZG SITPChem.
Posiedzenie Jury Konkursu odbyło się 3 sierpnia 2023 w biurze ZG SITPChem w Warszawie; z połączeniem w tym samym czasie poprzez platformę VMS-NOT (z tej możliwości skorzystały dr inż. Magdalena Klakočar-Ciepacz O/Wrocław oraz dr hab. inż. Anna Masek O/Łódź. W posiedzeniu nie uczestniczył dr hab. inż. Robert Przekop O/Poznań.
Po zebraniu wszystkich wypełnionych formularzy oceny prac i dyskusji, jury podjęło następujące decyzje:
I miejsce otrzymała praca Pani mgr inż. Marity Pigłowskiej pt. Porównanie aktywności elektrochemicznej termicznie modyfikowanych skrobi różnego pochodzenia z nanopyłkami grafenowymi i grafenem w baterii litowo-jonowej – wykonana pod kierunkiem promotora – Pani dr inż. Beaty Kurc – z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (2022).
II miejsce jury przyznało Panu mgr. inż. Patrykowi Dziendzioł za pracę pt. Zastosowanie dimeryzowanych kwasów tłuszczowych oraz oligoestroli na bazie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) jako spoiwa w powłokach organicznych – wykonaną pod kierunkiem promotora – Pani dr inż. Sylwii Waśkiewicz – z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (2020).
III miejsce przypadło Pani mgr inż. Joannie Wilk za pracę pt. Dobór parametrów ekstrakcji wybranych sulfonamidów ze stałych próbek środowiskowych – wykonaną pod kierunkiem promotora Pani dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ – z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (2022).
Wyróżnienia otrzymały ex equo dwie prace z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wykonane pod kierunkiem promotora Pana dr. inż. Macieja Sowy: praca mgr. inż. Aleksandra Olesińskiego, pt. Modyfikacja powierzchni aluminiowych w kierunku poprawy odporności korozyjnej podłoża na drodze plazmowej obróbki elektrolitycznej oraz praca Pana mgr. inż. Bartosza Szumskiego pt. Badanie wpływu parametrów obróbki powierzchni aluminiowych na jakość warstw tlenkowych uzyskanych podczas plazmowego utleniania elektrolitycznego (2021).
Nagrodę specjalną – za najciekawsze ujęcie tematu i przeprowadzenie pełnego cyklu badawczego wraz z podaniem perspektywy aplikacyjnej – jury przyznało Autorce Pani mgr inż. Annie Wolny i Pani Promotor prof. dr hab. inż. Annie Chrobok – za pracę pt. Badania nad metodami modyfikacji nanorurek węglowych przeznaczonych do immobilizacji lipaz- z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (2020).
Członkowie jury, gratulując PT Laureatom i Promotorom, podkreśliło wysoki poziom wszystkich prac, niekiedy wręcz zbliżających je do prac doktorskich.
Kilka słów wyjaśnienia…
Tegoroczny Konkurs obejmował lata 2020-2022. Czas pandemii i potem okres przygotowań do XXXII Zjazdu SITPChem i początek nowej kadencji… wszystko razem spowodowało nierozstrzyganie w kolejnych latach Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii. Dlatego tegoroczny wykaz prac do ceny zawierał aż 27 pozycji (z okresu 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022); w nawiasach na końcu prezentacji wyróżnionych prac podajemy rok zgłoszenia pracy do Konkursu). Dziękujemy PT Członkom jury Konkursu za wielką pracę.
Zarządowi Głównemu SITPChem bardzo zależy na rozwijaniu formuły Konkursu SITPChem – jako jednego z ważnych działań Stowarzyszenia wpływającego na zacieśnienie kontaktów z Wydziałami Chemicznymi Politechnik i Wydziałów Chemii Uniwersytetów i zyskanie zainteresowania kadry i studentów wyższych uczelni Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a także poszerzanie tą drogą współpracy z ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.
Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową ma już ponad 50-letnią tradycję. W opinii członków jury Konkursu potrzebne jest szersze upowszechnienie informacji o tym Konkursie, a także systematyczne zwiększanie jego rangi (m. in. poprzez stworzenie puli nagród oraz możliwości odbycia stażu, albo współpracy z interesującymi firmami), a także zainteresowanie nim większości uczelni chemicznych w kraju. Zaproponowano także rewizję miejsc regionalnych edycji Konkursu. Propozycje członków jury będą skierowane do ZG SITPChem – dla podjęcia konkretnych decyzji w tej sprawie.
Jeszcze raz dziękujemy za pracę i współpracę PT Członkom jury Konkursu.
Podziękowania kierujemy także do Pani Justyny Fila, kierownik biura ZG SITPChem, za wszechstronną pomoc w prowadzeniu spraw Konkursu i przygotowaniu posiedzenia jury.
Informacje o Konkursie – w zakładce http://sitpchem.org.dzialalnosc/konkursy.
(opr. Anna Bieniecka, 10.08.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.