ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap odbywa się na poziomie oddziałów SITPChem, a drugi – na poziomie ogólnopolskim.

Warunki udziału w konkursie:

Na poziomie regionalnym:

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim

 1. Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię.
 2. Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia każdego roku.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje konkursowe składające się z przedstawicieli SITPChem i uczelni. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego pełnomocnik i kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie ogólnopolskim i przekazuje je do Zarządu Głównego SITPChem w terminie do końca stycznia danego roku.

Na poziomie Ogólnopolskim:

Prace dyplomowe wytypowane w Oddziałach SITPChem do Konkursu na poziomie ogólnopolskim są przesyłane do ZG SITPChem – do końca stycznia danego roku.

Dla dokonania oceny prac dyplomowych w drugim etapie – ogólnopolskim – Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego.

W skład komisji konkursowej wchodzą specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauk chemicznych.

Komisja konkursowa przekazuje do Prezydium Zarządu Głównego SITPChem wyniki konkursu.

Regionalne edycje Konkursu:

 • O/Gliwice – uczelnie z Gliwic, Rzeszowa, Częstochowy
 • O/Gdańsk – uczelnie z Gdańska, Olsztyna, Szczecina
 • O/Bydgoszcz – uczelnie z Bydgoszczy i z Torunia
 • O/Wrocław – uczelnie z Opola i Wrocławia
 • O/Warszawa – uczelnie z Warszawy i Białegostoku
 • O/Płock – uczelnie z Płocka
 • O/Puławy – uczelnie z Lublina
 • O/Kraków – uczelnie z Krakowa
 • O/Poznań – uczelnie z Poznania
 • O/Łódź – uczelnie z Łodzi

Zarząd Główny SITPChem corocznie informuje o warunkach konkursu zainteresowane wydziały wyższych uczelni.

Informacje o warunkach konkursu przekazywane są również za pośrednictwem czasopism chemicznych.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.