ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.
Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:
• absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki
• absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.
Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GUS http://bip.stat.gov.pl. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody:

• I miejsce – nagroda 5.000 zł,
• II miejsce – nagroda 3.000 zł,
• III miejsce – nagroda 2.000 zł.

Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymają nagrody:
• I miejsce – nagroda 10.000 zł,
• II miejsce – nagroda 7.000 zł,
• III miejsce – nagroda 5.000 zł.
Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurspraca@stat.gov.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.