ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 30 maja 2017 r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 30 maja 2017 r.

30 maja 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się Prezydium ZG SITPChem. Najważniejsze omawiane sprawy, to Projekt Statutu SITPChem – po kolejnych zmianach i uzupełnieniach zatwierdzonych już przez ZG SITPChem 19 kwietnia 2017 r., teraz wprowadzono tylko uszczegółowione zapisy niektórych punktów. Procedowanie nowego Statutu SITPChem wymaga jeszcze konsultacji prawnej przed zaprezentowaniem go do zatwierdzenia na Nadzwyczajnym Zjeździe SITPChem zwołanym właśnie dla zatwierdzenia treści Statutu, 27 listopada 2017 r. Wszystkie prace związane z przygotowanie nowego Statutu SITPChem koordynuje kol. Lech Bartkowski, Przewodniczący Komisji Regulaminowo Statutowej SITPChem.

Kolejno omawiane na posiedzeniu Prezydium ZG SITPChem sprawy związane były z podsumowaniem działalności Stowarzyszenia w 2016 r. – merytorycznie i finansowo – przed posiedzeniem Zarządu Głównego SITPChem 26 czerwca 2017 r., podczas którego mają być zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2016 rok.

Prezydium zapoznało się ze stanem przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu SITPChem oraz uroczystości Jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia, 27 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.
Prezydium – po zapoznaniu się z propozycjami zmian – zarekomendowało Zarządowi Głównemu zatwierdzenie znowelizowanego Regulamin Komisji Prawodawstwa Chemicznego SITPChem – jednej z bardzo aktywnych Komisji SITPChem zajmującej się opiniowaniem aktów prawnych powstających w Polsce i Unii Europejskiej. (treść Regulaminu jest dostępna na www.sitpchem.org.pl/O SITPChem/komisje).

Członkowie Prezydium ZG SITPChem zaproponowali kontynuowanie swojej pracy przez kol. Teodora Beka (O/Kędzierzyn Koźle) w Radzie Programowej Słownika Biograficznego Techników Polskich (SBTP) oraz przez kol. Jerzego Paprockiego (ZG SITPChem; O/Warszawa) pracy w charakterze delegata SITPChem w Radzie Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA NOT. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Podczas posiedzenia Prezydium przedstawione zostały informacje na temat Muzeum Techniki i Przemysłu, w tym informacja ZG FSNT-NOT o bardzo trudnej sytuacji Muzeum i przedsiębranych przez Federację działaniach dla systemowego rozwiązania systemowego finansowania działalności tej placówki.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.