ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Witamy na stronie SITPChem

Witamy na stronie SITPChem

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji z 90-letnią tradycją.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) jest kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej, założonego w 1927 r., a jego działalność jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz społeczne i gospodarcze znaczenie chemii.

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego. Stowarzyszenie działa w Warszawie i w 23. Oddziałach SITPChem w całej Polsce.

Ramy działania Stowarzyszenia określa Statut SITPChem zatwierdzony przez XXVIII WZD SITPChem w Tarnowie, 21 października 2006 r. i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, XXII Wydział Gospodarczy KRS, 30 lipca 2007 r.
Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd.

Ostatni, 31. Walny Zjazd SITPChem odbywał się w Ustroniu-Jaszowcu, od 26 do 28 września 2018 r. Kończył kadencję 2014-2018 i rozpoczynał bieżącą 4-letnią kadencję. 31. WZ SITPChem wybrał Prezesa Zarządu Głównego – mgr inż. Jerzego Klimczaka i naczelne organy SITPChem w kadencji 2018-2022 oraz przyjął Uchwałę, która wyznacza najważniejsze pola aktywności Stowarzyszenia w obecnej kadencji.


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Jest jednym z rezydentów zabytkowego budynku Domu Technika, w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5.

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz znaczenie społeczne i gospodarcze kadry inżynieryjno-technicznej. Starania i inicjatywy Stowarzyszenia są adresowane do przemysłu i środowiska chemików; służą przemysłowi i nauce chemicznej, ochronie środowiska oraz utrwalaniu dobrego wizerunku chemii w społeczeństwie.
Działalność statutowa Stowarzyszenia jest finansowana ze środków własnych, tj. ze składek członków indywidualnych, z nadwyżek wpływów z organizowanych imprez naukowo-technicznych oraz z uzyskanych dochodów Zespołu Rzeczoznawców SITPChem.

Najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia dotyczą:

 • działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej członków SITPChem w Polsce i na świecie oraz tworzenia i utrzymywania więzi między społecznością techniczną a przemysłem, nauką i innymi organizacjami, oraz administracją rządową i samorządową
 • wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
 • promocji i aktywizacji zawodowej chemików
 • krzewienia zasad etyki zawodowej inżynierów i techników oraz etosu tych zawodów
 • prowadzenia szkoleń informacyjnych i zawodowych oraz egzaminów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym w obszarze energetyki, ochrony środowiska, norm i uregulowań prawnych – polskich i europejskich/światowych
 • reprezentowania, udzielania wszechstronnej pomocy oraz obrony interesów członków SITPChem;
 • popularyzowania dorobku autorów twórczych osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki i gospodarki;
 • działań na rzecz rozwoju nauki oraz inicjatyw innowacyjno-wdrożeniowych
 • wspierania systemów edukacji i oświaty oraz upowszechniania wiedzy i kultury technicznej, w tym w zakresie książek i wydawnictw naukowo-technicznych
 • utrwalania historii stowarzyszenia i przemysłu chemicznego oraz dorobku indywidualnych twórców techniki
 • podtrzymywania tradycji i narodowej świadomości kulturowej w odniesieniu do przemysłu, w tym chemicznego, oraz gospodarki, a także działalności naukowej i wydawniczej
 • promowania wolontariatu w realizacji celów SITPChem.

SITPChem realizuje swoje cele poprzez pracę Członków Stowarzyszenia w całej Polsce. Bieżąca aktywność w okresach 4-letnich kadencji jest koordynowana przez Prezydium i Zarząd Główny SITPChem.

SITPChem współpracuje w Polsce z wieloma instytucjami i organizacjami, w tym Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC), Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem), Komitetem Chemii Polskiej Akademii Nauk (Komitet Chemii PAN).
SITPChem ma swoich przedstawicieli w międzynarodowych organizacjach chemicznych: European Federation of Chemical Engineering (EFCE), Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FEANI), Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (FATIPEC), Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. (Society for Chemical Engineering and Biotechnology) (DECHEMA).
SITPChem jest właścicielem trzech czasopism naukowo technicznych: CHEMIK nauka-technika-rynek, Ochrona przed KorozjąPrzemysł Chemiczny.

Ważnym i bezprecedensowym osiągnięciem SITPChem jest 20-tomowe wydawnictwo pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego (ISBN 83-903724-0-1 całość), które obejmuje historię poszczególnych branż przemysłu chemicznego – od początków istnienia aż do roku 2010. Niektóre tomy są jeszcze dostępne w biurze ZG SITPChem w Warszawie, a wszystkie – w formie PDF w Internecie: www.sitpchem.org.pl.

SITPChem bardzo aktywnie uczestniczyło w Międzynarodowym Roku Chemii – IYC’2011, realizując Program Słoneczna Chemia i wykorzystując IYC’2011 do przekonywania do chemii i uświadamiania, że chemia jest wszechobecna, a jako zespół, wielki obszar zjawisk, istniała zawsze. Że z osiągnięć chemii korzystamy wszyscy na co dzień w każdej dziedzinie życia. Pomijając chemiczny charakter życia, naszych emocji i nastrojów, wszystko, co składa się na osiągnięcia cywilizacji i kultury, wymaga materiałów i substancji przetwarzanych chemicznie. Do prawie 3.000 szkół w całej Polsce trafił dorobek Programu Słoneczna Chemia: kwartalnik CHEMIKlight i skrypt dla nauczycieli oraz multimedialne prezentacje na CD, a do blisko 5.000 osób i instytucji książka Słoneczna Chemia – chemia jest w nas i wokół nas. Program Słoneczna Chemia, wsparty finansowo przez MNiSW, był realizowany przez redakcję miesięcznika CHEMIK i ZG SITPChem.


Na stronie internetowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego znajdziecie Państwo zakładki prowadzące do wszystkich Oddziałów, Komisji i Sekcji SITPChem, ułatwiające znalezienie własnych możliwości współpracy. Po dodatkowe informacje zapraszamy pod adresem mailowym: sekretariat@sitpchem.org.pl.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.