ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Walny Zjazd SITPChem

Statut SITPChem stanowi, że Walny Zjazd SITPChem jest najwyższą władzę organizacji (Rozdział IV §21 p. 1). Walny Zjazd SITPChem zwoływany jest przez zarząd Główny raz na 4 lata (Rozdział IV §23 p. 1). Walny Zjazd SITPChem  uchwala zasady i kierunki działalności SITPChem (Rozdział IV §22 p. 1).

Ostatni, XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia odbywał się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, w dniach 19-20 października 2022 r.

Uchwała XXXII WZ SITPChem w Warszawie, 19-20 października 2022 r.

Wnioski z dyskusji programowej podczas XXXII Walnego Zjazdu SITPChem

 1. Prowadzić działania merytoryczne na rzecz zainteresowania działalnością SITPChem szerokiej grupy osób, w tym w szczególności młodzieży.
 2. Współpracować z uczelniami nad rozwojem programów studiów w aspekcie deficytów zawodowych i potrzeb przemysłu.
 3. Organizować konferencje o tematyce dotyczącej m.in. zagadnienia zawodów przyszłości, pakietów legislacyjnych, klimatu i energii,
  transformacji cyfrowych, gospodarki obiegu zamkniętego i in. W miarę możliwości definiować, dedykować i publikować wnioski z konferencji.
 4. Aktywnie uczestniczyć w analizie i opiniowaniu nowych aktów legislacyjnych krajowych i UE, dotyczących obszarów związanych z przemysłem.
 5. Utrzymywać i rozszerzać merytoryczną współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym z: Polską Izbą Przemysłu
  Chemicznego; Polskim Towarzystwem Chemicznym; wybranymi Stowarzyszeniami branżowymi; Federacją FATIPEC; Federacją EFCE oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz innymi.
 6. Archiwizować w Oddziałach dorobek indywidualnych twórców przemysłu chemicznego (zgodnie z zapisami par.9, ust. 8 – 12 Statutu
  SITPChem.
 7. Aktywizować merytorycznie działania Oddziałów, Komisji, Sekcji oraz funkcyjnych Zespołów Zarządu Głównego SITPChem.
 8. Kontynuowanie współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie pozyskiwania programów dotyczących innowacyjnych kwalifikacji dla przemysłu chemicznego, w kierunku pozyskiwania nowych źródeł przychodów na rzecz działalności statutowej SITPChem.
 9. Podjęcie działań zmierzających do ustanowienia nagrody złotego inżyniera roku przemysłu chemicznego.
 10. Utworzenie forum wymiany pomysłów/inicjatyw/informacji w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

Warszawa, 20.10.2022 r.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.