ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Walny Zjazd SITPChem

Statut SITPChem stanowi, że Walny Zjazd SITPChem jest najwyższą władzę organizacji (Rozdział IV §21 p. 1). Walny Zjazd SITPChem zwoływany jest przez zarząd Główny raz na 4 lata (Rozdział IV §23 p. 1). Walny Zjazd SITPChem  uchwala zasady i kierunki działalności SITPChem (Rozdział IV §22 p. 1).

Ostatni, 31. Walny Zjazd Stowarzyszenia odbywał się w Ustroniu, w dniach 26-28 września 2018 r. Podczas Zjazdu została podjęta uchwała:

UCHWAŁA XXXI WZ SITPChem

Ustroń, 26-28 września 2018 r.

Uczestnicy XXXI Walnego Zjazdu składają podziękowania i wyrażają wdzięczność Profesorowi Jackowi Kijeńskiemu za pracę na rzecz Stowarzyszenia podczas pełnienia funkcji Prezesa ZG SITPChem przez 4 kadencje.

 1. Kontynuować starania o pozyskiwanie nowych członków SITPChem, zarówno zwyczajnych jak i wspierających.
 2. Wykorzystywać wszystkie możliwe obszary współpracy z PTChem, PIPC, uczelniami, szkołami i innymi organizacjami oraz przeanalizować warunki współpracy międzynarodowej.
 3. Kontynuować działania zmierzające do podpisania umowy z Grupą Azoty na przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne i szkoleń na warunkach rynkowych, przez miejscowe oddziały SITPChem – na podstawie podpisanego w maju 2018 r. w Krynicy Listu Intencyjnego
 4. Kontynuować tworzenie wirtualnego muzeum przemysłu chemicznego.
 5. Wykorzystać nowoczesne sposoby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności Stowarzyszenia.
 6. Wykorzystywać dobre praktyki poszczególnych oddziałów w działalności Stowarzyszenia
 7. Kontynuować starania o wznowienie edycji miesięcznika CHEMIK.
 8. Podejmować różnorodne, nowe formy zainteresowania młodzieży chemią (np. dni Chemii, zajęcia laboratoryjne, konkursy itp.).
 9. Wykorzystywać okolicznościowe imprezy do przybliżenia działalności Stowarzyszenia i ludzi zasłużonych dla chemii.
 10. Upowszechniać stanowiska SITPChem wypracowane na seminariach i konferencjach SITPChem
 11. Podjąć starania o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej SITPChem, szczególnie z organizacjami produkcji chemicznej.
 12. Prowadzić skuteczne działania upowszechniające dorobek Stowarzyszenia.
 13. Zdefiniować we współpracy z firmami i instytutami naukowymi deficyty w kompetencjach zawodowych pracowników-absolwentów szkół i uczelni.
 14. Rozważyć powołanie klubu członków Honorowych przy ZG SITPChem.
 15. Podjąć działania mające na celu wpływanie na proces właściwego kształcenia kadr,
  w szczególności inżynierów.
 16. Rozwijać i upowszechniać koleżeńskie relacje w działalności Stowarzyszenia.

Ustroń-Jaszowiec, 27.09.2018 r.
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.