ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Pierwszy numer czasopisma PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Pierwszy numer czasopisma PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Spis treści nr 1/2024

Od redakcji

Artykuł promocyjny

– Rozwiązanie gospodarki wodno-osadowej w recyklingu tworzyw sztucznych – Paweł Jamski

Kompendium wodorowe

– H2Szczecin. Wodór napędem regionu – Alexander Balitskii

Wspomnienie pośmiertne

– Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski (1930–2023)

– Mgr inż. Zdzisław Szawłowski (1929–2023)

Personalia

Aktualności

Z życia SITPChem

Z życia FSNT-NOT

Z życia PIPC

Konferencje

– XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe. Nauka-Przemysł’2023” – Jerzy Polaczek

– „Kataliza. Teraźniejszość i przyszłość” – Tomasz Trzeciak, Tomasz Wysogląd, Martyna Żatkiewicz, Arkadiusz Majoch, Anna Plis

Z półki księgarskiej

Z prasy zagranicznej

Patenty

Część naukowa

 Aspen Plus simulation and optimization of methyl acetate synthesis by catalytic reactive distillation

Symulacja i optymalizacja syntezy octanu metylu metodą katalitycznej destylacji reaktywnej w oprogramowaniu Aspen Plus

Wang Xiaoxuan, Yu Ling

Determination of the kinetics of lauric acid esterification with n-hexanol, n-octanol and n-decanol in the presence of ion exchange resin Dowex 50WX8 as a catalyst

Wyznaczenie kinetyki estryfikacji kwasu laurynowego n-heksanolem, n-oktanolem i n-dekanolem w obecności żywicy jonowymiennej Dowex 50WX8 jako katalizatora

Łukasz Hamryszak

Analysis of selected designs of a multi-bed adsorption refrigeration system

Analiza wybranych konstrukcji wielozłożowego adsorpcyjnego układu chłodniczego

Mirosław Neska, Tadeusz Opara, Andrzej Majcher

Micronutrients and organochlorine pesticide residues in the grain of ancient wheat species from organic farms

Mikroelementy oraz pozostałości insektycydów chloroorganicznych w ziarnie starodawnych gatunków pszenicy pochodzących z gospodarstw ekologicznych

Ewelina Kolankowska, Katarzyna Wojtkowiak, Arkadiusz Stępień, Dariusz J. Choszcz, Renata Pietrzak-Fiećko

Effect of graphite content on mechanical properties of Ni-P/Si3N4/graphite hybrid layers deposited on AW-7075 alloy by chemical reduction

Wpływ zawartości grafitu na właściwości mechaniczne warstw hybrydowych Ni-P/Si3N4/grafit osadzonych na stopie AW-7075 metodą redukcji chemicznej

Kazimierz Czapczyk

The impact of hydrogen on the phase behavior of gas condensate in the context of large-scale storage

Wpływ wodoru na przemiany fazowe gazu kondensatowego w kontekście wielkoskalowego magazynowania

Marcin Warnecki, Mirosław Wojnicki, Jerzy Kuśnierczyk, Sławomir Szuflita

Preparation and characteristics of nano-MgO/polypropylene composite insulating material for ultra-high voltage DC transmission line construction

Przygotowanie i charakterystyka kompozytowego materiału izolacyjnego nano-MgO/polipropylen do budowy linii przesyłowych prądu stałego ultrawysokiego napięcia

Xuefu Kang, Xudong Pei, Jianzhen An, Daping Liang, Shuqi Ling, Yuping Wang

Study on sludge incineration treatment based on deep learning

Badanie procesu spalania osadów ściekowych z wykorzystaniem uczenia głębokiego

Weijie Hu

Electroanalysis of methylisothiazolinone in water-based wall paints

Elektroanaliza metyloizotiazolinonu w wodnych farbach ściennych

Magdalena Jakubczyk, Agata Skorupa, Sławomir Michałkiewicz

Preliminary studies on the assessment of mechanical parameters of protective textile materials coated with polyurethane paste with the addition of graphite and carbon nanotubes

Wstępne badania nad oceną parametrów mechanicznych ochronnych materiałów tekstylnych powlekanych pastą poliuretanową z dodatkiem grafitu i nanorurek węglowych

Emilia Irzmańska, Anna Boczkowska, Emilia Żyłka, Magdalena Jurczyk-Kowalska, Kamila Strycharz, Paweł Szroeder

Effect of hydrogen and brine on the tightness of hardened cement slurry for underground hydrogen storage in salt caverns

Wpływ wodoru oraz solanki na szczelność stwardniałego zaczynu cementowego przeznaczonego do podziemnych magazynów wodoru w kawernach solnych

Jerzy Kuśnierczyk, Sławomir Szuflita, Mirosław Wojnicki, Marcin Warnecki

Potentiodynamic copper electrowinning. Laboratory and pilot scale tests

Potencjodynamiczne elektrowydzielanie miedzi. Badania w skali laboratoryjnej i pilotowej

Przemysław Łoś, Adrian Łabuz, Agnieszka Sobianowska-Turek, Agnieszka Fornalczyk, Michał Zygmunt, Michał Janosz

European Green Deal – opportunities and threats resultingfrom it for Poland

Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia dla Polski

Joanna Guziałowska-Tic, Wilhelm J. Tic

The effect of amending soil with sulfur pulp on the yieldand chemical composition of corn

Wpływ aplikacji pulpy siarkowej na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy

Aneta Lisowska, Barbara Filipek-Mazur, Bogdan Kulig

Lean management as a method supporting the implementation of the ESG strategy of companies from the chemical industry on the example of the CIECH Group

Lean management jako metoda wspierająca realizację strategii ESG przedsiębiorstw z branży chemicznej na przykładzie Grupy CIECH

Jolanta Korkosz-Gębska, Jarosław Gębski, Łukasz Popławski

Zdjęcie na I okładce: Ptak Warsaw Expo

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 5.02.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.