ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ostatnie w 2023 roku wydanie miesięcznika Przemysł Chemiczny nr 12/2023

Ostatnie w 2023 roku wydanie miesięcznika Przemysł Chemiczny nr 12/2023

Co w ostatnim numerze PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO w 2023 roku?

Spis treści nr. 12/2023

Od redakcji……….……………………………………………………………….1261

Kompendium wodorowe

Gospodarka wodorowa z amerykańskiego punktu widzenia – Jerzy Polaczek …1263

Aktualności…………………………………………………………………………1266

Z życia SITPChem…………………………………………………… ………  ….1276

Z życia FSNT-NOT…………………………………………………………………1282

Z życia PIPC………………………………………………………………………..1284

Konferencje

– Konferencja „Chemia jest kobietą – Jerzy Polaczek…        …………………..…1287

– Konferencja Wodorowa – Jerzy Polaczek…..…  ………………………………..1290

Z prasy zagranicznej………………………………………………………………..1294

Patenty………………………………………………………………………………1298

 

Część naukowa

 

Effects of sodium chloride in feed on growth performance of grass carp

Wpływ chlorku sodu w paszy na wzrost amurów

Yu Hu, Shaoming Li, Junde Fan, Yujing Hu, Jiamin Ren, Yu Zhang, Jianzhou Tang…………………………………………………………………………………1302

 

Application of photocatalysis in the synthesis of methanol from methane

Zastosowanie fotokatalizy w syntezie metanolu z metanu

Łukasz Hamryszak, Maria Madej-Lachowska……………………………………1308

 

Risks related to the use of blast furnace slag as a ballast for concrete floors

Zagrożenia związane ze stosowaniem żużla wielkopiecowego jako podsypki pod posadzki betonowe

Sylwester Żelazny………………………………………………………………..1321

 

Assessment of the granulometric composition of selected mineral fertilizers

Ocena składu granulometrycznego wybranych nawozów mineralnych

Wojciech Przystupa, Norbert Leszczyński, Małgorzata Szczepanik……………..1325

 

Preparation of cadmium metal from cadmium-bearing materials by distillation

Otrzymywanie kadmu metalicznego z materiałów kadmonośnych sposobem destylacyjnym

Sylwester Żelazny, Mirosław Fatyga…………………………………………….1330

 

The potential of manganese-containing natural origin materials in catalytic purification waste gases from nitric acid plant

Potencjał materiałów pochodzenia naturalnego zawierających mangan w katalitycznym oczyszczaniu gazów odlotowych z instalacji kwasu azotowego

Marek Inger, Jakub Rajewski, Wojciech Kowalik, Zbigniew Hubicki, Justyna Bąk, Dominika Wójcik…………………………………………………………………1334

 

Spatial variability of selected properties of agriculturally used soils in the post-mining subsidence basin

Zmienność przestrzenna wybranych właściwości gleb brunatnych użytkowanych rolniczo na terenie pogórniczej niecki osiadań

Sławomir Klatka……………………………………………………………………1342

 

Evaluation of the combustibility and smoke evolution of selected wood-based materials

Ocena właściwości palnych i wydzielania dymu przez wybrane materiały drewnopochodne

Kamila Mizera, Jan Przybysz, Monika Borucka, Agnieszka Gajek………………1349

 

Consumption of mineral fertilizers in the farms of Wielkopolskie province

Zużycie nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego

Janusz Podleśny, Karolina Smytkiewicz-Buzak…………………………………1354

 

Study on optimization of a procedure for preparation of a new carbamazepine formulation

Badanie optymalizacji procedury przygotowania nowej formulacji karbamazepiny

Chen Ting, Gong Ling, Hou Xianfeng……………………………………………1360

 

Biosorption of copper ions on alginate granules – effectiveness of the process under steady-state conditions

Biosorpcja jonów miedzi na granulkach alginianowych – skuteczność procesu w warunkach ustalonych

Ilona Trawczyńska, Sylwia Kwiatkowska-Marks………………………………..1364

 

Use of green nanomaterials in the construction of sport stadiums

Wykorzystanie zielonych nanomateriałów w budowie stadionów sportowych

Lixin Wei……………………………………………………………………………1367

 

Potential for carbon sequestration and CO2 removal by Polish agriculture

Potencjał sekwestracji węgla i pochłaniania ditlenku węgla przez polskie rolnictwo

Antoni Faber, Zuzanna Jarosz, Krystian Mocny…………………………………1371

 

Flotation pre-treatment of meat processing wastewater in a mobile test set-up

Flotacyjne oczyszczanie wstępne ścieków z przetwórstwa mięsnego w mobilnym zestawie badawczym

Sławomir Żak…………………………………………………………………….1374

 

Attempts to manage wastewater from aqueous treatment of containers after grout additives

Próby zagospodarowania ścieków z wodnego oczyszczania pojemników po dodatkach do zapraw spajających

Terese Rauckyte-Żak……………………………………………………………….1381

 

Synthesis of polyurethane with bio-based monomers and its chemical recycling

Synteza poliuretanu z udziałem bio-monomerów i jego recykling chemiczny

Marcin Włoch, Barbara Mocarska, Janusz Datta…………………………………1387

 

Effect of process parameters of biocopoly(ester-ethers) synthesis on their production efficiency

Ocena wpływu parametrów otrzymywania biokopoli(estro-eterów) na wydajność procesu ich syntezy

Sandra Paszkiewicz, Konrad Walkowiaka, Izabela Irskaa, Elżbieta Piesowicza, Alicja Bajora, Karolina Baszakb, Fouad Damiric, Mohammed Berradac………………1394

 

Use of drones to monitor the technical condition of wind turbines

Wykorzystanie dronów do monitorowania stanu technicznego turbin wiatrowych

Krzysztof Kołodziejczyk, Jędrzej Minda…………………………………………1405

 

Cost-benefit analysis for remediation variants of historical soil contaminations found at the fuel distribution facility

Analiza kosztów i korzyści wariantów remediacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi stwierdzonych na terenie obiektu dystrybucji paliw

Agnieszka Pusz, Arkadiusz Kamiński……………………………………………1410

 

Comparison of the prope rties of semi-finished products made of AlSi7Mg alloy intended for thixotropic forming

Porównanie właściwości półwyrobów wykonanych ze stopu AlSi7Mg przeznaczonych do formowania tiksotropowego

Marlena Krakowiak…………………………………………………………………1417

Lista recenzentów 2023…..…………………………………………………………1422

Spis treści rocznika 2023……………………………………………………………1423

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.