ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nabór kandydatów do tytułu Ekspert NOT

Nabór kandydatów do tytułu Ekspert NOT

Zarząd Główny FSNT-NOT ogłasza piątą edycję naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT”.

Kart Zgłoszeń należy przesłać w terminie do 31.08.2023 r.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” powinny złożyć w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia. Do zgłoszenia kandydatury przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagane dołączenie aprobaty Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.

Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu, który jest do pobrania wraz z Kartą Zgłoszenia na stronie www.not.org.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” znajduje się dodatkowa zakładka „Ekspert NOT”).

Karty Zgłoszeń kandydata do tytułu Eksperta NOT prosimy przesyłać na adres mailowy:anna.rozbicka@not.org.pl lub pocztą na adres ZG FSNT-NOT: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem „Ekspert ”

Zachęcamy do wzięcia udziału w piątej edycji o nadanie tytułu „Ekspert NOT”.

(inf. FSNT-NOT, 23.03.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.