ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

16 grudnia 2022 r. zmarł dr hab. prof. UMK Roman Buczkowski

16 grudnia 2022 r. zmarł dr hab. prof. UMK Roman Buczkowski

Wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Działacz SITPChem

Prof. Roman Buczkowski urodził się 9 grudnia 1951 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Pracę magisterską zrealizował w Zakładzie Chemii Fizycznej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Narębskiej.

W 1974 r. objął stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Technologii Chemicznej Ogólnej i Nieorganicznej. W roku 1980 obronił pracę doktorską poświęconą badaniu kinetyki krystalizacji wodorowęglanu sodowego w różnych układach. W kolejnych latach jego zainteresowania objęły fizykochemiczne podstawy procesu krystalizacji sody. Rezultatem badań była habilitacja uzyskana w 1994 r. na Politechnice Szczecińskiej na podstawie rozprawy „Fizykochemiczne podstawy procesu krystalizacji masowej NaHCO3 technologii produkcji metodą Solvay’a”.

Od 1993 r. prof. Roman Buczkowski był zatrudniony na stanowisku kierownika Zakładu Chemii Środowiska. W latach 1999-2007 był kierownikiem pracowni Chemicznych Procesów Proekologicznych, a od 2007 do 2017 r. –  kierownikiem Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych. Kierował również  studiami podyplomowymi w zakresie ratownictwa chemicznego.

Od 1994 r był stałym członkiem Rady Wydziału Chemii UMK.

W lutym 2020 r. przeszedł na emeryturę.

Posiadane uprawnienia

  1. Rzeczoznawca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Nr leg. 1330)
  2. Biegły w zakresie „Ochrony Przyrody” z listy Wojewody (Nr leg. 0124)
  3. Biegły Sądowy
  4. Członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko

W pracy naukowo-badawczej koncentrował się wokół zagadnień wymiany masy i ciepła w procesach jednostkowych w technologii chemicznej, na modyfikacji uciążliwych technologii w przemyśle chemicznym, opracowywania  nowoczesnych  rozwiązań proekologicznych w przemyśle i energetyce niekonwencjonalnej oraz szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego (usprawnianiu gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, oczyszczaniu wód i remediacji gleb).

Odbył  staże  zagraniczne,  m.in. w  Zakładach  Sodowych   na  terenie Niemiec w Bernburgu i Stassfurcie oraz biogazowi w Bremen, na Uniwersytecie w  Oldenburgu, a także w  Vysokiej Skole Chemicko-Technickiej w Pradze pod kierunkiem lidera Europejskiej  Szkoły Krystalizacji  – Prof.  J. Nyvlta oraz w kilku renomowanych placówkach naszego kraju.

Ponadto współpracował z Coal Research Center and Department of Mechanical Engineering and Energy Process Southern Illinois University Carbondale oraz z ośrodkiem badawczym Spectron-Optel w Saint Petersburgu i wieloma placówkami naukowymi i zakładami przemysłowymi w kraju

Brał czynny udział w 83 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych prezentując swój dorobek naukowy.

Zrealizował 23 granty naukowo-badawcze. Wiele badań zostało wdrożonych w przemyśle.

Autor ponad 200 publikacji naukowych (w tym 16 monografii), 19 raportów naukowo-technicznych,  12  recenzji  opracowań  specjalistycznych (rozpraw  habilitacyjnych i doktorskich, książek dydaktyczno-wychowawczych oraz wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych przez KBN w Warszawie).

Współautor wdrożonych 12 patentów dotyczących  technologii proekologicznych w przemyśle chemicznym.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Chemii oraz kierunku  Ochrony  Środowiska  na  Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK.  Był  promotorem ponad 150. prac magisterskich oraz10 przewodów doktorskich.

Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, m. in.:

– nagrody ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej za opracowanie i wdrożenie do produkcji paszowego tłuszczu sypkiego;

– nagrody naukowej dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie;

– nagrody NOT za osiągnięcia w Technice i Ochronie Środowiska   (kilkukrotnie)

– siedmiokrotnie   nagrodami  Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

Od 1974 roku był członkiem SITPChem. W 1980 wchodził w skład grupy założycielskiej koła SITPChem  na Wydziale Chemii UMK.

Pełnił następujące funkcje we władzach Stowarzyszenia

  • 1980 – 1994                prezes Zarządu Koła UMK
  • 1994 – 2006               członek Zarządu Koła UMK
  • 1980 – 1998                członek Zarządu Oddziału
  • 1990 – 1994               członek Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem
  • 2010 –  2014               członek Głównej Komisji Rewizyjnej SITPChem

Oprócz realizacji zadań organizacyjnych wynikających z pełnionych funkcji, głównymi obszarami jego aktywności skierowanej do nauczycieli  i młodzieży, była edukacja techniczna i ekologiczna oraz popularyzowanie osiągnięć w technice.  W latach 1995 – 2015 przewodniczył Komitetowi organizacyjnemu Ogólnopolskiej Konferencji „Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce”,

W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych oraz  Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. w latach 2000 – 2008 przygotował i wygłosił kilkanaście referatów dla nauczycieli  w ramach cyklu „ Przemysł i technika bliżej szkoły”. W uznaniu usług w działalności inżynierskiej,  akademickiej i stowarzyszeniowej, został wyróżniony przez Zarząd Główny SITPChem  Honorową Odznaką SITPChem, – Srebrną i Złotą Odznaką Honorowej Naczelnej Organizacji Technicznej oraz – Medalem im.  prof. Wojciecha Świętosławskiego.

 Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 grudnia 2022 r w kościele  pw. św. Teresy w Grębocinie  oraz na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Żegnali Go Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Toruniu

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.