ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 11/2022 – już dostępny

Przemysł Chemiczny 11/2022 – już dostępny

Spis treści nr 11/2022

Od redakcji ………………………………………………877
Wydarzenia
-XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego…………………………………………………………………………879
– Jubileusz 95-leciaSITPChem………………………………………………………886
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Bogusławem Buszewskim…………………………… 889
Artykuły promocyjne
– Pięćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Osiągnięcia i perspektywy – Anna Rabajczyk, Maria Zielecka………………………………………………………………………………893
– Czy surowce kopalne mogą być zastąpione odpadami? – Katarzyna Chojnacka, Juliusz Winiarski, Hanna Fałtynowicz, Katarzyna Pstrowska, Małgorzata Mironiuk, Anna Niciejewska, Dawid Skrzypczak……… 900
Komentarze
– Strategia wodorowa Polski i Unii Europejskiej w czasie kryzysu energetycznego – dr Krzysztof Cygańczuk, dr Łukasz Roman……… ……903
– Strategia UE w zakresie substancji chemicznych na rzecz zrównoważonego i nietoksycznego środowiska – rekomendowane działania – dr hab. inż. prof. PO Joanna Guziałowska-Tic, prof dr hab. inż Wilhelm J. Tic………………………… ……912
Aktualności……………………………………………………………………… ..916
Z życia SITPChem……………………………………………………………… …924
Z życia PIPC…………………………………………………………………………927
Konferencje
– Targi Kompozyt-Expo® – dr inż. Jerzy Polaczek…………………………………929
– Mazovia Circular Congress 2022 – dr inż. Jerzy Polaczek…………………………935
– “5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry” – Dominika Stradomska, Agata Wawoczny, Katarzyna Szymańska, Danuta Gillner.937
– Konferencja Środki Smarowe 2022………………………………………………940
Z prasy zagranicznej…………………………………………………………………942
Patenty……………………………………………………………………………….946

Część naukowa

Large-scale propane jet fire tests
Badania pożarów strumieniowych propanu przeprowadzone w dużej skali
Jarosław Tępiński, Michał Lewak, Piotr Lesiak…………………………………….950

Effect of a numerical grid on mathematical modeling of atmospheric pollutant dispersion
Wpływ jakości siatki numerycznej na wyniki symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
Michał Lewak, Jarosław Tępiński…………………………………………………957

Differences in the explosion parameters of dusts of the same material in the context of the place of their accumulation in different points of technological installations
Różnice w parametrach wybuchowości pyłu drzewnego pobranego w różnych miejscach instalacji technologicznej
Damian Bąk, Anna Dziechciarz, Piotr Lesiak, Wojciech Klapsa………………….963

Chemical leaching of heavy metals from contaminated soils
Chemiczne wymywanie metali ciężkich z zanieczyszczonych gleb
Marcin Głodniok, Paweł Zawartka, Piotr Ratajski, Tomasz Mrzygłód..…………..969

Evaluation and attempts solidify of slimes obtained from wastewater generated at the washing station of railway freight wagons
Ocena i próby zestalania szlamów z oczyszczania ścieków powstających na myjni kolejowych wagonów towarowych
Terese Rauckyte-Żak…………………………………………………………………973

Modification of paving bitumens with polymeric materials
Modyfikacja asfaltów drogowych materiałami polimerowymi
Grzegorz Makomaski, Kamil Niemyjski, Janusz Zieliński, Wiesława Ciesińska, Karolina Brzezińska, Jacek Olszacki, Paweł Mańkowski….………………………980

Forecast of phosphorus demand in agriculture based on the results of agrochemical research
Prognoza zapotrzebowania na fosfor w rolnictwie na podstawie wyników badań agrochemicznych
Agnieszka Rutkowska, Wojciech Lipiński…………………………………………..987

Analysis of supply and applications of iron(II) sulphate
Analiza podaży i zastosowań siarczanu(VI) żelaza(II)
Jacek Sas, Waldemar Dąbrowski, Beata Michalkiewicz…………………………….995

Effect of low-temperature pyrolysis on fuel parameters of oxytree biomass
Wpływ pirolizy niskotemperaturowej na parametry paliwowe biomasy drzew tlenowych (oxytree)
Marcin Landrat, Max Lewandowski……………………………………………..1003

Use of modified polydimethylsiloxanes in floor care and protection products
Zastosowanie modyfikowanych polidimetylosiloksanów w produktach do pielęgnacji i zabezpieczania podłóg
Adam Bętlewski, Izabela Nowak…………………………………………………1007

Research on the adsorption of petroleum substances from a solid substrate on a natural peat moss sorbent
Badania procesu adsorpcji substancji ropopochodnych z podłoża stałego na naturalnym sorbencie z mchu torfowego
Wilhelm J. Tic, Joanna Guziałowska-Tic…………………………………………1010

Quality assessment of metallic cobalt powder used in dentistry with the use of optical microscopy and grain characterization analysis
Ocena jakości metalicznego proszku kobaltowego wykorzystywanego w stomatologii za pomocą mikroskopii optycznej i analizy charakterystyki ziarnowej
Tymoteusz Turlej, Joanna Augustyn-Nadzieja…………………………………..1014

The usage of fractal geometry to describe the granulometric composition and morphology of fine-grained materials
Wykorzystanie geometrii fraktalnej do opisu składu granulometrycznego i morfologii materiałów drobnouziarnionych
Marian Banaś, Bartłomiej Hilger…………………………………………………1019

Identification of phase change materials thermal properties with the selected nanomaterials addition
Identyfikacja właściwości termicznych materiałów fazowo zmiennych z dodatkiem wybranych nanomateriałów
Jerzy Wołoszyn…………………………………………………………………..1023

Digital transformation of chemical companies’ business models
Cyfrowa transformacja modelu biznesu przedsiębiorstw chemicznych
Paweł Mielcarek……………………………………………………………………1027

Research on briquetting of high-calcium mixtures of filter sludge
Badania brykietowania mieszanek wysokowapniowych szlamów pofiltracyjnych
Bogdan Kosturkiewicz, Łukasz Kosturkiewicz………………………………….1031

 

Zdjęcie na I okładce: Mały wycinek historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z okazji Jubileuszu 95-lecia istnienia (Foto: Archiwum SITPChem)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.