ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencja “5th Symposium on Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry”

Konferencja “5th Symposium on Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry”

W dniach 13-15 czerwca 2022 r., w hotelu Ostaniec w Kroczycach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji Biotransformations for pharmaceutical and cosmetic industry. Konferencję zorganizowali pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, pod przewodnictwem dr hab. inż. Danuty Gillner, prof. PŚ oraz dr hab. inż. Katarzyny Szymańskiej, prof. PŚ. Merytoryczny nadzór nad konferencją sprawował komitet naukowy, w którego skład wchodzili naukowcy z największych uczelni wyższych i instytutów badawczych w kraju oraz zaproszeni goście z wiodących ośrodków naukowych w Europie. Rolę przewodniczącego komisji naukowej pełnił prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

5th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry to kolejna edycja spotkań wysokiej klasy specjalistów z różnych krajów, zajmujących się szeroko pojętymi biotransformacjami. Idea organizacji tych sympozjów narodziła się podczas realizacji konsorcyjnego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zatytułowanego „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”, którego Liderem była Politechnika Wrocławska. Ze względu na duże zainteresowanie wynikami projektu ze strony naukowców spoza Polski, sympozjum przyjęło międzynarodowy charakter, z udziałem uznanych światowych autorytetów z obszaru biotransformacji.

Założeniem organizatorów tegorocznego spotkania było nie tylko upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących biotransformacji, ale również bezpośrednia wymiana poglądów czy doświadczeń naukowych pomiędzy uczonymi z różnych ośrodków naukowych na świecie oraz stworzenie płaszczyzny integracji pozwalającej na efektywną współpracę nauki z przemysłem.

Konferencja była wydarzeniem, w którym uczestniczyli zarówno uznani naukowcy z dziedziny biotransformacji, jak i doktoranci i studenci z największych polskich i zagranicznych jednostek naukowych oraz przedstawiciele przemysłu.

Partnerami konferencji były Miasto Gliwice, Politechnika Śląska oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, a JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk objął to wydarzenie swoim patronatem. Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma Biotechnologia.pl oraz Przemysł Chemiczny. Organizację konferencji umożliwiło wsparcie sponsorów: Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Selvity S.A., ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., PCC Group, Polygen Sp. z o.o., Avantor Performance Materials Poland S.A. oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Motywem przewodnim konferencji były najnowsze osiągnięcia w obszarze biotransformacji oraz możliwości zastosowania biokatalizatorów w przemyśle, szczególnie farmaceutycznym i kosmetycznym. W kilku wykładach pokazane zostały również możliwości aplikacyjne wybranych procesów biotransformacji oraz droga ich rozwoju od badań podstawowych aż do wdrożenia. W trakcie wykładów plenarnych, sekcyjnych, komunikatów ustnych oraz prezentacji w formie posterów przedstawiono wiele bardzo ciekawych i obiecujących rozwiązań z szerokiej dziedziny biotransformacji.

Zdj. 1 Główna sala konferencyjna. Powitanie uczestników oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji przeprowadzone
przez prof. Ryszarda Ostaszewskiego

Konferencję otworzył prof. Ryszard Ostaszewski z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, przedstawiając m.in. genezę wydarzenia. Następnie wykład plenarny wygłosił prof. Ulf Hanefeld z Uniwersytetu Technologicznego w Delft (Holandia), który jest uznanym autorytetem w dziedzinie opracowywania efektywnych układów katalitycznych, w tym procesów biotransformacji w układzie ciągłym. Podczas wykładu przedstawione zostały zalety prowadzenia reakcji enzymatycznych w reaktorach przepływowych, umożliwiających otrzymanie wyższych wydajności produktów. Przytoczone przykłady obejmowały m.in. enancjoselektywną reakcję otrzymywania aromatycznych cyjanohydryn, z zastosowaniem immobilizowanych liaz hydroksynitrylowych oraz syntezę estrów w środowisku wodnym, wobec acetylotransferazy.

Zdj. 2 Wykład plenarny prof. Ulfa Hanefelda z Uniwersytetu Technologicznego w Delft (Holandia)

Druga część dnia rozpoczęła się wykładem plenarnym prof. Ryszarda Ostaszewskiego, który w prezentacji pt. „Promiscuous future of biocatalysis(?)” przedstawił różne aspekty zastosowania biokatalizatorów w reakcjach chemicznych na podstawie najnowszych wyników prac swojego zespołu badawczego nad unikalnymi zastosowaniami znanych enzymów, takich jak lipazy. Jednym z podanych przykładów było wykorzystanie lipazy z Candida cylindracea, do otrzymywania produktów biologicznie aktywnych, na drodze addycji fosforanów do estrów winylowych.

Pierwszy dzień wydarzenia zakończył się wspólną integracją wszystkich uczestników i organizatorów przy ognisku, gitarze i rozmowach do późnej nocy.

Zdj. 3 Wykład plenarny prof. Edmonda Magnera z Uniwersytetu w Limerick (Irlandia)

Kolejny dzień został otwarty wykładem plenarnym prof. Edmonda Magnera z Uniwersytetu
w Limerick (Irlandia), w trakcie którego przybliżona została tematyka elektrochemicznej immobilizacji biokatalizatorów, m.in. w celu utworzenia systemów kaskadowych. Zastosowane elektrody były modyfikowane polimerami redoks, z czego najlepsze rezultaty osiągnięto wykorzystując modyfikację polipirolem. Wykład sekcyjny wygłosił z kolei prof. Jakub Zdarta z Politechniki Poznańskiej, dyskutując możliwości zastosowania immobilizowanych enzymów do usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych ze środowiska naturalnego. Na zakończenie sesji porannej dr Maciej Pudełko z firmy Selvita, przedstawił nowoczesne podejście do terapii celowanej PROTACs (z j. ang. Proteolysis Targeting Chimeras), mające zastosowanie w chemii medycznej. Kolejną część wydarzenia rozpoczął prof. Maciej Szaleniec z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, który omówił ścieżkę od badań podstawowych do wdrożenia, procesu katalizowanego oksydoreduktazami, izolowanymi z bakterii beztlenowych. Kolejnym prelegentem był prof. Dirk Tischler z Uniwersytetu Ruhr w Bochum (Niemcy), który przedstawił wyniki badań nad kaskadową syntezą waniliny z kapsaicyny, izolowanej z czerwonej papryki, z zastosowaniem enzymów z klasy lipaz. Sesja zakończyła się przedstawieniem asortymentu firmy ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. przez dr Mirosława Dancha. Popołudniowa sesja rozpoczęła się wykładem plenarnym prof. Anny Chrobok z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który dotyczył zastosowania lipaz immobilizowanych na nanorurkach węglowych, do syntezy laktonów i estrów należących do grupy fine chemicals. Kolejny prelegent, prof. Sławomir Boncel, również z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w swoim wykładzie nawiązał do zastosowania nanocząstek węglowych w terapiach przeciwnowotworowych oraz w tekstronice, jako biosensory.

Zdj. 4 Sesja posterowa

Na zakończenie odbyła się sesja posterowa, podczas której zaprezentowano 25 plakatów. Spośród przedstawionych prac komitet naukowy wybrał i nagrodził trzy najlepsze, przygotowane przez mgr inż. Aleksandrę Łochowicz, mgr inż. Annę Wolny oraz dr inż. Adama Marka. Drugi dzień konferencji został podsumowany uroczystą kolacją, podczas której złożono podziękowania dla organizatorów konferencji.

Zdj. 5 Uczestnicy konferencji

Finalny dzień wydarzenia został otwarty wykładem plenarnym prof. Filipa Boratyńskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który skupił się nad zastosowaniem biokatalizatorów
w otrzymywaniu cennych związków zapachowych z biomasy roślinnej. Tematykę wykorzystania roślin w laboratorium kontynuował prof. Dominik Koszelewski z Instytutu Chemii Organicznej PAN, który zaprezentował popularne warzywa, takie jak marchewka czy pietruszka, jako źródła cennych biokatalizatorów, mających zastosowanie w chemoselektywnej syntezie amidyny. Konferencja została zakończona podsumowaniem wygłoszonym przez prof. Ryszarda Ostaszewskiego oraz podziękowaniami ze strony głównych organizatorów dla wszystkich uczestników i sponsorów. Ogłoszona została również kolejna edycja konferencji, która odbędzie się w czerwcu 2024 r. Organizatorami wydarzenia będą pracownicy Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Zdj.6 Uroczysta kolacja i podziękowania

Tekst opracowały: Dominika Stradomska, Agata Wawoczny, Katarzyna Szymańska, Danuta Gillner

Zdjęcia: Agnieszka Siewniak

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.