ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Walny Zjazd Oddziału SITPChem Gliwice

Walny Zjazd Oddziału SITPChem Gliwice

14 czerwca 2022 roku w Sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Gliwicach obradował Walny Zjazd oddziału SITPChem w Gliwicach. Jego gośćmi byli: prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Walczak, laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie uzyskali mandatu delegata. Obrady odbywały się w I terminie, wybrane zostały nowe władze oraz delegaci na XXXII Walny Zjazd Stowarzyszenia w Warszawie, a w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski, które złożyły się na uchwałę zjazdową.

Prezes ustępującego Zarządu, Jerzy Kropiwnicki
przedstawia sprawozdanie z działalności w kadencji 2018-2022

Przewodnicząca ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału składa wniosek
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Erwin Sroka
przedstawia wyniki wyborów

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Joanna Gluzińska, odczytuje propozycję treści uchwały zjazdowej

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.