ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XII posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

XII posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

20 grudnia 2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZG SITPChem. Spotkanie odbywało się w trybie zdalnym za pomocą programu Spółki NOT-Informatyka. Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Jerzy Klimczak. Po dopełnieniu wszystkich procedur, Prezes wspomniał zmarłych niedawno naszych Kolegów, śp. Eugeniusza Kulczyckiego, prezesa Oddziału SITPChem w Łodzi i śp. Marka Ruzikowskiego, wiceprezesa Oddziału SITPChem w Warszawie. Dobrą tradycją Stowarzyszenia jest żegnanie Członków Honorowych SITPChem z pocztem Sztandarowym Stowarzyszenia; szczególny to wyraz uznania dla Kolegów, ich pracy i zasług dla SITPChem.

Następnie Prezes omówił aktualną sytuację czasopism SITPChem, tych już wydawanych – Przemysłu Chemicznego i Ochrony przed Korozją oraz planowanego do wydawania – czasopisma CHEMIK, którego wznowienie przygotowywane jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Z satysfakcją mówił Prezes o korzystnej punktacji na liście MEiN naszych czasopism; z pewnością jest to także efekt intensywnych działań Zarządu w tej sprawie, pism kierowanych do Ministerstwa wyjaśniających znaczenie tytułów SITPChem zarówno dla przenoszenia informacji o dorobku chemicznych instytucji naukowych do firm chemicznych w Polsce, jak i dla kontynuowania tradycji czasopiśmiennictwa chemicznego w Polsce; Przemysł Chemiczny ma 105-letnią tradycję, Chemik – 70-letnią, a Ochrona przed Korozją – z górą półwieczną. Wszystkie mają znaczący udział w rozwoju i upowszechnianiu wiedzy chemicznej.

Ważnym obszarem aktywności SITPChem jest współpraca z inżynierskimi organizacjami – PTChem, PIPC; FSNT-NOT. W każdym obszarze intensyfikowane są kontakty. Pomimo trudności w bezpośrednich spotkaniach z powodu pandemii, coraz częściej członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w konferencjach i zjazdach tych organizacji, w rozmaitych forach, debatach, spotkaniach.

Posiedzenie Zarządu było podsumowaniem tegorocznej działalności SITPChem, dlatego głos zabierał także Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, który z satysfakcją skonstatował zakończenie w tym roku prac nad sformułowaniem treści Regulaminu przyznawania godności Członka Honorowego SITPChem; pozytywnie ocenił też działania Zarządu w odniesieniu do uczestnictwa SITPChem w programach nauczania dodatkowych umiejętności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Te nowe obszary aktywności SITPChem znakomicie wpisują się w eksperckie możliwości działania Stowarzyszenia.
Tym bardziej satysfakcjonowała informacja Sekretarza Generalnego, który przedstawił sprawy związane ze złożonym wnioskiem dotyczącym realizowanego wspólnie z firmą EUROKREATOR projektu dotyczącego opracowania programów nauczania Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w określonych zawodach branży chemicznej – CHEM oraz branży ceramiczno-szklarskiej – CES, dla poziomu szkoły zawodowej. Stanisław Oczkowicz przedstawił budżet Projektu i sprawy związane z zabezpieczeniem finansowym jego realizacji.
Kolejną sprawą było omówienie Wstępnego Planu Pracy ZG na 2022 rok; przedstawienie Wstępnego Planu Działalności Finansowej na 2022 rok (z uwzględnieniem kosztów Kongresu oraz kosztów 95-lecia SITPChem, jak również kosztów XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SITPChem. Zaprezentowane i przegłosowane zostały projekty Preliminarza przychodów oraz Preliminarza wydatków.

Wobec rozpoczęcia nowej kadencji władz FSNT-NOT, zaprezentowano kandydatów SITPChem do Komisji i Komitetów FSNT-NOT.
Rok 2022 będzie obfitował w ważne wydarzenia: Walny Zjazd SITPChem; 95-lecie SITPChem oraz przełożony z 2020 roku ETCC2022. Wyzwania są ogromne; tym większa przed SITPChem praca.

SITPChem złożyło akces do współpracy w ramach Partnerstwa wodorowego – polskiej strategii wodorowej. Przedstawiono listy zaproponowanych przez SITPChem kandydatów, na członków do prac w komisji. Omówiono też wniosek kol. Roberta Przekopa ( O/Poznań) odnośnie do utworzenia przy ZG SITPChem nowej Sekcji Wodorowej (wniosek taki został pozytywnie zarekomendowany przez Prezydium Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 06.12.2021. Będziemy sukcesywnie informować o pracach tej sekcji.
Podczas tego posiedzenia poruszano wiele jeszcze spraw, które na co dzień podejmowane są w Zarządzie i Oddziałach SITPChem. Prezes Jerzy Klimczak serdecznie podziękował Koleżankom i Kolegom, życząc też wszystkim zdrowia i przyszłego równie aktywnego działania.

(inf. SITPChem, 21.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.