ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie ZG SITPChem z Prezesami Oddziałów 22 marca 2021 r.

Posiedzenie ZG SITPChem z Prezesami Oddziałów 22 marca 2021 r.

Posiedzenie Zarządu odbywało się zdalnie na platformie https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj.

Uczestniczyło w nim prawie 30 osób – członków Zarządu i Prezesów Oddziałów. Niestety pandemia SARS CoV-19 dotknęła wielu naszych Kolegów; niektórzy ją zwalczyli, inni są jeszcze chorzy. Prezes – ozdrowieniec – prosił wszystkich o uważność i dbałość o siebie i przyjaciół. Mamy nadzieję na powrót do normalności, choć „normalność” nie będzie chyba już nigdy taka sama, jak przed pandemią.

Tym bardziej w istniejących warunkach, z satysfakcją trzeba przyjąć działania Stowarzyszenia w minionym czasie.
Kol. Jerzy Klimczak przekazał informacje ogólne o pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium ZG SITPChem, w minionym kwartale 2021 roku oraz, wspólnie z Sekretarzem Generalnym, wstępnie ocenili realizację Planu Działalności Finansowej ZG SITPChem w 2020 roku; w istniejących warunkach funkcjonowania Stowarzyszenia, wyniki, choć niezadowalające, dobrze oddają aktywność i starania o możliwe źródła finansowania.

Jednym z ważnych elementów były działania związane z wprowadzaniem na listy ministerialne, 10. nowych, kwalifikacji zawodowych (opracowanych w ramach wspólnego projektu realizowanego dla Instytutu badań Edukacyjnych przez firmę EPRD z Kielc, ZG SITPChem oraz firmę MABEA z Krakowa). Prowadzone są finalne prace celem ich umieszczenia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( ZSK). Dzięki temu Stowarzyszenie weszło w nowy obszar współpracy w realizacji projektów edukacyjnych.
Kolejnym działaniem ZG SITPChem związanym z tym obszarem, była (i jest nadal) realizacja wygranego Konkursu organizowanego przez firmę EDUEXPERT z Torunia, a dotyczącym opracowania sześciu nowych programów Kursów Kwalifikacji Zawodowych (tzw. KKZ) oraz programów Kursów Umiejętności Zawodowych (tzw. KUZ), w określonych zawodach chemicznych (dla poziomu szkoły zawodowej), o czym poinformował Sekretarz Generalny, kol. Stanisław Oczkowicz. Partnerem ZG SITPChem w tym Konkursie, jest krakowska firma EUROKREATOR. Prace realizacyjne tych tematów przebiegają zgodnie z opracowanym Harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia prac – maj 2021 roku.

Prezes ZG SITPChem od początku kadencji zabiega o reaktywowanie wydawania czasopisma CHEMIK, łącząc się w tych działaniach z Polskim Towarzystwem Chemicznym, szukając sojuszników wśród profesorów, ale także inżynierów i menedżerów firm chemicznych. Sprawa nie jest łatwa; dodatkowo utrudniaja ją trudna sytuacja w Polsce związana z pandemią koronawirusa, ale również po prostu pewna indolencja, opieszałość i niesłowność określonych osób. W tej trudnej sytuacji, udało się jednak pozyskać grono osób zainteresowanych wznowieniem wydawnictwa CHEMIK – czasopisma, które pozostawiło po sobie pewną lukę w możliwościach komunikowania się przemysłu i nauki w najlepiej pojętym interesie chemii i przemysłu chemicznego w Polsce.

Jeszcze na początku bieżącej kadencji (2018-2022), w grudniu 2018 r., powołane zostały Zespoły tematyczne oraz Departamenty, które miały usprawnić funkcjonowanie Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia ZG SITPChem teraz, poproszono Liderów poszczególnych Zespołów, o podsumowanie swoich działań, ze szczególnym uwzględnieniem tych działań w 2020 roku. Jest oczywiste, że z powodu pandemii niektóre działania, są przesunięte w czasie, ale taki układ organizacyjny pozwolił na sprawny podział kompetencji i odpowiedzialności. Są to: Zespół ds. Rozwoju Członkostwa w SITPChem ( kol. Z. Paprocki); Zespół ds. Rzeczoznawców i Szkoleń ( kol. J. Marcinko); Zespół ds. Szkolnictwa Wyższego ( kol. prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko); Zespół ds. Organizacji
Kongresu FATIPEC2020 ( kol. J. Kozieł); Departament ds. Komunikacji i PR ( kol. Anna Czumak-Bieniecka) oraz Departament ds. Międzynarodowych (kol. prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko). Liderzy Zespołów, skrótowo przedstawili działalność tych Zespołów w 2020 roku w tym osiągnięcia, przeszkody w tej działalności lub porażki O wielu sprawach związanych tematycznie z działalnością tych Zespołów informujemy w comiesięcznych serwisach informacyjnych, Newsletterach, na FB, w czasopismach chemicznych i FSNT-NOT.

Sekretarz Generalny, kol. Stanisław Oczkowicz poinformował o uczestnictwie w nowym Konkursie ogłoszonym przez MENiSW (wspólnie z firmą EUROKREATOR z Krakowa, jako Partnerem Projektu), dotyczącym opracowania programów nauczania Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w określonych zawodach chemicznych, dla poziomu szkoły zawodowej. Możliwość zgłoszenia się do tego Konkursu wyniknęła m.in. z uczestnictwa SITPChem w uprzednio realizowanych projektach. W chwili obecnej został zgłoszony wymagający bardzo dużego nakładu pracy obszerny wniosek (zgodnie z zasadami i wytycznymi Konkursu ogłoszonymi przez MENiSW). Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest na przełom maja/czerwca 2021 roku.

W dalszej części posiedzenia ZG SITPChem, kol. Józef Kozieł, szef Komitetu Organizacyjnego ETCC2022 przedstawił aktualny stan realizacji prac dotyczących tego Kongresu (informacja w tym serwisie) oraz omówił stan realizacji nowej inicjatywy Oddziału SITPChem w Cieszynie – cyklu wirtualnych wykładów tematycznych, pod wspólnym tytułem Przyjazna Nauka. Wykłady cieszą się sporym zainteresowaniem wielu osób (liczba słuchaczy przekracza niekiedy 100 osób). Wykłady odbywają się z wykorzystaniem programu spółki NOT Informatyka, opłacanego przez ZG SITPChem. Kontakt poprzez https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj , kod dostępu 848190, o czym inforujemy na bieżąco na www.sitpchem.org.pl oraz na FB SITPChem. Gratulujemy inicjatywy i konsekwencji w realizacji Oddziałowi SITPChem w Cieszynie.

Prezes Jerzy Klimczak poprosił o krótkie zreferowanie stanu realizacji Uchwały XXXI WZ SITPChem (tekst Uchwały na www.sitpchem.org.pl); ponieważ każdy punkt Uchwały był/jest „pilotowany” przez określonych członków Stowarzyszenia, w związku z tym, osoby te zdały relację z podejmowanych działań i uzyskanych efektów, co wobec panującej już od ponad roku pandemii koronawirusa, ogranicza niestety w kilku obszarach tematycznych zaawansowanie działań. Podsumowując, okazało się, że jednak nawet w tym trudnym okresie udało się wiele zrobić, ale powstały również nowe ograniczenia, diametralnie zmieniające możliwości działania.

Bardzo ważną sprawą dla SITPChem, są działania na każdym poziomie organizacyjnym, związane ze sposobami zwiększenia zainteresowania Stowarzyszeniem przez młodych ludzi, potencjalnie nowych członków Stowarzyszenia. Sprawa dotyczy całego ruchu stowarzyszeniowego inżynierów, którego misja i tradycja nie wystarcza dziś dla przekonania młodych; potrzebne są nowe formy działania i atrakcyjne propozycje. Ale także szerzenie wiedzy technicznej – nauk niezbędnych dla cywilizacyjnego rozwoju i dbałości o stan naszej planety. Takie dyskusje są prowadzone… Inżynierowie starszego pokolenia szybko opanowali współczesne techniki porozumiewania się i spotkań on line; ale młodzi nie doświadczyli świata w antruażu spotkań i rozmów podczas konferencji, seminariów, uścisków dłoni, bardzo niekiedy gorących dyskusji i wspólnego wypracowywania stanowisk w wielu sprawach. Teraz najważniejsze jest wzajemne zainteresowanie i chęć współpracy.
Kol. Stanisław Oczkowicz stwierdził, że trzeba przeciwstawić się ogólnie panującemu poglądowi, że trzeba „coś” dać ( najlepiej dużo) potencjalnie nowemu kandydatowi na członka Stowarzyszenia, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie on zainteresowany naszym Stowarzyszeniem.
Należy dążyć do tego, aby pokazać możliwie najszersze, najpełniejsze sposoby działalność Stowarzyszenia, które będą nie tylko uzupełnieniem właściwej, indywidualnej ścieżki rozwojowej danego człowieka, ale spowodują, że będzie on czuł fizyczną potrzebę kontaktu z ludźmi ze swojej branży, potrzebę pokazania i wykorzystania swoich możliwości i działania dla innych ludzi, a to działanie przełoży się na osiągnięcie zadowolenia, a nawet radości z uzyskanych rezultatów, którymi będzie się można podzielić nie tylko z innymi członkami Stowarzyszenia, ale także z innymi uczestnikami różnych spotkań, pogadanek, wykładów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, których to uczestnicy są przedstawicielami różnych urzędów, instytucji, uczelni i szkół, a także „zwykłych ludzi”

Trzeba tak „poprowadzić” przyszłego adepta, aby pokazał, co on może z siebie dać najlepszego Stowarzyszeniu. I oczywiście nie chodzi tutaj wcale o pieniądze
Należy starać się powoli, zmieniać cywilizację „biorców”, na cywilizację „dawców”, nawet, jeżeli to jest obecnie niezbyt popularne.

(inf. SITPChem, 23.03.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.