ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 17 grudnia 2020

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem 17 grudnia 2020

Posiedzenie ZG SITPChem odbywało się z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl, który dopuszcza większą niż Skype liczbę osób-uczestników spotkania.
Ważną sprawą było zaakceptowanie przez Zarząd zweryfikowanych preliminarzy przychodów i wydatków ZG w 2020 roku. Nie ma wątpliwości, że cały obszar działalności Stowarzyszenia zdecydowanie zmniejszył się wobec restrykcji społecznych i gospodarczych związanych z pandemią. Jednak aktywność władz SITPChem w 2020 roku skutkuje znaczącym ograniczeniem możliwego – wobec restrykcji – deficytu. Zebrani zostali poinformowani w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego o realizacji planu pracy w 2020 roku i zaakceptowali działania służące jak najlepszemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia; podziękowali też Sekretarzowi i Prezesowi za ich zaangażowanie i pracę.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.
Prezes Jerzy Klimczak poinformował Zarząd o wspólnych z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej działaniach w sprawie wznowienia wydawania czasopisma CHEMIK. Obecnie (od kilku tygodni) jest rozważany zapis umowy w tej sprawie przez prawników Politechniki; zapis zaproponowany przez SITPChem; według propozycji w tej umowie dla bezpiecznego nadzoru nad wydawnictwem, zaproponowano utworzenie funkcji dyrektora generalnego wydawnictwa, na które zarekomendowano prezesa Jerzego Klimczaka. Członkowie ZG SITPChem jednogłośnie przyjęli taką propozycję. Obecnie trwają rozmowy, ustalony został skład Kolegium Redakcyjnego i obsada stanowisk redaktora naczelnego i sekretarza redakcji. Zanim jednak nie zostanie zaproponowana treść umowy, nie będziemy publikować żadnych nazwisk. Cieszy, że mający na liście MNiSW 20 pkt CHEMIK może ponownie wrócić do Czytelników i Autorów.

Kolejną sprawą była informacja o wygranych przez SITPChem – jako grantobiorcę – sześciu przetargach organizowanych przez firmę EDUEXPERT z Torunia – jako grantodawcy – dotyczących opracowania programów Kursów Szkolenia Zawodowego w określonych zawodach chemicznych (poziom szkoły zawodowej). Sukce wygrania przetargu okupiony był ogromną pracą przygotowania niezbędnej dokumentacji (1 wniosek 50 stron dokumentacji; 1 umowa – 50 stron). Realizacja zadania rozpoczęła się 23 listopada br. i potrwa do 20 kwietnia 2021 roku. Głównym wykonawcą jest firma Eurokreator z Krakowa. SITPChem przede wszystkim oferuje ekspertów w poszczególnych tematach. Sukcesywnie będą zapraszane osoby do współpracy eksperckiej.

Prezes Jerzy Klimczak poinformował Zarząd o sfinalizowaniu prac nad utworzeniem w Stowarzyszeniu nowego odznaczenia – Medalu im. dr. Bogdana Kuranta. Po zakończeniu wszystkich procedur przygotowawczych i akceptacji przez Prezydium ZG SITPChem, Prezes zarządził głosowanie nad przedstawionym regulaminem Medalu i jego wizerunkiem; jednogłośnie propozycje te zostały przyjęte. Po tym głosowaniu ostateczną decyzję o powstaniu Medalu im. Bogdana Kuranta podejmie najbliższy Walny Zjazd SITPChem.
Omawiając plan pracy SITPChem na 2021 rok, Sekretarz Generalny zwrócił uwagę na niepewność otoczenia społecznego i gospodarczego, która będzie determinowała podejmowanie poszczególnych działań. Po dyskusji postanowiono pozostawić jeszcze kilka dni na doprecyzowanie zapisów.

Rozważano możliwości zorganizowania Międzyzjazdowej konferencji SITPChem, która była zapowiadana na wrzesień br. przy okazji ETCC2020 w Krakowie. Pandemia zweryfikowała nasze zamiary. Nowy termin, to wrzesień 2021. Chcemy wierzyć, że termin ten jest realny.

Zarząd Główny przegłosował też kandydatury do odznaczeń SITPChem i FSNT-NOT oraz 4 kandydatury do godności Członka Honorowego SITPChem; w przypadku tych ostatnich, ostateczną decyzję podejmie najbliższy Walny Zjazd SITPChem.

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął treści regulaminów dostosowane do zapisów nowego Statutu SITPChem.

Kol. Józef Kozieł poinformował o rozpoczęciu cyklu webinariów – wykładów pt. Przyjazna Nauka, dostępnych w systemie VMS.eNOT.pl. Gratulujemy inicjatywy i zapraszamy na kolejne spotkania. Najbliższe 11 stycznia 2020 godz. 17.00 pt. Najciekawsze osiągnięcia architektoniczne – wykładowca, Tomasz Wysocki Architekt. 16 stycznia 2021 godz. 19.00
Liczby kwantowe – matura 2021 – wykładowca, Wioletta Wędrowczyk-Zamarska
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego (zapraszamy Młodzież licealną).

25 stycznia 2021 godz. 17.00 Odnawialne źródła energii – wykładowca, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska.
(inf. SITPChem, 19.12.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.