ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ogólnopolski Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni w 2020 roku – rozstrzygnięty!

Ogólnopolski Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni w 2020 roku – rozstrzygnięty!

Jury Ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru
chemii dla absolwentów wyższych uczelni, którego celem jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność obradowało w 2020 r. za pośrednictwem Internetu.

W 2020 roku odbyła się już 52. edycja Kokursu SITPChem. Z edycji regionalnych do ogólnopolskiego Konkursu wpłynęło 10 prac dyplomowych przygotowanych w roku akademickim 2018/2019 z pięciu ośrodków akademickich (Bydgoszcz, Gliwice, Łódź, Toruń, Warszawa). Członkowie Jury otrzymali prace wraz z recenzjami oraz Indywidualny Formularz Ocen drogą elektroniczną (z zachowaniem zasad poufności korespondencji) i w taki sam sposób odesłali wypełnione Formularze Ocen; Sekretarz Jury dokonał podsumowania, które zatwierdził Przewodniczący Jury.

Jury Konkursu 2020, to: Przewodniczący Jury: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński oraz Członkowie Jury: dr inż. Marek Domoradzki (wiceprezes ZO SITPChem/Łódź); dr inż. Piotr Grzybowski (Prezes ZO SITPChem Warszawa); mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (wiceprezes ZG SITPChem, prezes ZO SITPChem Gliwice); dr Marzanna Kurzawa (SITPChem O/Toruń); dr inż. Artur Maciej (SITPChem O/Gliwice); mgr inż. Tadeusz Szczęśniak (Prezes O/Bydgoszcz). Sekretarz Jury – mgr inż. Anna Bieniecka (ZG SITPChem).

Wyniki Konkursu SITPChem w roku akademickim 2018/2019:

I miejsce
za pracę pt. Badanie elektrochemicznych właściwości eksfoliowanego grafenu domieszkowanego azotem i fosforem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymała Pani mgr Małgorzata Skorupska; praca przygotowana pod kierunkiem dr Anny Ilnickiej (2019)

II miejsce
za pracę pt. Wykorzystanie odpadowego poliwinylobutyralu(PVB) do modyfikacji poli(chlorku winylu) z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy otrzymał Pan mgr Mateusz Zasada; praca przygotowana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Skórczewskiej (2018)

III miejsce
za pracę pt. Kompozyty kopolimeru etylenowo-norbornenowego wzmacniane włóknami celulozy hydrofobizowanimi na drodze hybrydowej modyfikacji chemicznej z Wydziału Chemicznego Politechniki łódzkiej otrzymał Pan mgr inż. Stefan Cichosz; praca przygotowana pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Masek, prof. nadzw (2019).

Organizatorzy Konkursu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, gratulują Laureatom i składają serdeczne podziękowania Promotorom oraz władzom uczelni, które włożyły wiele trudu w organizację regionalnych edycji. SITPChem ma nadzieję na jeszcze większy zasięg Konkursu SITPChem w kolejnych latach.
Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz bezpłatne zaproszenia do udziału w konferencjach organizowanych przez SITPChem, nagrody książkowe i rzeczowe.
Zapowiadane na wiosnę 2020 roku spotkanie z Laureatami poprzednich edycji nie doszło do skutku z powodu restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2. Z PT Laureatami skontaktowaliśmy się pisemnie, przekazując pocztą dyplomy i nagrody.

Wobec niezmieniającej się sytuacji pandemicznej w Polsce, w edycji Konkursu 2020, SITPChem uczyni podobnie.
Z Zarządu SIPChem w Warszawie skierowano pisma do PT Dziekanów Wydziałów Chemicznych polskich uczelni wyższych z podziękowaniem za współpracę oraz zaproszenie do szerokiego udziału absolwentów uczelni w kolejnych Konkursach SITPChem.

Jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników Konkursu i ich Promotorów oraz szczególne życzenia sukcesów dla Zwycięzców.

Warto przypomnieć, że edycję ogólnopolską Konkursu SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii poprzedzają Konkursy regionalne przygotowywane w poszczególnych oddziałach SITPChem: O/Gliwice – uczelnie z Gliwic, Rzeszowa, Częstochowy; O/Gdańsk – uczelnie z Gdańska, Olsztyna, Szczecina; O/Bydgoszcz – uczelnie z Bydgoszczy i z Torunia; O/Wrocław – uczelnie z Opola i Wrocławia; O/Warszawa – uczelnie z Warszawy i Białegostoku; O/Płock – uczelnie z Płocka; O/Puławy – uczelnie z Lublina oraz O/Kraków – uczelnie z Krakowa.

Informacje o Konkursie SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni, regulamin i warunki Konkursu oraz miejsca edycji regionalnych można znaleźć w Internecie: https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.