ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prezydium i Zarząd Główny SITPChem – zebrania w okresie pandemii

Prezydium i Zarząd Główny SITPChem – zebrania w okresie pandemii

Wobec braku możliwości bezpośredniego spotkania, członkowie i władze SITPChem kontaktują się przez internetowe komunikatory; w mniejszym gronie na skype’ie, w większym poprzez system VMS.eNOT.pl. Powoli przyzwyczajamy się do widzenia się na monitorach komputerów i rozmów z zachowaniem porządku wypowiedzi, jak nigdy dotąd. Choć jakość transmisji bywa niedoskonała, jesteśmy razem.

30 września br. w poszerzonym gronie Prezydium ZG SITPChem rozmawiało o możliwościach zainteresowania młodych ludzi, także ze szkół średnich i wyższych uczelni oraz absolwentów studiów, działalnością w Stowarzyszeniu. Świadomość ogromnej zmiany w sposobach funkcjonowania firm i instytucji chemicznych w Polsce, trudności w kontaktach z młodymi ludźmi podczas studiów i potem w firmach i instytucjach, a także mentalne zmiany społeczne w postrzeganiu zawodu inżyniera i jego roli w budowaniu sukcesu gospodarczego kraju, a także – jak to zapisano w Misji SITPChem – propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, znajduje wiele trudności w realizacji. Dlatego w SITPChem zdecydowano o nieustającym poszukiwaniu sposobów zainteresowania młodych ludzi chemią i działalnością stowarzyszeniową. Spotkanie 30 września br. było kontynuacją dyskusji z poprzednich posiedzeń Prezydium ZG SITPChem.

 

Kolejne 14. posiedzenie Prezydium ZG SITPChem odbyło się 18 listopada br. zdalnie za pomocą Skype’a. Omawiane były sprawy związane z możliwością reaktywowania wydawania czasopisma CHEMIK i współpracy w tym zakresie z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej; rozważenie oferty EFCE na prowadzenie przez SITPChem biura tej organizacji w Polsce oraz bieżące informacje z Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem w sprawie rozpatrzonych wniosków o przyznanie odznak i odznaczeń SITPChem i FSNT-NOT oraz godności Członka Honorowego SITPChem. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ETCC2020 przedstawił bieżącą informacje w sprawach związanych z Kongresem ETCC2020, obecnie przełożonym na 3-5 września 2021 w Krakowie.,

15. posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w kadencji 2018-2022 zorganizowano 14 grudnia 2020 r. – zdalnie, za pomocą Skype’a. Przedmiotem obrad były sprawy organizacyjne związane z rekomendacjami Komisji Nagród i Odznaczeń dla poszczególny osób – członków SITPChem – dla członków Prezydium do zatwierdzenia i przekazania Zarządowi Głównemu do podjęcia ostatecznych decyzji w sprawach odznaczeń. Prezydium pozytywnie przegłosowało zaproponowane wnioski.

Medal im. dr. Bogdana Kuranta
Podczas tego posiedzenia sfinalizowano prace organizacyjne związane z przygotowaniem regulaminu i wizerunku Medalu im. dr. Bogdana Kuranta. Propozycja stworzenia takiego Medalu pojawiła się już w poprzedniej kadencji władz SITPChem. Teraz ma być sfinalizowana i poddana pod głosowanie Delegatów na 32. WZ SITPChem; to Walny Zjazd decyduje o stworzeniu Medalu – na podstawie wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych wniosków.

Dr Bogdan Kurant prowadził nasze Stowarzyszenie przez 36 lat jako Sekretarz Generalny, również w trudnych czasach przełomu lat 80/90 – nie naruszając struktury organizacji, ani jej ważnego miejsce w strukturach FSNT-NOT. Mądry, wspaniały człowiek. Chemik, ale tez koneser sztuki, współtworzący z ofiarodawcami – Państwem Janiną i Zbigniewem Porczyńskimi – Kolekcję obrazów w Muzeum przy Placu Bankowym w Warszawie. Kolekcję nazwaną im. Jana Pawła II – darowaną przez Państwa Porczyńskich Kościołowi i Narodowi Polskiemu. W tym Muzeum, wśród wspaniałych obrazów, w pięknym budynku przy Placu Bankowym w Warszawie odbywały się najważniejsze uroczystości, jubileusze, koncerty SITPChem.
Obecnie zostały już sfinalizowane prace nad treścią regulaminów i wizerunkiem Medalu – do przekazania Zarządowi Głównemu do akceptacji. Pierwsze Medale im. dr. Bogdana Kuranta – po zatwierdzeniu przez 32. WZ SITPChem w 2022 roku – będą mogły być przyznane.

Wcześniej jeszcze opinia ZG SITPChem w sprawie regulaminów i wizerunku Medalu.
Podczas posiedzenia Prezydium Sekretarz Generalny zaproponował plan pracy’2021 – obejmując nim wiele ważnych potencjalnych przedsięwzięć, zagrożonych jednak niepewnością świata zewnętrznego i – wobec tego – nieprzewidywalnością realizacji. W planie zapisano sprawy najważniejsze, wynikające przede wszystkim z realizacji Uchwały 31. WZ SITPChem w Ustroniu dwa lata temu.

Wygrane przetargi SITPChem
Z satysfakcją przedstawiona została informacja o wygranych przez SITPChem – jako grantobiorcę – sześciu przetargach organizowanych przez firmę EDUEXPERT z Torunia – jako grantodawcy – dotyczących opracowania programów Kursów Szkolenia Zawodowego w określonych zawodach chemicznych (poziom szkoły zawodowej).

ETCC2020
Kol. Józef Kozieł, przewodniczący KO ETCC2020 przedstawił najnowsze informacje w sprawach organizacyjnych i potencjalnych nowych współpracowników Kongresu. Wszystkie informacje dostępne są na http://www.etcc2020.org.pl

Propozycje powołania Rady Prezesów SITPChem
Kol. Stanisław Gruszka przedstawił projekt powołania w SITPChem nowego ciała organizacyjnego – Rady Prezesów SITPChem. Kol. Gruszka przedstawił założenia i ewentualne kompetencje takiego ciała. Prezes poprosił o przygotowanie projektu regulaminu działania takiego nowego „ciała” i przedyskutowanie sprawy podczas posiedzenia ZG SITPChem.

Kolejny kwadrans poświęcono sposobom i możliwościom zwiększenia zainteresowania i liczby członków SITPChem.

Zatwierdzenie Regulaminów SITPChem i rekomendacja dla ZG SITPChem
Prezydium ZG SITPChem zaakceptowało i zatwierdziło wszystkie zaktualizowane Regulaminy pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, a także Regulaminu pracy Głównej komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Inf. rzecznika prasowego SITPChem, 19.12.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.