ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zakład Usług Rzeczoznawców przy Oddziale SITPChem w Puławach oferuje

Zakład Usług Rzeczoznawców przy Oddziale SITPChem w Puławach oferuje

Audyty efektywności energetycznej

 • w celu uzyskania z URE świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, wynikających z art. 20 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • na potrzeby złożenia oświadczenia dla dostawcy energii o efektach uzyskanych oszczędności energii finalnej wynikających z art. 15 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.,
 • posiadamy doświadczonych wykonawców zarówno wstępnych jak i powykonawczych audytów efektywności energetycznej przedsięwzięć realizowanych w przemyśle i energetyce, szczególnie opłacalnych w obszarach odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, optymalizacji procesów wytwórczych energii i gazów technicznych, dystrybucji oraz zużyciu końcowym energii,
 • oferujemy jednocześnie doradztwo przy procedurze ubiegania się o białe certyfikaty lub poświadczeń uzyskania oszczędności energetycznych, jak również opracowanie kompleksowego wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw (wg wymagań Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.), ale jednocześnie jest niezbędnym narzędziem dla określenia korzyści energetycznych i ekonomicznych, gdyż:

 • zapewnia ocenę pełnego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • wyznacza linie bazowe energii oraz obszary znaczącego zużycia energii,
 • określa szczegółową ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii przez poszczególne urządzenia energetyczne, sieć lub instalacje,
 • wskazuje potencjalne kierunki modernizacji instalacji, rozwiązania i przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
 • określa wymierne cele energetyczne przedsiębiorstwa, możliwe do uzyskania oszczędności energii wyrażone toe, czy ilość „białych certyfikatów”,
 • przedstawia pełną analizę opłacalności ekonomicznej-finansowej.

Nasi rzeczoznawcy posiadają duże doświadczenie i szerokie kompetencje do pełnego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa wg normy PN-EN 16247, zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej.

Doradztwo w systemie zarządzania energią wg ISO 50001 w zakresie

 • projektu struktury systemu zarządzania energią,
 • opracowania przeglądu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • określenia obszarów znaczącego zużycia energii,
 • wyznaczenia celów i wskaźników wyniku energetycznego,
 • zakresu niezbędnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SZE

Doświadczenie naszych rzeczoznawców opieramy na wdrożeniu Systemu zarządzania energią oraz prowadzeniu od kilku lat corocznego audytu w ramach przeglądu energetycznego ISO 50001 dużego przedsiębiorstwa z branży chemicznej.

Oceny efektywności energetycznej systemów ogrzewania i klimatyzacji

 • oferujemy również okresowe przeglądy efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i chłodniczych, które zgodnie z  Art. 23. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, co najmniej raz na 5 lat, muszą podlegać ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW,
 • nasi rzeczoznawcy w okresie ostatnich dwóch lat przeprowadzili ponad trzydzieści przeglądów efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych tj. klimatyzatorów oraz central klimatyczno-chłodniczych. W celu formalnej oraz merytorycznej realizacji tego zadania nasi eksperci przeszli w Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji szkolenie w zakresie przeprowadzania oceny efektywności energetycznej agregatów chłodniczych i złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy obejmujący cześć teoretyczną i praktyczną, potwierdzający wiedzę i umiejętności w  kategorii I – kontrola szczelności agregatów chłodniczych,
 • uzyskali z UDT Certyfikat Dla Personelu FGAZ.

Kadra inżynierska współpracująca z Zakładem Usług Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Puławach posiada pełny zakres kompetencji i uprawnień.
(http://www.sitpchem.pulawy.pl/index.php/zaklad-uslug-rzeczoznawcow/audyty-energetyczne), 17.11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.