ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Ochrona przed Korozją 11/2020

Miesięcznik Ochrona przed Korozją 11/2020

Dostępne jest wydanie miesięcznika Ochrona przed Korozją nr 11/2020. Polecamy w nim artykuł pt. Zarządzanie substancjami uznanymi za niebezpieczne w sektorze galwanotechnicznym. Projekt HAZBREF, w którym napisano m. in., że zarządzanie substancjami niebezpiecznymi może być dużym wyzwaniem dla operatorów instalacji przemysłowych. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorakie, najczęściej jednak należą do nich złożone procedury postępowania z określonymi chemikaliami wynikające z licznych przepisów, jak i wymagania technologiczne oraz jakościowe gotowych produktów, w przypadku gdy do ich wytworzenia muszą być zastosowane procesy, gdzie wykorzystuje się substancje niebezpieczne. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, z  inicjatywy instytucji europejskich zajmujących się wypracowywaniem rozwiązań prawnych i  wdrażaniem Dyrektywy IED w  zakresie emisji przemysłowych, w 2017 roku rozpoczęto realizację projektu HAZBREF – Usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi w  świetle Dyrektywy IED i  dokumentów referencyjnych BAT. W ramach projektu opracowano rekomendacje dotyczące dobrych praktyk i procedur w zakresie skutecznej wymiany informacji w procesie rewizji dokumentów referencyjnych BAT (BREF) między różnymi organami administracji na różnych poziomach zarządzania.

Ponadto w tym wydaniu artykuły:

The effect of silica fume and zeolites on the leaching of ions from the cement matrix in environments of varying ph;

Zależność właściwości ochronnych powłok silanowych wytworzonych na tytanie GRADE 2 I TI6AL4V od stężenia składnika – winylotrójmetoksysilanu (VTMS)

A także:

(inf. Ochrona przed Korozją, 25.11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.