ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prezydium ZG SITPChem – zdalne posiedzenie 9 września br.

Prezydium ZG SITPChem – zdalne posiedzenie 9 września br.

Posiedzenie Prezydium rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 17.30; oprócz usprawiedliwionej nieobecności kol. Adama Tarniowego, uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Prezydium oraz Przewodniczący GKR i Rzecznik Prasowy SITPChem.

Do porządku obrad Prezydium wprowadzono dodatkowy punkt: informacja o Konkursie SITPChem na najlepszą prace dyplomową z obszaru Chemii w 2020 r. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podobnie Protokół z XII-go posiedzenia PZG przegłosowano jednogłośnie (zmiany mogły być dokonane wcześniej, bowiem wszyscy członkowie Prezydium otrzymali materiały wcześniej.

Kolejno rozpatrywano formalną sprawę dostosowania treści regulaminów SITPChem do nowego Statutu Stowarzyszenia (zarejestrowanego w KRS pod nr 00000096244 dnia 28.06.2019 r.) Wobec nieporozumienia odnośnie do sposobu przygotowania regulaminów Przewodniczący Komisji Regulaminowo -Statutowej – kol. L. Bartkowski, powiedział, że treści wszystkich regulaminów opracowane przez Niego trafią w ciągu dwóch dni do wszystkich członków Prezydium i Przewodniczącego GKR.

Kol. Klimczak podał nowe informacje w sprawie reaktywowania miesięcznika CHEMIK. Nistety pandemia skutecznie przeszkodziła współpracy z PTChem w tej kwestii. Władze PTChem nie podejmują żadnych decyzji finansowych przed Zjazdem. Bardzo niefortunnie wpłynęły zawirowania pandemiczne w Polsce na to możliwe wspólne działanie.
Tymczasem Politechnika Wrocławska wykazuje zainteresowanie Chemikiem i potencjalną współpracą. Prezes Klimczak będzie rozmawiał z prof. Józefem Hoffmannem (kiedyś członkiem Rady Programowej miesięcznika Chemik). Poinformuje o przebiegu tych rozmów.

Członkowie Prezydium zatwierdzili też jednogłośnie przygotowaną Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych i zarekomendowali do przyjęcia przez Zarząd Główny SITPChem; sprawa nie została sfinalizowana w 2019 roku i należy najszybciej to uzupełnić. Zebrani jednogłośnie poparli taki sposób działania.

Budżet na 2020 rok – weryfikacje i prognoza związana z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w Stowarzyszeniu omawiał kol. Sekretarz Generalny S. Oczkowicz. Wobec zaskakującej zmiany sytuacji z powodu pandemii, wiele aktywności SITPChem musiało zaniknąć na czas tej klęski. Ma to swoje znaczące odbicie w finansach SITPChem; nie odbywają się konferencje, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne, nawet zwyczajowo aktywna współpraca z firmami musiała zmienić formę kontaktu i wzajemnych relacji.

Sekretarz Generalny omówił budżet Stowarzyszenia na 2020 wskazując na trudności w wykonaniu planu przychodów, przede wszystkim wobec panujących warunków pandemii; przełożone terminy kongresu ETCC2020 oraz konferencji SITPChem organizowanych systematycznie przez niektóre oddziały (Tarnów, Gliwice, Puławy) oraz szkolenia (Kędzierzyn-Koźle, Puławy, Police) oraz trudności w działaniu Komisji Energetycznych, sprawiają kłopot w uzyskaniu zaplanowanych przychodów. Na razie jest to tylko sygnał, informacja; wiele zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią i obowiązującymi ograniczeniami działalności.

Kol. Prezes powiedział o niezbędnych działaniach i zadaniach dla Biura Zarządu oraz dla Dyrektora ds. Komunikacji i PR. Wobec bardzo ograniczonych możliwości bezpośrednich spotkań i rozmów, szczególnego znaczenia nabiera komunikacja poprzez stronę internetową, newsletter, FB i inne media społecznościowe. Ten trudny dla wszystkich czas można potraktować jednak także jako szansę dla upowszechnienia informacji o SITPChem, możliwościach działania i drogi rozwoju zawodowego stowarzyszeniową – poprzez zintensyfikowanie informacji w sieci – na stronie www.sitpchem.org.pl i w mediach społecznościowych. Ustalono, że newsletter SITPChem będzie rozsyłany dwa razy w miesiącu; ponadto Dyrektor ds. Komunikacji i PR będzie systematycznie przygotowywał informacje do umieszczenia na FB i w innych mediach. Zdecydowano o przywróceniu zakładki „Rzeczoznawcy SITPChem” na www.sitpchem.org.pl i wypełnieniu tej zakładki informacjami o zasadach i warunkach uzyskiwania tytułu Rzeczoznawcy SITPChem oraz promocji eksperckiego działania SITPChem.

Zapowiadaną w programie Prezydium sprawę odznaczeń SITPChem, po wypowiedzi szefa Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem, kol. Józefa Kozieła, który zaproponował gradację Odznaki SITPChem i powołanie Medalu SITPChem im. dr. Bogdana Kuranta, członkowie Prezydium uznali, że wobec mnożących się „trudności dnia codziennego” odznaczenia nie są priorytetem. Prezes Jerzy Klimczak poprosił jednak Komisję o zaproponowanie treści regulaminów poszczególnych nowych odznaczeń i zasad ich przyznawania – do dyskusji na kolejnych spotkaniach.

Nowe informacje w sprawie Kongresu ETCC2020 przedstawił kol. Józef Kozieł przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 – European Technical Coatings Congress został przesunięty na 03-05 września 2021 w Krakowie. Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym: Rejestracja do udziału w kongresie; Dokonane opłaty kongresowe; Przesłane wystąpienia w trakcie kongresu; referaty oraz postery; Rejestracje do udziału w wystawie; Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców pozostają ważne w nowym terminie kongresu. Wszystkie informacje i aktualności na: www.etcc2020.org

Kol. Stanisław Oczkowicz przedstawił informacje dotyczące spraw związanych z nowymi 10. kwalifikacjami zgłoszonymi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; nie ma dotąd wiążących ustaleń w tej sprawie; należy spodziewać się max pięciu kwalifikacji, które miałby certyfikować SITPChem; oczekujemy na decyzje w tej sprawie.
Kol. Sekretarz wspomniał też o potencjalnie nowym projekcie do realizacji wspólnie z firmą EPRD Kielce (projekt BIOBEC – budowa centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki – program finansowany ze środków programu Horyzont 2020). Tutaj również nie ma jeszcze wiążących informacji.

Kol. Prezes poinformował, i jednocześnie prosił o przekazanie tej informacji do wszystkich Delegatów na XXXI WZ SITPChem i do oddziałów, że Międzyzjazdowa Konferencja SITPChem odbędzie się 4-5 września 2021 r. w Krakowie. Uczestnicy Międzyzjazdowej Konferencji będą mogli uczestniczyć w niektórych wydarzenia Kongresu ETCC2020.

Prezydium ZG SITPChem postanowiło poświęcić osobne posiedzenie na dyskusję nad sposobami zwiększenia zainteresowania Stowarzyszeniem przez młodych ludzi, potencjalnie nowych członków Stowarzyszenia. Termin takiego posiedzenia zostanie podany do wiadomości przez Sekretarza Generalnego SITPChem.

Pośród spraw wniesionych omówiona została realizacja tegorocznego Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii (edycja 2019/2020) oraz sposób przekazania dyplomów i nagród Laureatom edycji 2018/2019 (miały one być wręczane podczas ETCC2020 w Krakowie, we wrześniu br.). Kol. Anna Bieniecka (wspólnie z kol. Jerzym Kropiwnickim prowadząca w ZG SITPChem sprawy Konkursu) powiedziała, że zostały przygotowane dyplomy, nagrody i pisma do Laureatów poprzedniej edycji oraz ustalono elektroniczną ocenę prac w tegorocznej edycji. Zostało sformułowane Jury Konkursu, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. O przebiegu oceny prac i wynikach Konkursu będą przekazywane sukcesywne informacje.

Jednocześnie przygotowano pismo do PT Dziekanów wydziałów chemicznych promujące Konkurs i zachęcające do udziału w edycji 2020/2021. Informacje i regulamin Konkursu są opublikowane na https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania i promocji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru Chemii.

(inf. własna SITPChem, 17.09.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.