ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego – rozstrzygnięty

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego – rozstrzygnięty

8 lipca 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Gości przywitał prof. Tadeusz Kulik, Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego. Uroczystość otworzył Rektor PW prof. Jan Szmidt w obecności m.in. prof. Krzysztofa Zaremby – Rektora Elekta, Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza – Przewodniczącego Rady Uczelni.

– Znając życiorys prof. Czochralskiego, warto sobie wciąż przypominać, jak była to wielka a zarazem tragiczna postać. Panu Profesorowi zdarzyło się żyć nie tylko w ciekawych, ale i tragicznych czasach – podkreślił prof. Jan Szmidt.

Laureaci Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego w towarzystwie Pani Prezes FSNT-NOT, Ewy Mańkiewicz Cudny (w środku) i Prezesa SITPChem, Jerzego Klimczaka (z lewej)

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana”.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”.
Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego.
Przybliżając historię konkursu, należy wspomnieć, iż jego korzenie sięgają jesieni 2013 r., kiedy to została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Warszawską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określająca warunki realizacji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. W 2020 roku do Kapituły Konkursu został zaproszony Prezes ZG SITPChem, Jerzy Klimczak.

(inf. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Konkursy/Laureaci-Konkursu
-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego
, 29.07.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.