ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sylwetka Profesora Jacka Kijeńskiego

Sylwetka Profesora Jacka Kijeńskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Antoni KIJEŃSKI jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Od 2002 r., przez cztery kadencje, pełnił funkcję Prezesa ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Profesor Jacek Kijeński jest też wybitnym popularyzatorem wiedzy inżynierskiej i technologicznej. Jednocześnie z uznanym dorobkiem inżyniera i naukowca, Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym humanistą, erudytą, znawcą literatury, sztuki, historii cywilizacji.

Prof. Jacek Kijeński z dr. Bogdanem Kurantem (Warszawa 2013)

Prof. Jacek Kijeński podczas XXX WZ SITPChem w Cieszynie (2014)

 

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, członek Senatu PW w latach 1996-2006. Od 2008 roku był Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. W latach 1987-1990 Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W latach 2002-2007 dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Od 2002 r., przez cztery kadencje, pełnił funkcję Prezesa ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk. Profesor Jacek Kijeński jako doświadczony menedżer oraz ekspert w zakresie kierunków rozwoju technologii chemicznej został powołany do pracy w Zespole Międzyresortowym ds. Przekształceń Własnościowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych oraz w Zespole Trójstronnym ds. Branży Chemicznej. Prezes Zarządu Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii Chemia na Rzecz Gospodarki CHEMCAT, w latach 2003-2008 Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, założyciel i członek Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Członek Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych, oraz rad programowych czasopism „Przemysł Chemiczny” (był Przewodniczącym Rady), „Chemik”, „Polimery”, „Wiadomości Chemiczne” (do 2007 r.), „Rynek Chemiczny” i „Ochrona przed Korozją”. Był przedstawicielem Ministra Gospodarki w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, członkiem prezydium Światowej Organizacji Jednostek Naukowo-Badawczych (WAITRO), członkiem stowarzyszonym Komitetu Chemia-Przemysł w Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), członkiem niemieckiego Towarzystwa Technologii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA, American Chemical Society, Network for Industrial Catalysis In Europe (NICE) oraz European Federation of Chemical Engineering (EFCE).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Oficerskim Królestwa Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczości, posiada tytuł Outstanding Inventor oraz Złotym Medalem WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), Złotą Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Honorową Odznaką SITPChem, Medalem im. Prof. W. Świętosławskiego. Jest członkiem Honorowym SITPChem. Był pięciokrotnie laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej. Jego wynalazki były wielokrotnie wyróżniane na światowych i międzynarodowych wystawach wynalazków; jeden z nich biopaliwo Gliperol® został wyróżniony złotymi medalami na wystawach w Genewie, Brukseli, Seulu, Norymberdze, Moskwie, Warszawie, Gdańsku i Częstochowie, w większości z wyróżnieniem. Profesor Jacek Kijeński jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji, ponad 200 wystąpień konferencyjnych, 8 monografii i 35 patentów.

Profesor Jacek Kijeński jest też wybitnym popularyzatorem wiedzy inżynierskiej i technologicznej. Jego, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, przepojone treściami humanistycznymi i filozoficznymi wykłady na otwartych sesjach, jubileuszach i okolicznościowych zjazdach, ukazują holistyczną wizję świata, w której nauki ścisłe i technika są wiodącym impulsem rozwoju duchowego i cywilizacyjnego społeczeństwa. Profesor Jacek Kijeński jest współpomysłodawcą i inspiratorem Programu „Słoneczna Chemia” wpisującego się w IYC’2011, zakrojonej na szeroką skalę próby zmiany społecznego wizerunku chemii poprzez promocję programu edukacyjno-popularyzatorskiego, realizowanego przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w redakcji miesięcznika naukowo-technicznego CHEMIK nauka-technika-rynek, z udziałem najwybitniejszych autorytetów z dziedziny chemii, technologii chemicznej i z obszaru współczesnego przemysłu chemicznego.

Jednocześnie z uznanym dorobkiem inżyniera i naukowca, Profesor Jacek Kijeński jest wybitnym humanistą, erudytą, znawcą literatury, sztuki, historii cywilizacji.

(inf. SITPChem, 16.06.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.