ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

X posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie

X posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie

17 lutego br. obradowało w Warszawie Prezydium ZG SITPChem.

Podczas obrad podsumowano merytorycznie i finansowo Projekt dotyczący wprowadzenia nowych kwalifikacji w sektorze chemicznym. W realizację projektu było zaangażowanych wielu członków SITPChem w całej Polsce, którzy byli uczestnikami seminariów, ekspertami i opiniodawcami poszczególnych kwalifikacji. Kol. Sekretarz Generalny, Stanisław Oczkowicz – główny koordynator Projektu dziękował za zaangażowanie i wspólną pracę. Przypomnieć warto, że realizowany wspólnie z EPRD – Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego – Projekt dotyczył zadania pt. Opisanie 10 innowacyjnych kwalifikacji rynkowych i zgłoszenie ich do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Kwalifikacje opisano, wykonano specjalistyczne opinie, a całość została zweryfikowana przez IBE. Kwalifikacje te zostaną zgłoszone do MEN do dalszego procedowania. Projekt finansowo zasilił konto Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na działalność statutowa; istnieją szanse na kontynuację takich działań w przyszłości. Prezes Jerzy Klimczak podziękował Sekretarzowi, Stanisławowi Oczkowiczowi za aktywność i zaangażowanie w realizację Projektu.

Wiele miejsca poświęcono kolejnym działaniom SITPChem w odniesieniu do planowanej nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Prezes poinformował o wspólnych z innymi Stowarzyszeniami i Naczelną Organizacją Techniczną działaniach na rzecz zmiany proponowany w nowelizacji zapisów. Przypomniał, że Komisje Kwalifikacyjne z zakresu energetyki są nie tylko ważnym merytorycznym obszarem aktywności Stowarzyszenia, ale także źródłem dochodów dla prowadzenia działalności statutowej. Prezes URE powołał 14 komisji kwalifikacyjnych zlokalizowanych przy Oddziałach SITPChem w 11. miastach (https://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/komisje-kwalifikacyjne-sitpchem/). Zostały wystosowane pisma (z SITPChem i innych SNT) do Ministerstwa Aktywów Państwowych, Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, z prośbą o rozważenie zmiany opisanych w projekcie zapisów na proponowane przez SNT. Aktywność Prezesa i Sekretarza w działaniach na rzecz zmiany proponowanych, a także zainteresowanie i pomoc Koleżanek i Kolegów z Oddziałów świadczy o wspólnym zainteresowaniu i aktywności w staraniach o utrzymanie Komisji Kwalifikacyjnych SITPChem. Kol. Stanisław Oczkowicz był także członkiem zespołu powołanego przy FSNT-NOT w Warszawie, powołanego dla sformułowania stanowiska FSNT-NOT w tej sprawie i przekazania go do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

SITPChem jest organizatorem ETCC2020; podczas posiedzenia, kol. Józef Kozieł, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu, przedstawił najważniejsze sprawy i terminy oraz wyzwania stojące przed organizatorami Kongresu.

Kol. Sekretarz poinformował o uroczystościach pogrzebowych kol. Jerzego Gumińskiego Prezesa SITPMB, 13 stycznia br. w Warszawie i złożeniu wieńców od SITPChem przez Sekretarza Generalnego SITPChem i prezesa Oddziału Warszawskiego SITPChem.

Tak, jak podczas każdego posiedzenia Prezydium ZG SITPChem, uczestnicy spotkania dyskutowali o stanie realizacji Uchwały 31. WZ SITPChem i rozważali możliwości zaktywizowania członków SITPChem i sposoby pozyskiwania nowych członków.

Wspomniano także o Klubie Członków Honorowych SITPChem i proponowanych aktywnościach w ramach tego Klubu, któremu przewodniczy kol. Zbigniew Ślęzak.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.