ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy Ustroń-Jaszowiec 23-25 października 2019 r.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA ŚRODOWISKA Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy Ustroń-Jaszowiec 23-25 października 2019 r.

W pięknej scenerii jesiennych Beskidów, z udziałem blisko 70. osób odbywało się dwudzieste już spotkanie osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi problemami ochrony środowiska. Naukowcy – z uczelni i instytutów naukowych, inżynierowie – z firm i organizacji gospodarczych, osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami środowiskowymi przez trzy dni prezentowali swoje doświadczenia i poglądy oraz podejmowali gorącą dyskusję.

Sala wykładowa podczas XX Konferencji Ochrona Środowiska (foto: A. Szyprowski)

Sesje wykładowe podczas XX Konferencji Ochrona Środowiska

Podczas trzydniowej Konferencji odbyły się cztery sesje wykładowe, podczas których m.in.: prof. Jerzy Zwoździak zaprezentował Ekoinnowacje w zarządzaniu odpadami organicznymi w aspekcie Gospodarki Obiegu Zamkniętego; prof. Maria Zielecka wskazała perspektywy  wykorzystania dronów w ochronie środowiska; prof. Beata Cwalina przybliżyła zależność materiały-energia w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym; prof. Jolanta Kowalska omówiła wykorzystanie ekoprzyjaznych środków produkcji roślinnej w systemie rolnictwa ekologicznego; prof. Jacek Kijeński, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami plastików, w bardzo interesującym wykładzie odpowiadał na tytułowe pytanie „Zmierzch plastiku, czy zmierzch cywilizacji?”.

Rozważano także zagadnienia związane z energetyką, w tym m.in. wpływ energetyki konwencjonalnej na środowisko i zmiany klimatyczne; zaprezentowano znakomite badania Państwowego Monitoringu Środowiska w Katowicach; wskazano problemy związane z emisją CO2.

Sesja posterowa podczas XX Konferencji Ochrona Środowiska

Osiem zespołów badawczych z wielu ośrodków naukowych zaprezentowało postery, w tym:

Zastosowanie biowęgla do wspomagania procesu oczyszczania ścieków koksowniczych (Koksownia Częstochowa Nowa i Politechnika Częstochowska); zagospodarownie mączki zwierzęcej w uprawie rzepaku ozimego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki, Olsztyn); wpływ ruchu drogowego na zawartość metali ciężkich w glebach (UWM Olsztyn); Otrzymywanie polarnych wosków z długołańcuchowych α-olefin (Politechnika Śląska); właściwości farb o zmniejszonej zawartości cynku w środowisku morskim (IIMPiB oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów); Ekoinnowacje w gospodarce osadowej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Omega SA Głogów).

Sesja posterowa XX Konferencji Ochrona Środowiska. Od lewej stoją: Elżbieta Rolka, Beata Cwalina, Andrzej Żołnowski i Anna Nogalska
przy posterze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (foto: E. Jarguz)

Podczas corocznych konferencji Ochrona Środowiska organizowana jest sesja posterowa i organizowany Konkurs na najlepszy poster – prace wybierane są głosami wszystkich uczestników Konferencji. Podczas XX Konferencji w konkursie na najlepszy poster wyróżniono prace:

I miejsce 

Otrzymywanie polarnych wosków z długołańcuchowych α-olefin – mgr inż. Kamil PECKH, dr inż. Dawid LISICKI, mgr inż. Gabriela DOBRAS, mgr inż. Dariusz PYSZNY, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. PŚ – Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii,  Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

II miejsce

Wpływ ruchu drogowego na zawartość metali ciężkich w glebach w warunkach zróżnicowanego użytkowania i ukształtowania terenu  – dr inż. Elżbieta ROLKA, dr hab. inż. Andrzej C. ŻOŁNOWSKI, Magdalena M. SADOWSKA – Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Zwyczajem Konferencji Ochrona Środowiska jest formułowanie wniosków, przygotowywanych przez Zespół Wnioskowy, w konsultacje ze wszystkimi uczestnikami konferencji. Wnioski są wysyłane do wszystkich uczestników Konferencji oraz do wielu firm,  organizacji, wyższych uczelni oraz urzędów administracji różnych szczebli mogących mieć wpływ na ich realizację. XX Konferencja sformułowała następujące wnioski:

W N I O S K I

Po wysłuchaniu wykładów i dyskusji, uczestnicy Konferencji sformułowali następujące wnioski:

 1. Współczesna cywilizacja opiera się na tworzywach sztucznych, materiale zastępującym i uzupełniającym materiały naturalne. Należy dążyć do stworzenia materiałów konstrukcyjnych, które mogłyby, dzisiaj lub w perspektywie kilkudziesięciu lat, zastąpić tworzywa polimerowe (plastiki).
 2. Wobec nikłych dotąd efektów recyklingu i biodegradacji większości zużytych tworzyw sztucznych, metodą rozwiązania problemu tych odpadów mogłoby być ich zgazowanie, kogeneracja lub piroliza razem z innym odpadami, co umożliwia odzysk energii lub surowców.
 3. Zarządzanie gospodarką odpadami organicznymi, szczególnie osadami ściekowymi, zgodnie z założeniami ekoinnowacji, prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego oraz przeciwdziała zmianom klimatu. Wymaga to jednak rozwoju innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.
 4. Ograniczenie emisji odorów u źródła, poprzez dobór właściwej technologii, stwarza możliwość wprowadzenia odpadów (w tym osadów ściekowych) do środowiska w  bezpieczny sposób. Należy sięgać do tych rozwiązań w celu eliminacji odorów w przestrzeniu publicznej.
 5. Idea gospodarki odpadami powinna odwzorowywać „drzewo życia” i być ukierunkowana na budowanie bioprzestrzeni opartej na recyklingu organicznym. Celem współczesnych społeczeństw powinno być odbudowywanie kapitału przyrodniczego i wdrażanie założeń gospodarki obiegu zamkniętego.
 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym nie zapewnia możliwości pełnego wykorzystania zużytych materiałów i ograniczenia strat energii. Konieczna jest systematyczna edukacja, zmieniająca mentalność społeczną, ukierunkowana na zmniejszenie konsumpcjonizmu.
 7. Efekt netto środowiskowego oddziaływania materiałów postulowanych jako zastępniki poliolefin – papieru, drewna, tworzyw oxo- bądź biodegradowalnych – materiałów opakowaniowych bądź konstrukcyjnych, jest ujemny. W szczególności dotyczy to papieru, którego produkcja pochłania prawie 50% światowego rocznego wyrębu drzewostanu i jest jednocześnie jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska i energochłonnych masowych procesów technologicznych.
 8. Postępująca urbanizacja i nadmierne zagęszczanie zabudowy, a także utwardzanie coraz większych powierzchni w miastach, wpływa negatywnie na system przewietrzania i retencji. Taka sytuacja powinna być ostrzeżeniem dla obywateli, a także mieć merytoryczne odzwierciedlenie w niezbędnych regulacjach prawnych.
 9. Wystąpienia młodych naukowców podczas Konferencji, obejmujące szerokie spektrum zagadnień badawczych związanych z tematyką ochrony środowiska, świadczą o rosnącym uwrażliwieniu na te problemy. Postulowane jest rozszerzenie tej tematyki w przygotowywanych na uczelniach pracach licencjackich i dyplomowych.
 10. Dla upowszechnienia systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, konieczne są kampanie informujące (konferencje, seminaria, szkolenia) o możliwości prowadzenia upraw ekologicznych i obowiązujących w tym zakresie certyfikacji. Na przykład dostępna jest już platforma internetowa (www.agrofagi.com.pl), poświęcona zintegrowanej ochronie roślin. Monitoring agrofagów (patogenów szkodliwych chwastów obniżających plony roślin uprawnych) przedstawia w czasie rzeczywistym obraz zagrożeń na terenie kraju.
 11. Stosowanie nowotarskich narzędzi (np. dronów) w monitoringu stwarza nowe możliwości badań przydatnych w ochronie środowiska. Używane aparaty muszą być jednak profesjonalne, atestowane i odpowiednio przystosowane do zadań badawczych.
 12. Z analizy dostępnych publikacji na temat możliwych przyczyn obserwowanego ocieplenia ziemi wynika, że nie ma jednoznacznej korelacji między stężeniem COw atmosferze, a zmianami klimatycznymi. Jednak ciągle toczą się spory interpretacyjne na ten temat, w ramach których wskazywane są między innymi OZE jako uzupełnienie bilansu energetycznego.
 13. Deficyt energii jest obecnie najważniejszym problemem na świecie. Drugim ważnym problemem jest wyczerpywanie się źródeł surowcowych.
 14. Po licznych wystąpieniach i pokazach w poprzednich edycjach Konferencji Ochrona Środowiska, można już zaobserwować pozytywne zachowania mieszkańców i efekty wdrożenia uchwały antysmogowej. Systematyczna wymiana przestarzałych palenisk domowych znacząco wpływa na jakość powietrza, a szeroko prowadzony monitoring,
  i przekaz informacji w tej sprawie, aktywizuje społeczeństwo do właściwych postaw.
 15. Dotychczasowe ustalenia i wnioski z dyskusji podczas Konferencji Ochrona Środowiska, przez minione 20 lat wpływały zarówno na właściwe zapisy ustawowe jak i postawy społeczne. Także wymiana poglądów i dyskusja wynikła podczas XX Konferencji, ujawniła szereg nowych problemów, które w przyszłości powinny stać się przedmiotem badań.

Apel

Uczestnicy Konferencji, wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, postulują stworzenie finansowych możliwości udziału w Konferencji Ochrona Środowiska większej grupy młodych adeptów sztuki inżynierskiej i naukowców, którzy w konfrontacji z osobami doświadczonymi w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska – w różnych aspektach) mogliby podjąć twórczą dyskusję prowadzącą do zwiększenia świadomości ekologiczne, zmiany postaw społecznych w tej dziedzinie i sugestii odnośnie
do niezbędnych zapisów prawnych.
SITPChem oferuje wszechstronną pomoc oraz swoje merytoryczne i organizacyjne doświadczenie w przygotowaniu dokumentów do współpracy z instytucjami.

W imieniu Uczestników XX Konferencji Wnioski podpisali Przewodniczący Komitetu organizacyjnego – Jerzy Kropiwnicki i Przewodnicząca Zespołu Wnioskowego – Anna Czumak-Bieniecka

więcej: https://sitpchem.org.pl/Aktualnosci oraz http://gliwice.sitpchem.org.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.