ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

27 maja br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego została podpisana umowa na czas nieokreślony pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem) a  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) o Partnerskiej Współpracy. Strony deklarują wolę współpracy na zasadach partnerstwa, wzajemnego poszanowania wartości i misji obu organizacji przy jednoczesnym zachowaniu pełnej suwerenności i niezależności oraz w zgodzie z obowiązującym dla każdej z organizacji Statutem.

Obie organizacje deklarują podejmowanie wybranych wspólnych działań w zakresie:  kreowania pozytywnego wizerunku chemii jako podstawowego filaru rozwoju nauki, przemysłu i społeczeństw; upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, w tym bezpiecznego rozwoju przemysłu chemicznego jako niezbędnego fundamentu rozwoju gospodarczego kraju; wspierania  rozwoju  ośrodków  naukowo-badawczych  i  wyższych uczelni w dziedzinie nauk chemicznych oraz przemysłu chemicznego jako stymulatorów postępu, dbałości  o  kształtowanie  i dotrzymywanie standardów kształcenia chemików, upowszechniania  i  upamiętniania  twórczego  dorobku  przedstawicieli   nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.

PTChem i SITPChem będą wzajemnie udostępniały łamy swoich czasopism naukowych i technicznych oraz wortali chemicznych, w celu realizacji i promocji wspólnych działań oraz będą wzajemnie umożliwiać udział swoich przedstawicieli w organizowanych przez siebie konferencjach, zjazdach, kongresach, itp.; będą także umożliwiać zakup/prenumeratę swoich czasopism na preferencyjnych warunkach (w miarę możliwości finansowych) oraz – w miarę możliwości – będą się wspierały w zakresie wydawniczym, poprzez np. udostępnianie artykułów naukowych i wiadomości z życia obu organizacji.

PTChem i SITPChem poza samodzielną aktywnością w tym zakresie, będą także wspólnie występowały wobec innych instytucji i organizacji w sprawach promocji nauk chemicznych i przemysłu chemicznego

 

Sygnatariusze umowy: (od lewej) Jerzy Klimczak, prof. Izabela Nowak, Stanisław Oczkowicz i prof. Maciej Jarosz w siedzibie PTChem w Warszawie

Obie organizacje będą podejmowały działania na rzecz podnoszenia rangi wspólnie organizowanych olimpiad, konkursów chemicznych i innych tego typu przedsięwzięć –  jako formy zainteresowania młodzieży, promocji chemii i przemysłu chemicznego;   będą także wspólnie dbały o promocję dorobku chemii i przemysłu chemicznego, a także podejmowały nowe inicjatywy w zakresie dokumentowania, archiwizowania i upowszechniania dorobku polskiej i światowej chemii przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników informacji.

Obie organizacje mają wspólnie ustalać plany oraz zasady wzajemnej współpracy na odrębnych, dedykowanych danemu zagadnieniu spotkaniach obu organizacji oraz będą wspólnie wspierały się w zakresie możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową, np. poprzez wzajemne informowanie się o takich możliwościach a także poprzez współpracę przy ich pozyskiwaniu.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, umowę podpisali: prof. dr hab. Izabela Nowak, Prezes PTChem i prof. dr hab. Maciej Jarosz, Skarbnik Zarządu Głównego PTChem; w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – mgr Jerzy Klimczak, Prezes oraz mgr inż. Stanisław Oczkowicz, Sekretarz Generalny.

 (inf. SITPChem, 27.05.2019)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.