ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu ZG SITPChem

Posiedzenie Zarządu ZG SITPChem

Warszawa, Sala Prezydialna FSNT-NOT, 13 marca 2019 r.

Posiedzenie ZG SITPChem było trzecim spotkaniem Członków Zarządu w bieżącej kadencji. Porządek obrad obejmował rekomendacje Prezydium ZG SITPChem w odniesieniu do omawianych podczas posiedzenia Prezydium spraw związanych z Planem Pracy’2019 i Planem Działalności Finansowej, referowanych przez prezesa i Sekretarza Generalnego oraz Dyrektora ds. Finansowych/Skarbnika ZG SITPChem, kol. Lecha Bartkowskiego, które Zarząd przyjął jednogłośnie.

Prezes Jerzy Klimczak przedstawił stan współpracy z PIPC, PTChem i FSNT-NOT. Z satysfakcją poinformował Zarząd o członkostwie SITPChem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego i planowanej współpracy poprzez uczestnictwo członków Stowarzyszenia w pracach Komisji PIPC oraz udział w wydarzeniach przygotowywanych przez Izbę; zwrócił się do Kolegów z całej Polski o zainteresowanie i wyznaczenie potencjalnych obszarów współpracy. Sukcesywnie będziemy wskazywali na podejmowane działania i wspólne możliwości pracy na rzecz branży chemicznej. Prezes zapowiedział swoje spotkanie z nową Prezes PTChem, dr hab. Izabelą Nowak w Poznaniu, z nadzieją na „nowe otwarcie” we współpracy naszych organizacji. Współpraca z Federacją SNT-NOT odbywa się w niemal codziennych kontaktach; Pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny była gościem prezydium ZG SITPChem; SITPChem jest zaangażowany w przygotowywany IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich – w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i budowy państwowości. Kol. Profesor Jerzy Zwoździak będzie moderatorem jednej z sesji IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie, w czerwcu 2020 roku.

Kol. Prezes omówił swoją wizytę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB w Józefowie; Prezes, nawiązując do bardzo konstruktywnej atmosferze spotkania, wspomniał o potencjalnych możliwościach współpracy z tym Centrum podczas ETCC2020. Zapowiedział, pod koniec posiedzenia, wizytę bryg. dr. hab. inż. Rafała Porowskiego, zastępcy dyrektora Centrum i zaprezentowanie przez Niego zakresu działalności Centrum i potencjalnych możliwości współpracy.

Prezes przedstawił krótką relację z wręczenia nagród w XXV Plebiscycie „Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego”, które odbywało się z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, 27 lutego 2019 r. W wydarzeniu ze strony SITPChem uczestniczyła również kol. Anna Bieniecka. Piękna i wzniosła uroczystość skłania do przekonania, że powinniśmy zadbać o większą liczbę chemików w tym plebiscycie i rozpropagować plebiscyt w Oddziałach SITPChem w całej Polsce. Uroczystość w pałacu, z udziałem także przedstawicieli Ministrów oraz wielu inżynierów nagrodzonych w XXV, ale i wcześniejszych edycjach Plebiscytu, jest sukcesem całego środowiska inżynierskiego, reprezentowanego przez Federację z Panią Prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny.

 

Jerzy Klimczak z Prezydentem RP podczas XXV Plebiscytu „Złoty Inżynier”

Kolejną sprawą prezentowaną przed ZG SITPChem było omówienie uczestnictwa SITPChem w „Projekcie strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRKChem)” jako podwykonawca kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje będą przekazywane sukcesywnie w miarę rozstrzygnięć przetargowych.

Przekazano też obszerną informację o działaniach związanych z organizacją przez SITPChem Kongresu ETCC2020 w Krakowie: przygotowaniach w zespole organizacyjnym (składy Komitetów Organizacyjnego i Naukowego, materiały promocyjne itd.). Przewodniczącą Komitetu Naukowego ETCC2020 będzie prof. Maria Zielecka, a Komitetu Organizacyjnego, kol. Józef Kozieł.

Gościem Zarządu był bryg. dr hab. inż. Rafał Porowski, zastępca dyrektora Centrum, który zaprezentował Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB w Józefowie i wniósł do Zarządu wniosek o przyjęcie Centrum jako członka zbiorowego. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej będzie współpracowało z SITPChem przy organizacji ETCC2020.

Wszyscy Członkowie Zarządu z satysfakcją obejrzeli wyremontowane pomieszczenia biura ZG SITPChem, dziękując kol. Sekretarzowi oraz Pani Justynie Fili za wielką pracę włożoną w przeprowadzenie remontu. Zachęcamy wszystkich Członków SITPChem do wstępowania do biura ZG podczas pobytu w Warszawie; jest tu stanowisko komputerowe do dyspozycji gości, zawsze herbata i kawa, i oczywiście życzliwość i uśmiech gospodarzy.

 

Posiedzenie ZG SITPChem. Członkowie Zarządu Głównego (od lewej): Lech Bartkowski, Józef Kozieł, Teresa Wałga, Stanisław Gruszka (GKR), Krzysztof Dziarnowski
Posiedzenie ZG SITPChem. Członkowie Zarządu Głównego (od prawej): Jerzy Marcinko, Janusz Kucharski , Zbigniew Ślęzak, prof. Bożenna Kawalec, Stanisława Dąbrowska, Jerzy Kropiwnicki, Anna Bieniecka
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.