ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

IV Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w kadencji 2018-2022

IV Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w kadencji 2018-2022

Warszawa, 12/13 marca 2019 r.

Posiedzenie Prezydium odbywało się w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach biura ZG SITPChem w Warszawie, w gmachu FSNT-NOT. Gratulacje za sprawny remont otrzymał kol. Stanisław Oczkowicz, Sekretarz Generalny i Szefowa biura Zarządu, Justyna Fila.
Omawiano i rekomendowano Zarządowi Głównemu plan pracy’2019, zaznaczając jak sukcesywnie jest on realizowany już od początku kadencji. Przedstawiono składy Komisji i Sekcji SITPChem i rekomendowano je do akceptacji Zarządowi Głównemu.

Omówiono także Plan Pracy’2019, w którym wiele miejsca poświęcono upowszechnianiu informacji o Stowarzyszeniu pośród młodych kadr – na uczelniach i w firmach chemicznych oraz w instytucjach samorządowych. Duży nacisk SITPChem planuje położyć na działalność edukacyjną, w tym służącą poprawie wizerunku Chemii i uświadamianiu niezbędnej roli chemii w rozwoju cywilizacyjnym świata, w tym na sformułowanie drugiego etapu Programu Słoneczna chemia – bezpieczna chemia na co dzień. Planowane jest nawiązanie bliższej współpracy z PIPC i PTCh. Ważną sprawą jest współdziałanie na poziomie Kół i Oddziałów SITPChem w kwestii zdobywania tytułów rzeczoznawców i ekspertów oraz zaktywizowanie możliwości pracy eksperckiej przez członków Stowarzyszenia. Powtórzono niezbędność formułowania wniosków z konferencji SITPChem i systematyczne przekazywanie do osób i instytucji mogących mieć wpływ na ich realizację. Wobec podjęcia przez SITPChem współpracy z FATIPEC i organizacji przez SITPChem Kongresu ETCC’2020 w Krakowie, w planie pracy zapisano intensywne prace przygotowawcze do tego Kongresu w całym 2019 roku. Kolejnym krokiem w pracach przygotowawczych do Kongresu ETCC2020 było spotkanie Prezesa ZG SITPChem w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB w Józefowie; Prezes, nawiązując do bardzo konstruktywnej atmosferze spotkania, wspomniał o potencjalnych możliwościach współpracy z tym Centrum podczas ETCC2020.
Obok Planu Pracy zaprezentowano Plan Działalności Finansowej w 2019 r., w tym projekty preliminarzy przychodów i wydatków ZG SITPChem w 2019 roku.

Kolejną sprawą było zaprezentowanie Członkom Prezydium spraw związanych z potencjalnym uczestnictwem SITPChem w „Projekcie strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu Chemicznego w Polsce (SRKChem)” jako podwykonawca kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje będą przekazywane sukcesywnie w miarę rozstrzygnięć przetargowych.

Kol. Józef Kozieł omówił zaawansowanie prac przygotowawczych do ETCC2020, w tym kompletowanie Komitetów Organizacyjnego i Naukowego wydarzenia, spraw związanych z systematyczną realizacją współpracy z firmą przygotowująca Kongres, sprawy umów i przygotowania materiałów graficznych (plakaty, foldery, itp.).

Gościem Prezydium ZG SITPChem był zastępca redaktora naczelnego miesięcznika SITPChem Przemysł Chemiczny, który na zaproszenie Prezydium zaprezentował sprawy związane z funkcjonowaniem miesięcznika, w tym zwiększającą się z roku na rok objętość czasopisma, a więc także liczbę publikacji, sukcesy czasopisma w zwiększaniu notowań na polskich i międzynarodowych listach czasopism. Kol. Jerzy Polaczek wymieniał kolejne działania Redaktora Naczelnego w zdobywaniu środków finansowych na działalność redakcji, w tym w ostatnim czasie przede wszystkim pochodzących z opłat za publikacje (także autorów słowackich i chińskich). Wspomniał również o kurczącym się rynku reklam firm i instytucji i konieczności zastępowania pochodzących z reklam środków dodatkowymi pieniędzmi z wydań okolicznościowych i specjalnych, ale też z dodatkowymi obowiązkami Zespołu Redakcyjnego. Miesięcznik Przemysł Chemiczny jest wydawany przez Wydawnictwo SIGMA NOT na podstawie umowy pomiędzy SITPChem a Wydawnictwem podpisanej wiele lat temu, wg której Stowarzyszeniu należy się udział w zysku w postaci dywidendy. Dywidenda ta stanowi znaczący dochód SITPChem. Zatem obok satysfakcji z postępów i coraz większego oddziaływania miesięcznika Przemysł Chemiczny, Stowarzyszenie ma satysfakcję finansową. Członkowie Prezydium podziękowali kol. Polaczkowi za wyczerpującą informację i oddaną od wielu lat pracę redaktora. Prezes wyraził słowa uznania i wdzięczności dla Zespołu Redakcyjnego i obietnicę częstych kontaktów z Zespołem Redakcji oraz współpracę.

Podczas posiedzenia Prezydium omówiono postępy w działaniach promocyjnych SITPChem, w tym opracowane materiały graficzne, zmiany i aktualizację strony www.sitpchem.org.pl i wprowadzenia elementów związanych z promocją Kongresu ETCC2020.

 

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 12 marca 2019 r.
Od lewej: Stanisław Oczkowicz, Jerzy Klimczak, za nim Ryszard Bielas, Stanisław Gruszka (przewodniczący GKR), Anna Bieniecka (rzecznik prasowy), Lech Bartkowski, Jerzy Kropiwnicki, Jerzy Marcinko
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.