ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, 15 maja 2018 r. Warszawa

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, 15 maja 2018 r. Warszawa

 

Kol. Sekretarz przypomniał, że 31. Walny Zjazd SITPChem odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Ustroniu – Jaszowcu.

Kol. L. Bartkowski przedstawił projekt regulaminu obrad 31 WZ SITPChem który został wysłany do wszystkich członków Zarządu i prezesów Oddziałów, którzy nie zgłosili uwag do tego projektu.

Do projektu ordynacji wyborczej 31. Walnego Zjazdu SITPChem uwagi zgłosili kol. kol. Z. Ślęzak i S. Dąbrowska. Po zapoznaniu się z przedstawionymi projektami, dyskusji oraz wprowadzeniu poprawek projekt ordynacji wyborczej oraz regulaminu obrad 31. WZ SITPChem zostały zaopiniowane pozytywnie. W związku z projektem nowego Statutu SITPChem, który został przekazany do KRS celem rejestracji oba projekty po zatwierdzeniu Statutu zostaną ponownie przeanalizowane przed WZ SITPChem i przedstawione do zaopiniowania Zarządowi Głównemu i zatwierdzeniu przez Walny Zjazd SITPChem. Kol. A. Czumak – Bieniecka przypomniała, że decyzją Prezydium ZG SITPChem z dnia 27.02.2018 r. została zobowiązana do prowadzenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem i wydaniem materiałów zjazdowych, w tym sprawozdania z kadencji 2014-2018 – na podstawie materiałów przesłanych z Oddziałów oraz z Komisji i Sekcji SITPChem, zgodnie z harmonogramem przygotowań 31. WZ SITPChem. Przedstawiła projekt plakatu oraz papieru firmowego 31. WZ SITPChem. Członkowie Prezydium nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.

Scenariusz 31. WZ SITPChem i propozycje składu komisji zjazdowych będzie przygotowywał kol. Jerzy Kropiwnicki, Sekretarz Generalny SITPChem.

Kol. Sekretarz poinformował, że szczegółowe koszty organizacji Zjazdu zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Prezydium. Projekt Statutu SITPChem zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SITPChem w dniu 27 listopada 2017 r. został przekazany do KRS.

W dniu 19.02.2018 r. zostały wysłane pisma do 69 firm z informacją o Kongresie ETCC`2020, oraz z propozycją współpracy poprzez sponsorowanie tego wydarzenia. Niestety nie udało się uzyskać od sponsorów zamierzonych 50.000 pln. Kol. J. Kozieł poinformował, że Prezes R. Adamek podjął rozmowy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego w sprawie organizacji Kongresu ETCC`2020. Prezes ZG SITPChem przypomniał, że Stowarzyszenie nie podejmie żadnych zobowiązań finansowych. W wyniku dyskusji Prezydium podjęło decyzję, że kol. Kozieł najszybciej skontaktuje się z Prezesem Adamkiem dla wyjaśnienia sprawy ewentualnych starań firmy ICHAMED o współorganizację FATIPEC’2020 wspólnie z PIPC. Niemniej jednak dalszy tok prowadzenia rozmów wymaga dodatkowych ustaleń.

Kol. Sekretarz przedstawił projekt nowej legitymacji SITPChem. W wyniku dyskusji Prezydium podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych legitymacji członkowskich. Projekt nowej legitymacji SITPChem przygotuje i przedstawi Sekretarz Generalny.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.