ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA.

Kol. Sekretarz przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPChem w 2017 r., zwracając uwagę na nierówność pracy i zaangażowania oddziałów; świadectwem takiej konstatacji jest powtarzająca się nieobecność Prezesów Oddziałów na posiedzeniach Zarządu Głównego i w konsekwencji słabe przenoszenie prowadzonych tutaj dyskusji na teren oddziałów. Padł wniosek, aby przez wyborami na XXXI WZ SITPChem podać nazwiska tych osób. Plan pracy’2017 został w większości wykonany. Kol. Sekretarz wspomniał również o licznych nowych obowiązkach w zakresie księgowości i konieczność zatrudnienia w biurze SITPChem Księgowego, który takie obowiązki podejmie. Są ogromne trudności w znalezieniu takiej osoby.

Kol. Skarbnik przekazał i omówił sprawozdanie finansowe za 2017 r. Pomimo napotykanych trudności sytuacja finansowa ZG SITPChem jest stabilna. Największe przychody dla ZG SITPChem stanowi dochód z działalności komisji URE i dywidenda Wydawnictwa SIGMA NOT z tytułu znakomitej pracy miesięcznika Przemysł Chemiczny oraz z wpłat z oddziałów z tytułu odpisu z konferencji i seminariów przez nie organizowanych. Składki członkowskie stanowiły ok. 1/6 wszystkich przychodów w 2017 r.

Główna Komisja Rewizyjna zaprezentowała pozytywną opinię o działalności SITPChem w 2017 r. wraz z komentarzem.

Zarząd Główny podjął jednogłośnie Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności za 2017 r. i zatwierdzeniu przedstawionego bilansu za 2017 rok oraz o przeznaczeniu zysku z działalności SITPChem w 2017 roku na działalność statutową.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.