ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 13 września 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem 13 września 2017 r. w Warszawie

Członkowie Prezydium uczcili minutą ciszy pamięć kol. Jerzego Paprockiego.

Podczas tego posiedzenia Prezydium omawiano projekt Statutu SITPChem i zdecydowano, że projekt ten, po dokonanych już wszystkich poprawkach merytorycznych i redakcyjnych jest gotowy do przekazania do opinii prawnej. Postanowiono przekazać ten projekt do kancelarii, która opiniowała Statut FSNT-NOT.

Omawiano także przygotowania do Jubileuszu 90-lecia SITPChem. Poinformowano, że udział
w Komitecie Honorowym potwierdzili: Jarosław Gowin (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (Prezes SITPChem ), prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii PAN ), prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ), prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejewski (Prezes Polskie Towarzystwo Chemiczne),dr Alicja Adamczak (Prezes Urząd Patentowy RP),
dr inż. Tomasz Zieliński (Prezes Polska Izba Przemysłu Chemicznego), dr Wojciech Wardacki (Prezes Grupa Azoty SA),  Krystian Pater (Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN SA), mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny (Prezes FSNT-NOT) mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (Sekretarz Generalny SITPChem), mgr inż. Adam Mazur (Prezes ZG SITPChem 1982-1990). Trwały rozmowy z Grupą Azoty w sprawie udziału Grupy jako Głównego Partnera Obchodów Jubileuszu. Rozmawiano o Medalach i wyróżnieniach, które będą wręczane podczas uroczystości.

Prezydium zdecydowało o podziale kosztów udziału w Jubileuszu, zachowując generalnie zasadę że Delegaci i Goście Oddziałów przyjeżdżają na koszt Oddziałów, a goście Zarządu Głównego
i Członkowie Honorowi na koszt ZG SITPChem.

Omówiono także Projekt regulaminu obrad NWZ SITPChem i propozycję wyboru delegatów
z Oddziałów Szczecin i Police. Wobec powołania w 2015 r. Oddziału SITPChem w Policach Prezydium podjęło dyskusję w sprawie delegatów na NWZ z Oddziału w Szczecinie i Policach. Zgodnie z § 24 pkt. 3 Statutu „W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na poprzedni Walny Zjazd oraz osoby uprawnione do udziału na mocy statut”. Ponieważ delegat Oddziału SITPChem w Szczecinie jest obecnie członkiem Oddziału SITPChem
w Policach, i zgodnie ze Statutem i decyzją Prezydium będzie brał udział w NWZ SITPChem jako delegat Oddziału w Policach a Oddział Szczecin pozostanie bez delegata na NWZ SITPChem 27.11.2017 r.

Kol. Skarbnik poinformował o realizacji preliminarza za 2017 r. według stanu na dzień 31.07.2017 r. Zwrócił też uwagę na niezbędne wprowadzenie księgowości elektronicznej

Prezydium ZG SITPChem podjęło decyzję o uzupełnieniu składu Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed korozją” o osobę Dr. Tomáša Prošeka – kierownika Wydziału Materiałów Konstrukcyjnych na Uniwersytecie Chemii i Technologii w Pradze.

Dalej dyskutowano o współorganizowaniu przez SITPChem Kongresu ETCC’2020, który odbędzie się w dniach 2 – 4.09.2020 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Kol. J. Kozieł przedstawił wstępną kalkulację kosztów. Planowane jest powołanie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu. Kol. Prezes przypomniał o ustaleniu nieangażowania się finansowego SITPChem w organizację tego Kongresu.

Kol. Sekretarz poinformował o trwających rozmowach z Panem Tomoho Umeda Prezesem firmy TOMO GROUP w sprawie wydawania czasopisma CHEMIK. Ustalono też, że wobec zawieszenia działalności miesięcznika CHEMIK, należy rozważyć likwidację ZW CHEMPRESS-SITPChem, istniejącego de facto tylko dla wydawania miesięcznika CHEMIK. Taką rekomendację Prezydium skierowało do Zarządu Głównego na posiedzenie 20 września br.
w Tarnowie.

Prezydium zaakceptowało zgłoszenie kol. kol. T. Szczęśniaka (O/Bydgoszcz) i P. Grzybowskiego (O/Warszawa) do Komitetu Polityki Techniczno-Gospodarczej FSNT-NOT w kadencji 2016-2020.

Prezydium omówiło tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – do wprowadzenia którego od
1 stycznia 2018 roku będą zobowiązani mikroprzedsiębiorcy. Oznacza to, że już w terminie do
25 lutego 2018 r. będą oni zobligowani przekazać organom podatkowym rejestr sprzedaży
i zakupu VAT. Zaproponowano spotkanie zainteresowanych osób z Oddziałów w biurze ZG SITPChem z księgową ZG SITPChem w pierwszej dekadzie listopada.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.