ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów, 26 czerwca 2017 r. w Warszawie, było jednym z bardzo ważnych w kalendarzu zebrań Zarządu Głównego, bowiem dotyczyło przyjęcia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2016 rok – po dyskusji zaprezentowanych dokumentów i opinii Głównej Komisji Rewizyjnej. Zarówno dokumenty merytoryczne opisujące działalność Stowarzyszenia w 2016 roku, także w kontekście realizacji Uchwały 30. Walnego Zjazdu SITPChem z 2014 roku i planu pracy’2016, jak i sprawozdania finansowe zostały przyjęte jednogłośnie. W dyskusji nie brakowało jednak sygnałów o trudnościach napotykanych w działalności w Oddziałach SITPChem w różnych miejscach w Polsce i w pracy Zarządu Głównego. Obok problemów są jednak sukcesy, powstają nowe Oddziały SITPChem i podejmowane są nowe formy aktywności.

Zarząd Główny jednogłośnie podjął Uchwały dotyczące sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok oraz o przeznaczeniu zysku za 2016 rok na cele statutowe Stowarzyszenia.
Kolejno podejmowane były sprawy z porządku obrad, spośród których – jak na każdym tegorocznym posiedzeniu – prezentowane były jeszcze drobne zmiany i uzupełnienia treści projektu Statutu SITPChem (kol. Lech Bartkowski). Jednomyślnie zatwierdzone zostały też wnioski Komisji Nagród i Odznaczeń (kol. Józef Kozieł) o nadanie odznaczeń, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami z Oddziałów. W szczególności członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie zatwierdzili wnioski KNiO o przyznanie medalu im. prof. Wojciecha Świętosławskiego kol. Danucie Żuchowskiej (O/Wrocław) i kol. Stanisławowi Oczkowiczowi (O/Tarnów). Członkowie Zarządu Głównego przyjęli treść znowelizowanego Regulamin Komisji Prawodawstwa Chemicznego SITPChem – jednej z bardzo aktywnych Komisji SITPChem zajmującej się opiniowaniem aktów prawnych powstających w Polsce i Unii Europejskiej. (treść Regulaminu jest dostępna na https://sitpchem.org.pl/o-sitpchem/komisje/).

Podczas zebrania została przedstawiona informacja (kol. Anna Bieniecka) o rozmowach, 6 czerwca br., i ofercie Wydawnictwa SIGMA NOT dotyczącej projektu przejęcia przez Wydawnictwo SIGMA NOT roli wydawcy dla miesięcznika CHEMIK (wydawanie miesięcznika CHEMIK zostało zawieszone w 2016 roku); Wydawnictwo zaproponowało projekt merytoryczny miesięcznika i kalkulację finansową. Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji; trwa rozeznawanie różnych sposobów przywrócenia wydawania miesięcznika CHEMIK.
Ważna była informacja (kol. Anna Bieniecka) po spotkaniu konsultacyjnym Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, na którym stawiano sprawy Muzeum Techniki i Przemysłu, w tym przede wszystkim w kontekście narastających trudności finansowych wobec braku dotacji Ministerialnej w 2016 roku, która była niezbędnym elementem bilansu Muzeum. Ustalono wspólne działania wszystkich SNT na rzecz istnienia Muzeum.

Kol. Prezes FSNT-NOT poinformowała podczas tego spotkania o trwających pracach nad ustawą o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która ma zmienić ustawę z 6.04.1984 o fundacjach, ustawę z 4.09.1997 o działach administracji rządowej, ustawę z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę z 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Projekt tej ustawy jest projektem rządowym procedowanym dotąd bez konsultacji społecznych, a zaprezentowany tylko na konferencji pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. FSNT NOT aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz poddania projektu ustawy szerokim konsultacjom społecznym.

Sekretarz Generalny przedstawił stan przygotowań do Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem i uroczystości Jubileuszu 90-lecia SITPChem – 27 listopada br. w Warszawskim Domu Technika.
W sprawach różnych nawiązano do planowanego na 2018 rok Walnego Zjazdu SITPChem; zaproszono Oddziały do rozważenia możliwości organizacji tego Zjazdu.

Kol. Prezes, prof. Jacek Kijeński podziękował wszystkim za przygotowanie materiałów podsumowujących 2016 rok i za pracę w minionym roku.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.