ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konkurs TECHNICUS

Konkurs TECHNICUS

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych organizuje Konkurs TECHNICUS -na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Nagrody TECHNICUS są przyznawane raz do roku podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej, w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 maja 2017 r.

Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane,nie tylko uczelni technicznych.

Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii.

Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2015 r. Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

Nagrody Technicus przyznawane są dwuetapowo:

• pierwszy etap to etap nominacji,

• drugi etap to wybór Laureatów.

W etapie pierwszym, każdy z członków Kapituły – spośród tytułów nadesłanych na konkurs – wskazuje w każdej kategorii po 3 pozycje, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista obejmująca po trzy tytuły każdej kategorii.

W etapie drugim, członkowie Kapituły, po zapoznaniu się z wydawnictwami nominowanymi w etapie pierwszym, wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły, gdzie za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje – 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt. Punkty są przyznawane za wybór tematu wydawnictwa, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze. Książki, które w swoich kategoriach otrzymają sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród TECHNICUS.

Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 25 kwietnia 2016 r.

Wydawnictwa należy przesłać na adres: FSNT-NOT 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 z dopiskiem: „TECHNICUS”

Regulamin przyznawania nagrody Technicus 2017

§ 1 Cel

Nagrody Technicus są przyznawane raz do roku, a ich celem jest wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

§ 2 Organizator

Organizatorem i jednocześnie patronem przedsięwzięcia jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie.

§ 3 Kapituła

Nagrody przyznaje Kapituła powoływana co roku przez Organizatora. W jej skład wchodzą profesorowie kierunków technicznych, eksperci i praktycy z obszaru techniki oraz przedstawiciele Organizatora. Skład Kapituły liczy od 3 do 5 osób. Szczegółowy skład Kapituły jest podawany w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora

§ 4 Zasady przyznawania nagród

1. Kategorie

Nagrody Technicus przyznawane są w dwóch kategoriach:

a) najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną,

b) najlepszy poradnik techniczny, zwarte wydawnictwo książkowe.

2. Zgłaszanie propozycji

Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych do każdej kategorii, stając się tym samym Uczestnikiem.

Zgłaszane książki muszą spełniać następujące warunki formalne:

a) muszą być wydane w języku polskim,

b) data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 2015 r.

c) Wydawca jest zobowiązany do przesłania 1 (słownie: jednego) egzemplarza recenzenckiego każdej ze zgłaszanych książek,

d) przesyłka powinna być oznakowana nazwą TECHNICUS i zawierać ZGŁOSZENIE PISEMNE, w którym książka będzie opisana, tj: podany tytuł, autor (redakcja), wydawca .

3. Etapy

Nagrody Technicus przyznawane są dwuetapowo: pierwszy etap to etap nominacji, drugi etap to wybór Laureatów.

4. Nominacje

Na etapie nominacji przedstawiciele Organizatora dokonują wstępnej selekcji i przedstawiają Kapitule tzw. listę składającą się z nie więcej niż 10 pozycji dla każdej kategorii. Każdy z członków Kapituły spośród tytułów obecnych na długiej liście, wskazuje w każdej kategorii po 3, które jego zdaniem powinny przejść do dalszego etapu. Za takie wskazanie książka otrzymuje 1 pkt. Suma punktów decyduje o przejściu do drugiego etapu. W efekcie powstaje tzw. krótka lista obejmująca po trzy tytuły każdej kategorii. To są książki Nominowane. Będą one prezentowane i promowane przez Organizatora, aż do ogłoszenia wyników końcowych.

5. Wybór Laureatów

W etapie drugim, każdy z członków Kapituły, po zapoznaniu się z publikacjami Nominowanymi, wskazuje w każdej kategorii po 3 tytuły, przy czym są one ułożone w rankingu, gdzie za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje – 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt. Punkty są przyznawane za wybór tematu publikacji, nowatorstwo i przejrzystość jej przedstawienia oraz walory prezentacji. Książki, które w swoich kategoriach otrzymają sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród Technicus.

§ 5 Nagrody

Laureaci otrzymują specjalne dyplomy Technicus, które będą wręczane podczas uroczystej gali na Targach Książki Akademickiej i Naukowej.

§ 6 Inne

1.Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.

2.Datą graniczną nadsyłania propozycji do nagrody jest 20 kwietnia 2017 r. Decyduje moment dostarczenia publikacji do siedziby Organizatora.

3.O wynikach etapu nominacji Uczestnicy są informowani w formie pisemnej i/lub e-mailowej, i/lub telefonicznej.

4.Uczestnik konkursu ma prawo w każdej chwili wycofać się z udziału w nim.

5.Organizator nie zwraca nadesłanych książek.

6.Przesyłając swoje propozycje do nagrody wydawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie w przekazach promujących nagrodę Technicus i materiałach prezentujących książki Nominowane i Laureatów, znaków graficznych, nazw i innych treści do których wydawcy posiadają prawa.

7.Uroczysta gala na której zostaną ogłoszone końcowe wyniki i nagrody wręczone Laureatom odbędzie się 19 maja 2017 r. podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w Warszawie.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

2.Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3.Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez Organizatorów.

4.W momencie potwierdzenia zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów.

5.Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik powinien kierować listem poleconym na adres: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, z dopiskiem Technicus, wysyłając e-mail na adres: janusz.kowalski@not.org.pl .

6.Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, wysyłając e-mail na adres Organizatora, z dopiskiem Technicus.

7.Na życzenie Uczestnika Organizator jest zobowiązany usunąć jego dane na stałe.

§ 8 Zmiany w regulaminie

Zmian w regulaminie może dokonywać Organizator konkursu z wyłączeniem okresu jego trwania, czyli od 1 kwietnia 2017 r. do momentu ogłoszenia wyników. (inf. FSNT-NOT, 05. 04. 2017)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.