ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny 11/2023

Przemysł Chemiczny 11/2023

Spis treści nr. 11/2023

Od redakcji

Komentarze

– Wdrażanie transformacji energetycznej na przykładzie spółki Prozap – Arkadiusz Sułek, Bartosz Nieścior

– Rolnictwo węglowe. Unijny system certyfikacji pochłaniania ditlenku węgla – Antoni Faber, Zuzanna Jarosz

Inauguracje roku akademickiego 2023/2024…………………………………..1118

Personalia…………………………………………………………………………..1124

Aktualności…………………………………………………………………………1126

Z życia SITPChem………………………………………………………………….1131

Z życia FSNT-NOT…………………………………………………………………1132

Z życia PIPC………………………………………………………………………..1134

Konferencje

– Targi Kompozyt-Expo® Kraków – Jerzy Polaczek………     ……………..……1136

– Mazovia Circular Congress – Jerzy Polaczek…… ……………………………..1141

Z półki księgarskiej……….………………………………………………………1146

Z prasy zagranicznej………………………………………………………………..1147

Patenty………………………………………………………………………………1151

 

Część naukowa

 

Enzymatic hydrolysis of starches of different origins by barley malt enzymes

Hydroliza enzymatyczna skrobi różnego pochodzenia za pomocą enzymów słodu jęczmiennego

Marek Domin, Kostiantyn Vasiukov, Leszek Rydzak, Piotr Kiczorowski………..1155

 

Modern insensitive explosives for military use

Nowoczesne małowrażliwe materiały wybuchowe do celów wojskowych

Piotr Prasuła, Tomasz Gołofit, Piotr Kasprzak……..……………………………..1162

 

Designing an effective catalyst for the hydrogenation of acetylene to ethylene by selecting a precursor and a carrier

Projektowanie efektywnego katalizatora reakcji uwodornienia acetylenu do etylenu poprzez dobór prekursora i nośnika

Anna Plis, Mateusz Kleszcz, Bartłomiej Samardakiewicz, Rafał Rutkowski, Piotr Połczyński, Adam Lewera, Rafał Jurczakowski………………………………..…..1169

 

Efficiency of microbially enriched fertilizers in the cultivation of winter oilseed rape

Efektywność działania nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie w uprawie rzepaku ozimego

Agnieszka Rutkowska, Piotr Rusek…………………………………………………..1177

 

Experimental verification of the modified special payload “Fowler” in unconventional applications

Eksperymentalna weryfikacja zmodyfikowanego ładunku specjalnego „Ptasznik” w zastosowaniach niekonwencjonalnych

Radosław Warchoł, Maciej Gędziorowski, Marek Piecuch, Mariusz Magier…….1182

 

Granulation tests of the NPK fertilizer produced with the use of urea superphosphate pulp. Semi-technical tests

Badania granulacji nawozu NPK wytworzonego na bazie pulpy superfosfatu mocznikowego. Próby półtechniczne

Sebastian Schab, Andrzej Biskupski, Piotr Rusek, Łukasz Rusek..……………1197

 

Preliminary studies on the possibility of phosphorus recovery in a sewage treatment plant as an example of the Circular Economy in the context of biogenic waste

Wstępne badania nad możliwością odzysku fosforu w oczyszczalni ścieków jako przykład gospodarki obiegu zamkniętego w kontekście odpadów biogennych

Justyna Pyssa, Patrycja Małek-Paleń……………….……………………………1203

 

Dust pollutants as carriers of microorganisms in the context of safety in the use of filtering facepiece respirators

Zanieczyszczenia pyłowe jako nośnik mikroorganizmów w aspekcie bezpieczeństwa stosowania półmasek filtrujących

Katarzyna Majchrzycka, Małgorzata Okrasa, Anita Jachowicz, Justyna Szulc, Paweł Kozikowski, Beata Gutarowska………………………………………………………………..1210

 

Synthesis of dimethyl carbonate by transesterification of propylene carbonate with methanol using quaternary onium salts and ionic liquids as catalysts

Synteza węglanu dimetylu metodą transestryfikacji węglanu propylenu metanolem z zastosowaniem czwartorzędowych soli oniowych i cieczy jonowych jako katalizatorów

Łukasz Kotyrba, Agnieszka Siewniak, Anna Chrobok…..………………………1217

 

Recognition of the possibility of using coagulants in the processes of separation of dispersion systems and their impact on rheological properties

Rozpoznanie możliwości wykorzystania koagulantów w procesach rozdzielania układów dyspersyjnych oraz ich wpływ na właściwości reologiczne

Tadeusz Malcher, Piotr Warzecha…………………………………………………..1223

 

Possibility of using microscopic techniques to assess the course of the coagulation process

Możliwość wykorzystania technik mikroskopowych do oceny przebiegu procesu koagulacji

Tymoteusz Turlej………………..………………………………………………….1228

 

Computational methods in the study of FAME physicochemical properties. A literature review

Metody obliczeniowe w badaniu właściwości fizykochemicznych FAME. Przegląd literatury

Paweł Grabowski………………………………………………………………………1232

 

Comparative studies of the Knoop hardness of selected light-cured polymeric materials used for the production of spare parts working in kinematic nodes

Badania porównawcze twardości Knoopa wybranych światłoutwardzalnych materiałów polimerowych wykorzystywanych do wytwarzania części zapasowych pracujących w węzłach kinematycznych

Daniel Pieniak, Waldemar Samociuk, Marcel Firlej, Ewa Firlej, Zbigniew Krzysiak, Krzysztof Przystupa, Anita Mańkowska-Snopczyńska, Martyna Roszowska-Jarosz…………     ……………………………………………………………….1240

 

Effect of partition placement on the energy storage process in phase change material-based thermal energy storage systems

Badania wpływu położenia przegród na proces magazynowania energii w systemach z materiałem fazowo zmiennym

Jerzy Wołoszyn, Grzegorz Czerwiński……………………………………………1246

 

Composting of stabilized dairy sewage sludge in hyperbaric conditions

Kompostowanie mleczarskich osadów ściekowych w warunkach hiperbarycznych

Bryan Romankiewicz, Michał Reguła, Rafał Różański, Marta Potempska, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Paulina Wojtko, Iryna Drozdovych, Krzysztof Kawa……………1251

 

Zdjęcie na I okładce: www.pixabay.com, www.malecki.chemia.us.edu.pl

(inf. red. Przemysł Chemiczny, 2013. 11.23)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.