ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem w Warszawie

29 maja br. obradowało Prezydium ZG SITPChem. Najważniejszym tematem obrad było podsumowanie i sprawozdanie z działalności Oddziałów i Zarządu Głównego SITPChem w 2022 roku oraz przedstawienie bilansu dla ZG SITPChem i całego Stowarzyszenia, a także zarekomendowanie Zarządowi Głównemu stosownych uchwał. Materiały finansowe prezentował Skarbnik SITPChem, kol. Marcin Potempa wspólnie z kol. Sekretarzem Generalnym. 2022 rok był szczególny. Po dwóch latach zawieszenia (z powodu pandemii) został z wielkim sukcesem zrealizowany Kongres ETCC2022 w Krakowie, przynosząc dodatkowo korzyści finansowe dla SITPChem. Gratulacje ponownie przekazał Prezes na ręce inicjatora i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu, kol. Józefa Kozieła. Podczas Kongresu ETCC2022 odbyło się dodatkowo posiedzenie Zarządu Głównego, dzięki czemu wielu członków SITPChem mogło uczestniczyć w ETCC2022, być w tym znakomitym towarzystwie naukowców z całego świata i obserwować jego organizację i przebieg. Środki finansowe z organizacji ETCC2022 wspomogły organizację XXXI Walnego Zjazdu SITPChem w Warszawie i uroczystość 95-lecia Stowarzyszenia, a także spotkania Członków Honorowych SITPChem. Kol. Prezes podkreślał satysfakcję i radość ze wszystkich tych wydarzeń. Zatem aktywność Zarządu Głównego w podejmowaniu i realizacji zadań przynoszących środki na finansowanie działalności statutowej (trzeba dodać jeszcze sukces realizowanych w 2021 i 2022 roku programów DUZ) pozwoliła na realizację celów Stowarzyszenia. Pod nieobecność w Warszawie przewodniczącego GKR (łączył się z zebranymi internetowo) zostało odczytane stanowisko GKR dotyczące oceny działalności SITPChem i ZG SITPChem  2022 r., generalnie pozytywne, z podkreśleniem sukcesu ETCC2022, organizacji XXXII WZ SITPChem i gratulacjami dla Prezesa i Sekretarza Generalnego SITPChem.

W 2023 roku przygotowywana jest Konferencja Przemysł Chemiczny, planowana na 5 – 7 grudnia br. w Domu Technika w Warszawie, połączona z galą Konkursu SITPChem o tytuł Inżyniera Przemysłu Chemicznego. Działa już strona internetowa Konferencji Konferencji http://konferencja-przemyslchemiczny.pl/ i trwają przygotowania organizacjne w wielu wymiarach, związane z pozyskiwaniem osób i instytucji do współpracy. Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji dla dobrego zorientowania się w postępach prac i możliwościach dołączenia do zespołów roboczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Przemysł Chemiczny i Konkurs o tytuł Inżyniera Przemysłu Chemicznego mają przyczynić się do promocji SITPChem i dobrej rozpoznawalności oferty naszego Stowarzyszenia. Pierwsza edycja obu wydarzeń w 2023 roku ma rozpocząć cykliczne, doroczne spotkania, Konferencję i galę Inżyniera Przemysłu Chemicznego, które znajdą ważne miejsce w kalendarzach menedżerów, naukowców, kreatorów innowacyjnych produktów i sposobów rozwiązywania problemów w przemyśle chemicznym.

Kolejnym spektakularnym sukcesem jest udział SITPChem jako partnera w projekcie „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, o czym pisaliśmy majowych Aktualnościach na naszej www. Trwają prace nad możliwym zaangażowaniem Stowarzyszenia w kolejnym BCU.

Kol. Prezes wspomniał jeszcze o znakomitym zaangażowaniu kol. prof. Roberta Przekopa z Oddziału SITPChem w Poznaniu i sukcesie udziału SITPChem (własne stoiska) podczas Targów LABS expo (https://labsexpo.pl/)  i ForumH2Poland (https://h2poland.com.pl/pl) – sesja STPChem z udziałem m. in. prof. Jacka Kijeńskiego i prof. Roberta Przekopa (link do dysku zawierającego zdjęcia z sesji SITPChem na H2POLAND udostępnione przez MTP: https://we.tl/t-arfUABFOKR

Gratulujemy Poznaniakom i liczymy na jeszcze szerszą i liczniejszą obecność SITPChem w obu poznańskich wydarzeniach w 2024 roku.

Członkowie Prezydium zaakceptowali i zarekomendowali do akceptacji ZG SITPChem projekt Medalu im. Bogdana Kuranta.

30 maja br. odbyło się posiedzenie ZG SITPChem, który po prezentacji i dyskusji przyjął zarówno sprawozdania merytoryczne jak i finansowe z działalności w 2022 roku i podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Rachunku Zysków i Strat oraz bilansów dla ZG SITPChem i dla całego Stowrzyszenia; uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, zbiorczego sprawozdania z działalności Oddziałów SITPChem oraz z działalności Komisji i Sekcji SITPChem. Zarząd Główny podjął także uchwałę w sprawie zatwierdzenia uzyskanego wyniku netto dla Zarządu Głównego oraz całego Stowarzyszenia oraz przeznaczenia uzyskanego wyniku finansowego netto na cele statuowe.

Kol. Sekretarz Generalny przedstawił aktualne zagadninia związane z realizacją opracowywanych programów DUZ.

Podjęto też tematykę dotyczącą sosobu rozliczania środków finansowych z tytułu przeprowadzanych egzaminów energetycznych i elektrycznych, ale pod nieobecność przewodniczącego Komisji ds. Energetyki, nie sfinalizowano jej.

Kol. Prezes przedstawił sprawy materiałów przygotowywanych do Almanach Członków Honorowych, zwracając uwagę na niekompletne jeszcze materiały mimo upływającego terminu ich zbierania; apelował o mobilizację w tej sprawie w Oddziałach SITPChem.

Prezes i Sekretarz Generalny omówili stan przygotoań ipostępy przy organizacji Konferencji Przemysł Chemiczny i  Konkursu o tytuł Inżyniera Przemysłu Chemicznego, prosząc o propagowanie tych wydarzeń i współpracę.

Członkowie Zarządu Głównego zaakceprowali projekt Medalu im. Bogdana Kuranta; kontynuacja prac w Mennicy Państwowej, z terminem zakończenia jesienia br.

Sekretarz poinformował o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkich zmian w Statucie i dokumentów z XXXI WZ SITPChem.

(inf. ZG SITPChem, 4.06.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.