ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny wydanie marcowe 2023

Przemysł Chemiczny wydanie marcowe 2023

Spis treści nr 3/2023

Od redakcji…………………………………………………………………………..208

Personalia……………………………………………………………………………210

Aktualności…………………………………………………………………………..215

Z życia SITPChem…………………………………………………………………..218

Z życia FSNT-NOT………………………………………………………………….220

Z życia PIPC…………………………………………………………………………221

Konferencje

– Międzynarodowe Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych Warsaw Plast Expo 2023 – dr inż. Jerzy Polaczek………………………………………………………………..222

Z półki księgarskiej………………………………………………………………….225

Z prasy zagranicznej…………………………………………………………………228

Patenty……………………………………………………………………………….232

Część naukowa

 The responde time of the real-time monitoring system of the consumption level of ammonia vapor absorbing respiratory protective equipment

Czas reakcji systemu monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego pary amoniaku

Agnieszka Brochocka, Mateusz Wojtkiewicz……………………………………….236

A novel approach to polymeric surfactants synthesis based on combinations of biocarboxylic acids and polyoxyalkylated alcohols

Nowatorski sposób syntezy surfaktantów polimerowych opartych na kombinacji biokwasów karboksylowych oraz polioksyalkilenowanych alkoholi

Paulina Szczepaniak, Dominika Czachór, Irena Zakrzewska, Izabela Sznajder, Alina Jakób…………………………………………………………………………………242

Ethoxylated rapeseed oil fatty acid methyl esters as new raw materials for the pharmaceutical indystry. Equilibrium solubilization of cholesterol

Oksyetylenowane estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako nowe surowce dla przemysłu farmaceutycznego. Równowagowa solubilizacja cholesterolu

Michał K. Kołodziejczyk, Michał J. Nachajski, Marek Lukosek, Jacek Kosno, Wojciech Linka, Zbigniew Marczyński, Marian M. Zgoda…………………              ………249

Decarbonization of methane with the use of iron-based catalysts

Dekarbonizacja metanu z udziałem katalizatorów na bazie żelaza

Michał Wojtasik, Grażyna Żak, Jarosław Markowski, Zygmunt Burnus, Wojciech Krasodomski, Wojciech Pakieła……………………………………………………..259

Atmospheric pollution during the Covid-19 pandemics in Slovakia

Zanieczyszczenie atmosfery podczas pandemii Covid-19 na Słowacji

Kristína Baculáková, Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Vladimír Bolek, František Hocman………………………………………………………………………………264

Effect of β-glucans on human health

Wpływ β-glukanów na zdrowie człowieka

Karolina Jachimowicz-Rogowska, Anna Winiarska-Mieczan, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Leszek Tymczyna, Tomasz Czernecki, Marcin Banach, Daniel Potrzebski……………………………………………………………………………277

Determination of rheological properties of wood plastic composites of high wood content on the basis of capillary rheometry. Part 1. Capillary reometry

Wyznaczanie właściwości reologicznych polimerowych kompozytów drzewnych o dużej zawartości drewna na podstawie reometrii kapilarnej. Cz. I. Reometria kapilarna

Andrzej Nastaj, Kamila Buziak, Krzysztof Wilczyński……………………………..287

Determination of rheological properties of wood plastic composites of high wood content on the basis of capillary rheometry. Part 2. Rheometric tests

Wyznaczanie właściwości reologicznych polimerowych kompozytów drzewnych o dużej zawartości drewna na podstawie reometrii kapilarnej. Cz. II. Badania reometryczne

Andrzej Nastaj, Marcin Chmielewski, Kamila Buziak, Krzysztof Wilczyński……..295

Chemical hazards in the work of a scraper

Zagrożenia chemiczne w pracy cykliniarza

Katarzyna Karpińska, Sebastian Jaguszewski, Klaudia Sysiak, Łukasz Wlazło, Dorota Chmielewska-Muciek, Nada Sasáková, Bożena Nowakowicz-Dębek………………301

Effect of biocarbon activation method on activated carbon properties

Wpływ sposobu aktywacji biowęgla na właściwości węgla aktywnego

Martyna Jurkiewicz, Paweł Bilewicz, Marlena Musik, Edyta Kucharska, Robert Pełech………………………………………………………………………………..305

Zdjęcie na I okładce: www.stock.adobe.com

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 22.03.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.