ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXII Walny Zjazd SITPChem

XXXII Walny Zjazd SITPChem

XXXII Walny Zjazd rozpoczął się 19 października br. w Warszawskim Domu Technika NOT w reprezentacyjnej Sali A. Zjazd otworzył Prezes, kończący teraz kadencję 2018-2022, wzywając do stawienia się Pocztu Sztandarowego. Powitał delegatów i Członków Honorowych – uczestników Zjazdu – 62 delegatów i 26 Członków Honorowych SITPChem.
Uczestnicy Zjazdu wybrali jednogłośnie Prezydium XXXII WZ SITPChem, w którym zasiedli: Anna Czumak-Bieniecka (O/Gliwice), przewodnicząca, prof. Zbigniew Wzorek (O/Kraków), wiceprzewodniczący oraz Teresa Wałga (O/Cieszyn) i Maria Więcek (O/Police) – sekretarze. Prezes przekazał prowadzenie Zjazdu Przewodniczącej.

Prezydium XXXII WZ SITPChem

Powołano Komisję Mandatową, która stwierdziła prawomocność XXXII WZ SITPChem.
Jedną z pierwszych decyzji WZ SITPChem było nadanie godności Członka Honorowego SITPChem sześciu Koleżankom i Kolegom: (na zdjęciu od lewej) Adamowi Tarniowemu (O/Oświęcim), prof. Witoldowi Gnotowi (O/Gliwice), kol. Teresie Tomaszek (O/Tarnów), kol. Annie Czumak-Bienieckiej (O/Gliwice); kol. Barbarze Prusak (O/Tarnów), kol. Stanisławowi Oczkowiczowi (O/Tarnów) i prof. Marii Zieleckiej (O/Cieszyn) (nieobecnej na Zjeździe). Fotografię uzupełnia Prezes Jerzy Klimczak.

Nowi Członkowie Honorowi SITPChem z Prezesem

Po nadaniu godności Członka Honorowego SITPChem, Komisja Mandatowa ponownie ogłosiła prawomocność Zjazdu. (liczba Członków Honorowych biorących udział
w XXXII WZ SITPChem po nadaniu godności wynosiła 31). Uchwalono Regulamin i Ordynację Wyborczą XXXII WZ SITPChem i kolejno realizowano wszystkie procedury Zjazdowe.
Bardzo pomocna w sprawnym prowadzeniu Zjazdu była firma T.E. UnivComp Sp. z o.o., organizująca elektroniczne głosowania; w sumie było to prawie 100 głosowań podczas XXXII WZ SITPChem.

Po wyborze Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków zebrani wysłuchali sprawozdań władz SITPChem z mijającej kadencji: referatu sprawozdawczego Prezesa Jerzego Klimczaka oraz Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Stanisława Gruszki i Głównego Sądu Koleżeńskiego, Wiesława Bartyzela.
Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie przyjęli sprawozdania ustępujących władz i udzielili im absolutorium.
Wybrano Komisję Skrutacyjną.

Kolejnym działaniem Zjazdu było ustalenie i przyjęcie list do wyboru Prezesa Zarządu Głównego. Dopełniono procedur; jedynym kandydatem na prezesa nowej kadencji był kol. Jerzy Klimczak. Po Jego wystąpieniu-zaprezentowaniu projektów działań w nowej kadencji i dyskusji, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, w którym ze 100 procentową akceptacją wybrano kol. Jerzego Klimczaka na prezesa ZG SITPChem w kadencji 2022-2026. Gratulacje!

Delegaci z SITPChem Oddział Cieszyn na pierwszym planie i dalej Oddział Puławy

Po przerwie kontynuowano obrady XXXII WZ SITPChem ustalając i przyjmując listy do wyboru Zarządu Głównego w kadencji 2022-2026. Po głosowaniu okazało się, że pośród członków nowo wybranego Zarządu Głównego jest sporo członków po raz pierwszy zasiadających w tym gremium, co daje nadzieję na nowe działania w rozpoczynającej się kadencji.
Kolejno przeprowadzono głosowania nad listą kandydatów do GKR i GKS. Oba głosowania przebiegły sprawnie, a w ich wyniku ustalono składy GKR I GKS w nowej kadencji władz SITPChem.
XXXII WZ SITPChem zatwierdził Regulaminy Pracy Zarządu Głównego, GKR i GKS. w trzech kolejnych głosowaniach.
Pierwszy dzień obrad zamykało formułowanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków XXXII WZ SITPChem

Prezes Jerzy Klimczak (z prawej) i Sekretarz Generalny Stanisław Oczkowicz tworzyli przez całą mijającą kadencję znakomity tandem, zapewniając SITPChem objęcie swoją działalnością nowych obszarów, m. in dotyczących kształcenia – poprzez realizowane projekty i organizację, z wielkim sukcesem, Międzynarodowego Kongresu- ETCC2022 w Krakowie.

Drugi dzień obrad XXXII WZ SITPChem otwierał komunikat Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu. Pierwszym punktem było głosowanie nad ustanowieniem Medalu SITPChem im. Bogdana Kuranta i zamiar ten zyskał 100-procentowe poparcie zgromadzonych.

Uśmiechnięte Prezydium XXXII WZ SITPChem prowadzi drugi dzień obrad

Ważnym zadaniem Zjazdu było zaprezentowanie i przegłosowanie zmian w Statucie SITPChem. Organizatorzy przedstawili propozycje zmian; każdą propozycję dyskutowano i przegłosowywano, co znajduje potwierdzenie w odpowiedniej Uchwale XXXII WZ SITPChem.
Ostatnim zadaniem XXXII WZ SITPChem było sformułowanie Uchwały Zjazdowej, co poprzedziło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwałę XXXII WZ SITPChem przyjęto poprzez głosowanie.
Obrady XXXII Z SITPChem przebiegały bardzo sprawnie; wiele w tym zasługi zarówno osób przygotowujących wszystkie niezbędne procedury i materiały, jak i realizujących obrady. Słowa uznania dla Prezesa i Sekretarza Generalnego oraz dla kol. Justyny Fila, kierowniczki sekretariatu SITPChem. W realizacji procedur bardzo pomogła kol. Elżbieta Jarguz na bieżąco skupiająca wszystkie prezentacje, sprawnie przekazująca wszystkie informacje na ekranie wyświetlanym przed uczestnikami Zjazdu. Dziękujemy Elu!
Wyprowadzenie Sztandaru SITPChem zakończyło obrady XXXII WZ SITPChem.

Prezes Jerzy Klimczak zaprosił Delegatów i Członków Honorowych SITPChem na uroczystość 95-lcia SITPChem.
 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.