ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – już u Czytelników

Miesięcznik Przemysł Chemiczny – już u Czytelników

Spis treści nr 10/2022

Od redakcji……………………………………………………………………………725
Artykuł promocyjny
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A……………………………………729
Komentarze
– Proces rebrandingu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA w ramach konsolidacji Grupy Azoty -mgr Iwona Drozdowicz-Tomaszek………………………732
– Zarządzanie ochroną własności intelektualnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach chemicznych – rekomendowane działania – dr hab. prof. PWr Aldona Dereń……….735
– Perspektywy wykorzystania wodorowych ogniw paliwowych w modernizacji transportu kolejowego – dr inż. Adam Świda…………………………………………738
– Zarządzanie wiedzą w wielkotonażowych procesach produkcji nawozów saletrzanych oparte na innowacyjnym narzędziu – mgr inż. Dawid Hajduga………………………740
– Relacje między Europejskim Zielonym Ładem a strategią „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Synergia czy kurs kolizyjny? – dr Jakub Olech…………………..743
– Bezpieczeństwo energetyczne. Prawo i polityka energetyczna – dr hab. prof. UEK Ambroży Mituś………………………………………………………………………748
– Europejski Zielony Ład. Kształtowanie społeczności proekologicznych – dr hab. prof. UEK Magdalena Frańczuk……………………………………………………………752
– Sustainability advocacy jako (nie)zapomniany fundament Europejskiego Zielonego Ładu – dr Kamil Dobosz……………………………………………………………..756
– Umowa o pracę a innowacyjność pracownicza – dr Artur Ogurek………………….762
– Ekonomiczne skutki Europejskiego Zielonego Ładu na przykładzie wybranych projektów dyrektyw energetycznych – dr hab. prof. UEK Filip Grzegorczyk………..766

Praxeological aspects of the application of the energy management system in chemical sector company
Prakseologiczne aspekty zastosowania systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie sektora chemicznego
Bolesław Goranczewski, Grzegorz Kądzielawski……………………………………770

Rationale for the integration of ISO 14001 and ISO 50001 systems in a chemical company
Przesłanki integracji systemów ISO 14001 oraz ISO 50001 w przedsiębiorstwie chemicznym
Grzegorz Kądzielawski, Bolesław Goranczewski…………………………………775

Factors determining the need to implement industrial e-learning in a Polish company in the chemical sector
Czynniki determinujące potrzebę wdrożenia e-learningu przemysłowego w polskim przedsiębiorstwie sektora chemicznego
Sylwia Łukaszczykiewicz……………………………………………………………780

Methods of obtaining 2-ethylhexanoic acid. The state of the knowledge
Metody otrzymywania kwasu 2-etyloheksanowego. Stan techniki
Łukasz Czieszowic, Beata Orlińska, Ewa Pankalla…………………………………..785

Renewable raw materials-based plasticizers for poly(vinyl chloride)
Plastyfikatory do poli(chlorku winylu) na bazie surowców odnawialnych
Patryk Dziendzioł, Sylwia Waśkiewicz, Katarzyna Jaszcz, Joanna Czogała, Ewa Pankalla………………………………………………………………………………793

Quick method to assess the usefulness of new compounds for plasticization of poly(vinyl chloride)
Metoda szybkiego szacowania przydatności nowych związków do plastyfikacji poli(chlorku winylu)
Joanna Czogała, Roman Turczyn, Mieczysław Łapkowski, Krzysztof Kozieł, Sebastian Jurczyk, Patryk Dziendzioł, Ewa Pankalla……………………………………………803

Coating of calcium ammonium nitrate fertilizers with model chelates
Otoczkowanie nawozów saletrzanych modelowymi substancjami chelatowymi
Ryszard Grzesik, Ewa Pankalla, Nikodem Kuźnik…………………………………..810

Succinic acid and sebacic acid in the production pathway of plasticizers
Kwas bursztynowy i kwas sebacynowy na szlaku produkcji plastyfikatorów
Anna Tracz, Ewa Pankalla, Sławomir Boncel, Anna Chrobok……………………….815

Physical hydrogels based on chitosan derivatives
Fizyczne hydrożele na bazie pochodnych chitozanu
Regina Michalik, Krzysztof Kozioł, Ilona Wandzik…………………………………822

The use of urease inhibitors to reduce ammonia emissions from urea fertilizers RSM®
Zastosowanie inhibitorów ureazy do zmniejszania emisji amoniaku z nawozów mocznikowych RSM®
Mateusz Marczewski, Ewa Pankalla…………………………………………………827

Safety assessment of production and storage of fertilizers based on dolomite and ammonium nitrate with the addition of organic substance
Ocena bezpieczeństwa wytwarzania i magazynowania nawozów na bazie dolomitu i azotanu(V) amonu z dodatkiem substancji organicznych
Marcelina Jóźwiak, Ewa Pankalla, Kinga Marecka, Marcin Biegun, Józef Hoffmann…………………………………………………………………………….834

Multicomponent fertilizers – production and raw material market
Nawozy wieloskładnikowe – produkcja i rynek surowców
Weronika Kubica, Krzysztof Kozioł, Maciej Kaniewski, Józef Hoffmann…………..840

Z historii chemii
– Przemysł chemiczny w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) – Jerzy Klimczak, Jerzy Polaczek……………………………………………………………847
Personalia……………………………………………………………………………851
Aktualności…………………………………………………………………………..851
Z życia SITPChem……………………………………………………………………856
Z życia PIPC…………………………………………………………………………860
Konferencje
– Konferencja Chemia 4.0 „Cyfrowa przyszłość – dzieje się tu i teraz” – Jerzy Klimczak……………………………………………………………………………..863
Z prasy zagranicznej…………………………………………………………………866
Patenty……………………………………………………………………………….870

(inf. redakcja Przemysł Chemiczny, 2.11.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.