ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr inż. Tadeusz Słonka (1944 – 2022)

Dr inż. Tadeusz Słonka (1944 – 2022)

Kol. Tadeusz Słonka zmarł 11.10.2022r. we Wrocławiu.

Dr inż. Tadeusz Słonka urodził się w roku 1944 w Kocierzu w powiecie żywieckim. Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kocierzu oraz w Żywcu. Studia wyższe ukończył na wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w roku 1968 i bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. W Politechnice Wrocławskiej pracował w latach 1968-2008, kolejno na stanowiskach asystenta stażysty, asystenta, starszego asystenta i adiunkta, z krótką przerwą na pracę w szkole wyższej w Algierii.

Dr inż. Tadeusz Słonka był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Technologii Nieorganiczne i Nawozów Mineralnych prowadząc zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoria, seminaria i prace dyplomowe, na Wydziale Chemicznym oraz na innych Wydziałach Politechniki Wrocławskiej.

W pracy naukowej zajmował się głównie, wykorzystywaniem chromatografii gazowej do analizy gazów w realnych procesach technologicznych, własnościami i technologią wytwarzania sadz technicznych oraz przetwarzaniem i uszlachetnianiem minerałów ilastych z wykorzystaniem zjawiska interkalacji przy użyciu dodatków substancji organicznych wspomaganego energią w postaci promieniowania o różnej długości fali. Prace dotyczące wykorzystywania chromatografii gazowej jako metody analitycznej dotyczyły takich technologii chemicznych jak półspalanie gazu ziemnego z otrzymywaniem węglowodorów nienasyconych oraz innych przemian gazu ziemnego i były prowadzone na potrzeby zakładów chemicznych wchodzących obecnie w skład Grupy Azoty.

Prace dotyczące sadz technicznych były prowadzone we współpracy z Zakładami ,,Carbochem” w Gliwicach i dotyczyły wpływu warunków wytwarzania sadz na ich własności oraz wykorzystywania sadz do różnych celów, w tym, do wytwarzania ogumienia dla pojazdów mechanicznych.
Prace dotyczące interkalacji minerałów glinokrzemianowych miały głównie na celu wzmacnianie gruntów, na których planowano nowe budowle o różnym przeznaczeniu ( między innymi metro w Warszawie) a także wzmacnianie gruntów na których wzniesiono budowle, które znalazły się w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną. Prace o tej tematyce były prowadzone we współpracy z firmą ,,Geoserwis”.

W całym okresie studiów i pracy w Politechnice Wrocławskiej wykazywał postawę społecznikowską uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach w Instytucie a także w całej Politechnice. W ostatnich latach działał aktywnie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego pełniąc, miedzy innymi, funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia.

Za wyniki pracy w Politechnice Wrocławskiej a także za postawę społecznikowską był wielokrotnie nagradzany. Między innymi, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej oraz odznaczenia SITPChem i NOT (Honorowa Odznaka SITPChem, Złota i Srebrna odznaka NOT oraz najwyższe odznaczenie SITPChem jakim jest Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego).

Kol. Tadeusz Słonka zmarł 11 października 2022. Został pochowany 17 października na cmentarzu w Żernikach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej.
Żegnaj Przyjacielu

Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.