ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – kandydatem SITPChem w Plebiscycie Przeglądu Technicznego – Złoty Inżynier

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – kandydatem SITPChem w Plebiscycie Przeglądu Technicznego – Złoty Inżynier

Zarząd Główny SITPChem zgłosił kol. Arkadiusza Kamińskiego do Plebiscytu Przeglądu Technicznego – Złoty Inżynier 2021. Kol. Arkadiusz Kamiński – obok znakomitych osiągnięć zawodowych – jest prezesem Oddziału SITPChem w Płocku i Przewodniczącym Komisji Prawodawstwa Chemicznego SITPChem.

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii na kierunku Inżynieria Środowiska oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie Finansami Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe, Bezpieczeństwo procesowe. Ukończył też studia MBA. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Za osiągnięcia naukowe kilkukrotnie nagrodzony przez Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wyróżniony złotą odznaką Zasłużony dla Budownictwa. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru. Menedżer, naukowiec działający na rzecz ekologii, działacz SITPChem.

W PKN ORLEN ekspert w obszarze operacyjnym. Przez 14 lat był pracownikiem Politechniki Warszawskiej, zajmując się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, będącymi podstawą opinii i ekspertyz. Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych. W ramach prac związanych z Europejskim Zielonym Ładem i transformacją energetyczną brał udział w Projekcie Komisji Europejskiej NEXUSLIFE Boosting the sustainability of the urban water cycle: energy harvest in supply networks using micro-hydropower systems, (Energetyczne równoważenie miejskiego obiegu wody: odzysk energii traconej w sieciach zasilających przy użyciu urządzeń małej energetyki wodnej) celem przygotowania dla PKN ORLEN „Studium wykonalności prac niezbędnych do wznowienia odzysku energii hydraulicznej na zrzucie wody z oczyszczalni ścieków rafinerii ropy naftowej”. Brał udział także w projekcie JCOAL – dotyczącym korzyści płynących z wykorzystania energii niskowęglowej realizowanym przez Japońskie Centrum Energetyki Węglowej oraz Japońską Agencję Energii Atomowej.

Od września 2009 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. Od 2014 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia SITPChem (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) Oddział Płock; jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członkiem Rady Programowej Magazynu Chemia Przemysłowa, członkiem Rady Naukowej Czasopisma Biegły Sądowy, Sekretarzem Rady Programowej Czasopisma Przemysł Chemiczny, członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, członkiem Stowarzyszenia Płockich Naftowców. Pełnił funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. W latach 2015-2019 był Wiceprezesem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku, a w latach 2010-2018 Członkiem Kapituły Programu Responsible Care.

(inf. SITPChem, 24.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.